Venture Capitalist and Start-Up Cooperation - a Case Study About Market Orientation and Radical Innovation

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Doctoral thesis (monograph) | Defence date: 2014-05-30
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
212
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 59/2014
Abstract
The overall purpose of this multiple case study with two venture capitalists (VCs) and two start-ups (SUs) is to explore and to understand how venture capitalists and start-ups cooperate and how cooperation 1) between venture capitalists and start-ups and 2) between start-ups, affect start-ups’ market orientation in the context of radical innovations. Among other contributions this study gives attention to the changes that VC-SU cooperation can cause in SUs business opportunity. It brings an inter-company aspect to the discussion of market-orientation and its role on new product success. Further, it adds to the new product development discussion and comes up with a tool for practitioners, where traditionally tangible and operational tools have been scarce.  In the studied VC/SU relationships participants saw cooperation less as an opening for learning from other organizations. Further, investors and start-ups had clear-cut individual roles and particularly start-ups felt where investors should stand. Finally, it became very obvious from the start that the kind of trust and commitment that repeatedly shows up in knowledge management literature as a prerequisite for new knowledge creation didn’t take place in the same manner in the studied VC/SU relationships. I suggest an inter-organizational coordination function and with elements of cooperation and marketing tools I come with a market identification workshop model that is organizing according to the principles of knowledge management’s SECI process. I further suggest an independent integrator job description of a market intelligence officer to run the market identification workshop. It includes the evaluation of where every SU is along the line to commercial success with their product, market intelligence and strategy. In order to achieve this knowledge vision is needed to be able to work on the assets that different SUs have. VCs would have to reach beyond ensuring that the “right” management team is in place, to distinguishing if the SU organizations are equipped with suitable competencies to master how to fulfill the needs that an evolving new marketplace needs.

Tämän tutkimuksen tarkoitus on tutkia ja ymmärtää kuinka venturekapitalistit ja aloittelevat yritykset (startupit) tekevät yhteistyötä ja miten tämä yhteistyö 1) venturekapitalistien ja aloittelevien yritysten välillä ja 2) aloittelevien yritysten kesken, vaikuttaa aloittelevien yritysten markkinaorientaatioon radikaali-innovaatio ympäristössä. Muiden kontribuutioiden lisäksi tutkimus kiinnittää huomiota niihin positiivisiin muutoksiin, joita venturekapitalistien ja startupien yhteistyö saattaa aiheuttaa jälkimmäisten liiketoimintamahdollisuuksissa. Se tuo yritysten välisen yhteistoiminta näkökulman markkinaorientaatio keskusteluun ja tämän näkökulman roolin uutuustuotteen menestystekijänä. Tämän lisäksi tutkimus tuo lisänsä uusien tuotteiden tuotekehityskeskusteluun ja ehdottaa työvälinettä liiketoiminnan harjoittajille tutkimusalalta, jolta konkreettiset ja käytännölliset ehdotukset ovat perinteisesti olleet harvinaisia. Tutkitussa venturekapitalisti/startup yhteistyössä osallistujat eivät kokeneet yhteistoimintaa primääristi mahdollisuutena oppia toisilta organisaatioilta. Investoreilla ja startupeilla oli selkeät roolit ja varsinkin startupit kokivat missä organisaatioiden rajojen tulisi kulkea. Jo hyvin aikaisessa tutkimusvaiheessa tuli selväksi, että sellainen luottamus ja kommittoituminen, jota tiedonjohtamiskirjallisuus pitää edellytyksenä uuden tiedon luomiselle, ei ilmennyt samalla tavalla tutkituissa venturekapitalisti/startup yhteistoimintasuhteissa. Esitän tutkimuksessa organisaatioiden rajat ylittävää koordinointitoimintoa ja yhteistoiminnan ja markkinoinnin osatekijöiden avulla ehdotan markkinaidentifikaation “työpajaa”, jonka tehtävät rakentuvat tiedonjohtamisen SECI mallin periaatteiden mukaisesti. Ehdotan edelleen riippumattoman integraattorin toimenkuvaan perustuvaa markkinatietopäällikön tointa johtamaan kyseistä työpajaa ja arvioimaan missä kohtaa osallistuvat startupit ovat matkalla kaupalliseen menestykseen heidän tuotteensa, markkinatietonsa ja strategiansa kanssa.  Tämän lisäksi tarvitaan vielä tiedon visiota. Sen ohella, että venturekapitalistit nimittävät sopivaksi katsomansa johtoryhmän startupeille, heidän tulisi myös pyrkiä kiinnittämään huomiota, että näillä organisaatiolla on oikeita kompetensseja vastata niihin muuttuviin tarpeisiin, joita uusilla ja kehittyvillä markkinoilla tulee olemaan.
Description
Supervising professor
Möller, Kristian, Professor Emeritus, Aalto University, Department of Marketing, Finland
Thesis advisor
Anttila, Mai, Professor Emerita, Aalto University, Department of Marketing, Finland
Keywords
venture capitalism, radical innovation, market orientation, venturekapitalismi, markkinaorientaatio, radikaalit innovaatiot
Other note
Citation