Scenarios and operator business models for management of digital homes

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2007
Major/Subject
Networking Laboratory
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
93
Series
Abstract
Digitaalisen kodin käsite on levinnyt nopeasti kuluttajien päivittäessä kotien laitteistoja digitaaliselle aikakaudelle. Digitaalisen kodin tunnusmerkkejä ovat kasvava verkkokykyisten laitteiden määrä ja niiden liittäminen sekä toisiinsa että Internetiin. Digitaaliset kodit muuttuvat koko ajan monimutkaisemmiksi ja niiden hallinta yhä haastavammaksi. Tämä työ pureutuu syntyvään hallintaongelmaan. Oletuksena on, että yritysten tarjoamat digitaalisten kotien hallintapalvelut ovat tulevaisuudessa keskeisessä asemassa kotikäyttäjiin suuntautuvassa palveluliiketoiminnassa. Tämä tutkimus esittelee neljä hallintaskenaariota, jotka kehitettiin asiantuntijahaastatteluista ja kirjallisuuslähteistä kerättyjen ideoiden ja tiedon avulla. Skenaariot tarjoavat näkemyksiä mahdollisista tulevaisuuden kehityssuunnista, ja selittävät hallintapalveluiden asemaa muuhun palveluliiketoimintaan nähden. Skenaariot on rakennettu tarkastellen toimialaa operaattorin näkökulmasta käsin. Esimerkit operaattorien liiketoimintamalleista ovat olennainen osa tämä tutkimusta. Ne yhdessä skenaarioiden kanssa osoittavat, että eri palveluiden yhdistäminen kokonaisuuksiksi (kytkykauppa) tulee olemaan tärkeä menestyksen aines. Kuluttajat eivät ole valmiita maksamaan digitaalisen kodin hallinnasta yksinään, vaan hallintapalveluiden kustannukset tulee peittää suurempien palvelukokonaisuuksien sisälle.

The digital home is a new concept that has spread rapidly while consumers have been upgrading their electronic devices into the digital age. The increasing number of network-enabled devices, and connecting them with each other and to the Internet are the key characteristics of digital homes. This thesis attacks the problem that arises from the increasing complexity of managing the digital home systems. Management help offered by service providers to home users is assumed to play an important role in the future of digital home service business. With the help of ideas and information gathered from expert interviews and various written sources, four management scenarios were developed in this thesis. The scenarios provide insight into possible directions for future development, and explain the role of management provision in relation to the other domains of digital service business. The scenarios are constructed from the operator point-of-view. This thesis also presents examples of operator business models that together with the scenarios show that effective service aggregation will be an important success factor. The consumers will not be willing to pay for management as such; the cost of management should be hidden within a service bundle.
Description
Supervisor
Hämmäinen, Heikki; Prof.
Thesis advisor
Tallberg, Mathias; DI
Keywords
digital home, home network, scenario, business model, management hierarchy, digitaalinen koti, kotiverkko, skenaario, liiketoimintamalli, hallintahierarkia
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-007751