Erityiskuvataidekasvatus - eräiden kuvataideopettajien keinot mukauttaa ja eriyttää opetusta erityisoppilaiden kohdalla

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
122
Series
Abstract
Opinnäytetyössäni tutkin erityiskuvataidekasvatusta koulumaailmassa. Tutkimukseni kohteena on kuvataideopettajien toiminta erityisoppilaiden kanssa, se miten ja millä keinoilla opettaja muokkaa opetusta ja tavoitteita erityisoppilaiden kanssa. Opinnäytteeni sijoittuu kasvatustieteen, erityiskasvatuksen ja kuvataidekasvatuksen yhteiselle kentälle. Hahmotan erityiskuvataidekasvatuksen piirteitä tutkimalla alan kirjallisuutta, seuraamalla kuvataiteen oppitunteja ja teemahaastattelemalla kuvataideopettajia. Heijastan tekstejä ja tutkimusaineistoa lisäksi omiin kokemuksiini erityiskasvatuksen alalta. Tutkimuksessani on aineistona kolme helsinkiläistä yläkoulua ja näiden kuvataideopettajat. Erityisoppilaat ovat integroituina yleisopetukseen tai erityisluokilla. Menetelminäni käytän teemahaastattelua sekä osallistuvaa havainnointia. Aineiston pohjalta olen teemoitellut kuvataideopettajien näkemyksiä erityiskuvataidekasvatuksesta sekä heidän käyttämiään eriyttämisen keinoja opetuksessa. Tärkeimmiksi ja näkyvimmiksi teemoiksi aineistosta nousi yksilöllinen huomioiminen, havainnon ohjaaminen, avustamisen keinot sekä sopivat työ- ja apuvälineet.
Description
Supervisor
Pohjakallio, Pirkko
Thesis advisor
Pohjakallio, Pirkko
Laes, Tuulikki
Keywords
erityisopetus, eriyttäminen, erityiskuvataidekasvatus, vammaisuus, kuvataidekasvatus, kehitysvamma, sosiaalinen vammaistutkimus, demokraattinen kasvatus
Other note
Citation