Improving a Self-Service Analytics System by Applying User-Centered Methods

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-05-16
Department
Major/Subject
Information Networks
Mcode
SCI3047
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
en
Pages
79 + 3
Series
Abstract
To improve their analytical capabilities, organizations are increasingly adopting self-service analytics systems, enabling an expanding group of business users to independently leverage data. User-centered approaches have been found to be effective for designing and developing systems that can be used with efficiency and satisfaction. However, there is a lack of attention given to user-centered methods in research related to the users and usage of self-service analytics. Thus, the research problem of this thesis was to investigate how to examine and improve the use of self-service analytics by applying user-centered methods. The empirical research method used in this thesis was action research. A literature review was conducted to identify suitable user-centered methods to apply for studying the self-service analytics context of use in the empirical research. Based on the literary research, interviews, participant observation, task analysis, and scenarios were selected for the empirical research. The methods were applied to build understanding and identify improvement opportunities regarding the use of self-service analytics. The empirical study revealed that interviews were a useful method for gaining an understanding of the organizational and technological environment in which self-service analytics was used. Participant observation uncovered detailed information about the users and their tasks associated with the analytics system, which could be systematically investigated with task analysis. Scenarios helped communicate insights about the use of the analytics system to stakeholders. This combination of user-centered methods also resulted in a comprehensive description of the self-service analytics context of use. Furthermore, improvement opportunities were discovered for advancing the use of self-service analytics, addressing user involvement and support, system functionality and usability, as well as governance and shared practices. The findings of this thesis show that applying a combination of user-centered methods can provide a comprehensive and detailed understanding of the context in which an existing self-service analytics system is used. In addition, user-centered methods can help improve a self-service analytics system by identifying improvement opportunities for the functionality of the system and the organizational practices associated with it.

Yritykset ovat ottaneet käyttöönsä itsepalveluanalytiikkajärjestelmiä, joilla käyttäjät voivat hyödyntää dataa itsenäisesti työssään. Käyttäjäkeskeisellä lähestymistavalla voidaan suunnitella ja kehittää järjestelmiä, jotka kohtaavat käyttäjien tarpeet. Kuitenkaan itsepalveluanalytiikan tutkimuksessa käyttäjäkeskeistä näkökulmaa ei ole juurikaan tutkittu. Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia, miten käyttäjäkeskeisiä menetelmiä voidaan hyödyntää itsepalveluanalytiikan käytön tarkastelussa ja kehityskohteiden löytämisessä. Tämän työn empiirinen osa toteutettiin toimintatutkimuksena. Kirjallisuustutkimuksella etsittiin käyttäjäkeskeisiä menetelmiä, joita voidaan soveltaa itsepalveluanalytiikan käyttökontekstin tutkimiseen sekä kehityskohteiden tunnistamiseen. Neljä menetelmää valittiin sovellettavaksi empiiriseen tutkimukseen: haastattelut, käyttäjien havainnointi, tehtäväanalyysi ja skenaariot. Empiirisen tutkimuksen perusteella haastattelut olivat hyödyllinen menetelmä keräämään tietoa organisaatio- ja teknologiaympäristöstä, jossa itsepalveluanalytiikkaa käytettiin. Käyttäjien havainnointi paljasti yksityiskohtaista tietoa itsepalveluanalytiikkajärjestelmän käyttäjistä ja heidän tehtävistään, joita voitiin tarkastella systemaattisesti tehtäväanalyysin avulla. Skenaariot auttoivat kommunikoimaan tietoa analytiikkajärjestelmän käytöstä tärkeille sidosryhmille. Käyttäjäkeskeisten menetelmien yhdistelmä tuotti kattavan kuvauksen itsepalveluanalytiikan käyttökontekstista sekä joukon kehityskohteita liittyen käyttäjien osallistamiseen ja tukemiseen, järjestelmän käytettävyyteen ja toiminnallisuuksiin sekä työtapoihin. Tulokset osoittavat, että yhdistelemällä käyttäjäkeskeisiä menetelmiä voidaan muodostaa sekä laaja että yksityiskohtainen ymmärrys itsepalveluanalytiikkajärjestelmän käyttökontekstista. Käyttäjäkeskeiset menetelmät voivat myös auttaa parantamaan itsepalveluanalytiikan käyttöä tunnistamalla kehitysehdotuksia järjestelmään sekä organisaation työtapoihin.
Description
Supervisor
Kauppinen, Marjo
Thesis advisor
Rasinen, Anni
Keywords
action research, self-service analytics, user-centered methods, context of use
Other note
Citation