Company-NGO interaction for poverty reduction: Co-creation of inclusive business

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Doctoral thesis (article-based)
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
102 + app. 104
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 123/2018
Abstract
The world is wealthier than ever, but every ninth person is still undernourished. Every eighth person lacks access to a toilet. Clearly, new approaches and interaction between business, civil society and public actors are needed to fight poverty and inequality.  Inclusive business is one of the novel approaches that has aroused great hopes among development actors and businesses alike. It proposes that co-creation among companies, poor communities, NGOs and other partners can yield new business models that generate profits and reduce poverty at the same time. Co-creation can be generally defined as interaction where partners integrate their knowledge to generate novel solutions. Yet such co-creation of inclusive business is little studied. In this thesis, I ask what inclusive business co-creation entails in low-income contexts and what hurdles need to be overcome for co-creation to marry profit making with poverty reduction. I build on a systematic, interdisciplinary literature review, as well as two and half years of action research on seven company-NGO partnerships that sought to forge inclusive business in India or Sri Lanka. Theoretically, Iengage with the sensemaking and practice perspectives.  I argue that the inclusive business approach places excessive expectations on co-creation as a means of marrying profit-making with poverty reduction. I find that co-creation entails continuous social processes where partners search for coherent understandings, draw on and adapt their potential resources and related practices, and utilize resources enacted by others. I show how such co-creation is hindered by unequal power relations, sectoral and cultural differences, paradoxical role expectations, as well as limited expertise and trust.  Theoretically, my strongest contribution arises from the realization that co-creation hinges on collective sensemaking: I suggest that organizational, sectoral and cultural diversity among partners may influence the process, pace, temporal orientation, possibility of reaching shared understandings and the facilitating practices of collective sensemaking. In contribution to international business research, the study deepens recent proposals that on emerging markets, "local integration" is a superior alternative to "local responsiveness".  For practitioners, this research shows that NGOs can often bring valuable expertise, community contacts, networks and legitimacy to business projects in low-income contexts, supporting both commercial and societal objectives. Yet it takes hard work to convey these benefits and other types of interaction will remain appropriate for many NGOs and companies. This research does not lend support to big increases in public funding of inclusive business activities. Where funding is extended, companies and NGOs are equally relevant applicants.

Maailma on vauraampi kuin koskaan, mutta joka yhdeksäs ihminen on edelleen aliravittu. Köyhyyden ja eriarvoisuuden kitkeminen vaatii uusia ratkaisuja sekä liike-elämän, kansalaisyhteiskunnan ja julkisten toimijoiden välistä vuorovaikutusta.  Osallistava liiketoiminta on yksi uusista lähestymistavoista, joka herättää toivoa sekä kehitystoimijoiden että yritysten keskuudessa. Se perustuu ajatukselle, että yritykset, köyhät yhteisöt, kansalaisjärjestöt ja muut kumppanit voivat yhteiskehittää voittoa tuottavia ja köyhyyttä vähentäviä ratkaisuja, joita kukaan heistä ei yksin pystyisi keksimään tai toteuttamaan. Osallistavan liiketoiminnan yhteiskehittämistä on kuitenkin tutkittu hyvin vähän. Tässä väitöskirjassa tutkin mitä osallistavan liiketoiminnan yhteiskehittäminen tarkoittaa ja edellyttää vähävaraisessa ympäristössä. Johtopäätökseni perustuvat järjestelmälliseen poikkitieteiseen kirjallisuuskatsaukseen sekä kaksi ja puoli vuotta kestäneeseen toimintatutkimukseen, jossa seurasin seitsemää yritys-kansalaisjärjestökumppanuutta. Hyödynnän sensemaking- ja käytäntöteorioita. Johtopäätökseni on, että yhteiskehittämiselle asetetaan yleisesti liiallisia odotuksia osallistavan liiketoiminnan lähestymistavassa. Yhteiskehittäminen on jatkuva sosiaalinen prosessi, jonka kuluessa kumppanit etsivät samansuuntaisia käsityksiä, hyödyntävät ja muokkaavat potentiaalisia resurssejaan ja käytänteitään, ja käyttävät toistensa resursseja. Osoitan, miten tällaista yhteiskehittämistä rajoittavat valtasuhteiden eriarvoisuus, sektori- ja kulttuurierot, paradoksaaliset rooliodotukset, osaamisen rajat ja rajallinen luottamus. Teoreettisesti vahvin kontribuutioni pohjautuu huomioon, että yhteiskehittäminen edellyttää jatkuvaa kollektiivista sensemaking-prosessia. Organisaatio-, sektori- ja kulttuuritaustojen moninaisuus vaikuttaa sensemaking-prosessien kulkuun, tahtiin, ajalliseen orientaatioon, yhtenevien käsitysten mahdollisuuteen ja fasilitoiviin käytänteisiin. Syvennän myös viimeaikaista kansainvälisen liiketoiminnan tutkimusta, jonka mukaan nousevissa talouksissa paikallinen integraatio (local integration) on useille yrityksille vahvempi strateginen valinta kuin paikallinen mukauttaminen (local responsiveness). Tutkimukseni osoittaa, että kansalaisjärjestöt voivat usein tuoda vähävaraisilla alueilla tapahtuvaan liiketoimintaan arvokasta asiantuntemusta, yhteisökontakteja, verkostoja ja legitimiteettiä, edistäen sekä kaupallisia että yhteiskunnallisia tavoitteita. Näiden resurssien välittäminen vaatii kuitenkin paljon työtä, ja muunlainen vuorovaikutus pysyy tulevaisuudessakin tärkeänä monelle yritykselle ja kansalaisjärjestölle. Tämän tutkimuksen tulokset eivät tue ajatusta, että julkista rahoitusta osallistavan liiketoiminnan tukemiseksi tulisi merkittävästi lisätä. Rahoituksen saajina yritykset ja kansalaisjärjestöt ovat yhtä keskeisiä.
Description
Supervising professor
Halme, Minna, Prof., Aalto University, Department of Management Studies, Finland
Thesis advisor
Ritvala, Tiina, Prof., Aalto University, Department of Management Studies, Finland
Keywords
cross-sector partnerships, co-creation, Inclusive business, sustainable development, sektorit ylittävä kumppanuus, yhteiskehittäminen, osallistava liiketoiminta
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Nahi T. Cocreation at the Base of the Pyramid: Reviewing and Organizing the Diverse Conceptualizations. Organization & Environment, 2016, 29:4, pp. 416-437,
    DOI: 10.1177/1086026616652666 View at publisher
  • [Publication 2]: Nahi T., Halme M., Jack, S.L. Collective sensemaking in multi-sector groups: The co-creation of inclusive business for poverty alleviation. In Academy of Management Annual Meeting 2015 and European Group of Organization Studies Colloquium 2014.
  • [Publication 3]: Nahi T. Co-creation for sustainable development: The bounds of NGO contributions to inclusive business, Business Strategy and Development, 2018, vol. 1:2, pp. 88-102,
    DOI: 10.1002/bsd2.14 View at publisher
Citation