Kiinteistö- ja tilusrakenteen muutokset maaseudun kulttuurimaiseman muokkaajina

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Doctoral thesis (monograph) | Defence date: 2014-03-28
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
255
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 19/2014
Abstract
This study finds out how the former land divisions, land reforms, and current land consolidations are affecting the rural cultural landscape. The main goal is to develop a special landscape tool for anticipating the landscape effects of land consolidations. The elements forming cultural landscape are divided in three parts; firstly the visible elements of landscape consisting of natural and human made elements, secondly the functional processes especially focusing on land divisions and property structure changes and their effect on cultural landscape, and thirdly the elements forming the values of the landscape consisting of the openness of landscape and the features indicating traditional forms of land use. The cartographic analysis of the landscape was made in order to find out the landscape effects of land divisions in the past. Additionally, the landscape effects of the current land consolidations in different types of villages were studied. The inspected village types were the river village, plain village, lake village, ridge village, hill village, tree-covered hill village and forest village. The existing area and village classifications were used to analyze the spread of the different village types in Finland and to describe the characteristics of each village type. The results of the research study conducted in the National Land Survey of Finland concerning the field property structure in Finland were used to find out if the need for land consolidations and their possibilities to improve the scattered property structure are different in different village types. As a result the study showed that land divisions in the past are significant in the current landscape as the forms of land use in the past are layered in the current landscape. Additionally it was found out that land consolidations have been conducted, are currently conducted and will be conducted mainly in the areas characterized by river and plain villages. The property structure in these types of villages is especially scattered and will continue to scatter, when the farmers acquire more land from longer distances either by buying or leasing. The village type in a land consolidation area is significant, when the landscape effects of the land consolidation are evaluated. The most significant change in all village types is the unification of field areas, which results in the increase of landscape openness. The increase of landscape openness can have opposite effects in different village types varying from the general improvement of landscape to the increase of monotonous visual image of the landscape. A landscape tool was modelled for evaluating the landscape effects of land consolidations. With this tool these effects can be anticipated and proposals for action be given for promoting the positive effects and eliminating the negative effects.

Tutkimuksessa selvitetään aiemmin toteutettujen maanjakojen, kuten sarka- ja isojakojen sekä maareformien, kuten torpparivapautuksen ja maanhankintalain sekä nykyisin tehtävien uusjakojen vai­kutuksia maaseudun kulttuurimaisemaan. Tutkimuksen päätavoitteena oli kehittää tämän tarkastelun pohjalta maisematyökalu uusjakojen maisemavaikutusten enna­koimiseksi. Kulttuurimaiseman muotoutumiseen vaikuttavat tekijät jaettiin tutkimuksessa maiseman näkyviin elementteihin luonnon ja ihmisen aikaansaamien elementtien osalta, maisemaan vaikuttaviin toiminnallisiin proses­seihin erityisesti kiinteistö- ja tilusrakenteen muutosten maisemallisten vaikutusten osalta ja maiseman arvon muodostaviin tekijöihin maiseman avoimuuden ja perinnemaisemiin viittaavien piirteiden osalta. Tutkimuksessa tehtiin kulttuurimaiseman historian kartografinen analyysi, jonka tehtävänä oli löytää menneisyydessä toteutettujen maanjakojen vaikutukset maisemaan. Tämän lisäksi tutki­muksessa tarkasteltiin nykyisten uusjakojen maisemallisia vaikutuksia eri kylätyypeissä. Käsiteltä­vät kylätyypit olivat jokikylä, tasankokylä, järvikylä, harjukylä, kumpukylä, vaarakylä ja metsäkylä. Olemassa olevia alue- ja kyläluokituksia hyväksi käyttäen analysoitiin kylätyyppien levinneisyys Suomessa ja kuvattiin eri kylätyyppien ominaispiirteet. Tutkimuksessa arvioitiin myös Maan­mittauslaitoksessa toteutetun, peltojen tilusrakennetta selvittäneen projektin tulosten perusteella, ovatko uusjakojen tarve ja mahdollisuudet korjata pirstoutunutta kiinteistö- ja tilusrakennetta erilaisia erityyppisissä kylissä. Tutkimuksessa todettiin, että maanjaot ovat merkittävä taustatekijä maaseudun kulttuu­rimaiseman nykyisessä olemuksessa menneisyyden maankäyttömuotojen ollessa kerrostuneina nykymaisemassa. Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että uusjakoja on tehty ja niitä tehdään myös tulevaisuudessa pääasiallisesti joki- ja tasankokylien alueilla, missä tilusra­kenne on erityisen pirstoutunut ja pirstoutuu edelleen maanviljelijöiden hankkiessa li­sämaata yhä kauempaa talouskeskuksesta joko sitä ostamalla tai vuokraamalla. Uusjaon kohdealueen kylätyypillä on merkitystä, kun arvioidaan uusjaon maisemallisia vaikutuksia. Merkittävin maisemallinen muutos kaikissa kylätyypeissä on peltoalueiden yhtenäistymisen myötä tapahtuva maiseman avoimuuden lisääntyminen, minkä vaikutukset eri kylätyyppien maisemissa voivat olla jopa vastakkaiset vaih­dellen maiseman yleisestä parantumisesta yksitoikkoisuuden lisääntymiseen. Uusjakojen maisemavaikutusten arvioimiseksi tutkimuksessa mallinnettiin työkalu, jonka avulla näitä vaikutuksia voidaan ennakoida ja antaa toimenpidesuosituksia myönteisten vaikutusten toteuttamiseksi ja haitallisten vaikutusten eliminoimiseksi.
Description
Supervising professor
Vitikainen, Arvo, Prof., Aalto University, Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics, Finland
Thesis advisor
Vitikainen, Arvo, Prof., Aalto University, Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics, Finland
Keywords
kiinteistörakenne, kulttuurimaisema, kylätyyppi, maanjako, uusjako, tilusrakenne, cultural landscape, land consolidation, land division, property structure, village type
Other note
Citation