Management of design information in a configuration process

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-04-27
Department
Major/Subject
Koneensuunnittelu
Mcode
K3001
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
78
Series
Abstract
The goal of this thesis was to investigate the possibilities and prerequisites of implementing a CAD configurator in to an order-delivery process. A framework was created for a CAD configurator process which allows post configuration modifications to the CAD models. The literature review covers mass customization and the techniques used to achieve mass customization. In the case study, the current configuration process of a subject company was examined, and the requirements for implementing a CAD configurator were investigated. The design process of the company is formed by several configuration phases followed by manual design modifications to each product. Development ideas for the design process were gathered by combining interview results and own ideas. For 3D CAD configurator, it is assumed that a generic model is used as a template for generating variant models. The variant models are formed as unique models with specific parameters. When investigating the reuse of these models, it was concluded that manual modifications should not be allowed to configurator created variant models. To avoid erroneous configurations, post configuration modifications must be done by modifying unlinked copies of the variant models. New revisions made to the generic model should also flow to all the variant models which have been created based on the generic model. This way the reuse database does not have to be rebuilt every time after a change in the generic model. To improve manual reuse of items, development of organization wide design and categorization methods was suggested.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin CAD-konfiguraattorin tarjoamia mahdollisuuksia ja käyttöönoton esivaatimuksia. Työssä määriteltiin yleiset puitteet CAD-konfiguraattorin käyttöön tilaus-toimitusprosessissa, jossa vaaditaan konfiguroinnin jälkeistä suunnittelutyötä. Kirjallisuustutkimuksessa pureuduttiin niin massaräätälöintiin yleisesti kuin massaräätälöinnin mahdollistaviin tekniikoihin. Tapaustutkimuksessa selvitettiin kohdeyrityksen konfigurointiprosessin nykytilannetta ja CAD-konfiguraattorille asetettuja vaatimuksia. Kohdeyrityksen suunnitteluprosessi koostui monivaiheisesta konfigurointiprosessista, jonka jälkeen jokaiseen tuotteeseen tehtiin manuaalisia suunnittelumuutoksia. Erilaisia kehityskohtia havaittiin ja niitä pyrittiin ratkaisemaan haastatteluista saatujen tietojen sekä oman ideoinnin kautta. 3D-CAD-konfiguraattoria tutkittaessa tehtiin oletus, että konfiguraattori luo varianttimallin geneerisen mallin perusteella. Varianttimalli muodostetaan kuitenkin tarkoilla mitoilla määritellyistä ei-parametrisista malleista. Mallien uudelleenkäyttöä tutkittaessa todettiin että konfiguraattorin luomat varianttimallit kannattaa erotella manuaalisesti luoduista malleista tarkasti, eikä manuaalisia muutoksia saa sallia varianttimalleihin. Konfiguraation jälkeiset muutoksia varten varianttimalleista on tehtävä kopio, joilla ei ole mitään yhteyttä konfiguraattorin uudelleenkäyttökantaan. Tehtäessä muutoksia geneeriseen malliin, suositeltiin päivittää kaikki geneerisen mallin perusteella luodut varianttimallit päivityksen mukaiseksi revisioimalla. Manuaalisesti luotujen mallien uudelleenkäyttöä varten ehdotettiin selkeiden organisaationlaajuisten suunnittelu- sekä klassifiointimenetelmien käyttöönottoa.
Description
Supervisor
Kuosmanen, Petri
Thesis advisor
Jokela, Mikko
Juhanko, Jari
Keywords
CAD configurator, design reuse, generic model, product configuration
Other note
Citation