Parempi vanhuus? Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen yhteissuunnittelun keinoin - case: Lauttasaaren asiakaskeskeinen palveluverkko -hanke

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Industrial and Strategic Design
Teollisen muotoilun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
128
Series
Abstract
Tämä opinnäytetyö on kuvaus palvelumuotoilun ja yhteissuunnittelun vaikutuksista muotoilun/muotoilijan muuttuneeseen rooliin. Työ toimii inspiraationa muille tutkimuksille ja kehityshankkeille. Yhteiskuntaa koettelevat suuret taloudelliset ja rakenteelliset muutospaineet. Valtion ja kuntien taloudelliset haasteet sekä väestön ikärakennemuutos uhkaavat kuntien kykyä hoitaa tehtäviään julkisten palveluiden tuottajana. Hyvinvointivaltion idea on vaarassa. Palvelumuotoilu keskittyy aineettomien palveluiden suunnitteluun ja se perustuu käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun, jonka keskiössä on käyttäjä. Kiinnostus palvelumuotoilua kohtaan on viimevuosina kasvanut. Myös julkisten palveluiden puolella on kiinnostuttu palvelumuotoilun mahdollisuuksista. Palvelumuotoilun keinoilla voidaan ratkaista julkisten palveluiden tuottamiseen liittyviä haasteita. Tässä taiteen maisterin opinnäytetyössä hyödynnettiin palvelumuotoilun menetelmiä ja yhteissuunnittelua kehitettäessä julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluita. Suunnittelun kohteena oli Helsingin kaupungin vanhuspalveluiden omaishoitajien palvelut. Opinnäytetyö on osa Aaltoyliopiston ja Helsingin kaupungin innovaatiorahaston Palvelupolku 2 –tutkimushanketta. Tutkimushankkeessa tutkitaan tapoja hyödyntää palvelumuotoilua, yhteissuunnittelua sekä empaattista suunnittelua julkisten palveluiden kehittämisessä. Tutkimuksen pilottihankkeena on Helsingin kaupungin Lauttasaaren asiakaskeskeinen palveluverkko –hanke. Lauttasaari –hankkeen tavoitteena on kehittää asiakaskeskeisiä palvelu- ja toimintamalleja omaishoitoperheille. Työ kuvaa yhteissuunnittelun prosessia ja muotoilijan roolia yhteissuunnittelussa painotuksen ollessa muotoilijan omakohtaisessa kokemuksessa. Työssä on yhteissuunnittelun keinoin osallistettu Lauttasaari -hankkeen toimijoita palveluiden kehittämiseen. Toimijoiden osallistaminen tapahtui muotoiluluotain työtavan ja työpajatyöskentelyn avulla. Luotaamiseen osallistui kuusi lauttasaarelaista omaishoitoperhettä. Luotaamiseen yhdistettiin palvelukokemuksen prototypointia. Luotaamiseen osallistuneet perheet haastateltiin. Luotainvaiheen tuloksien tulkinnassa käytettiin empaattisen suunnittelun periaatteita. Luotaamisen tuloksia hyödynnettiin työpajatyöskentelyssä ja -työskentelyn lähtökohtana käytetyn suunnittelupelin (Design game) suunnittelussa. Visuaalisia työtapoja käytettiin prosessin eri vaiheissa. Visuaaliset työtavat ja osoittautuivat vahvaksi keinoksi tuoda käyttäjien näkökulmaa esille hankkeessa. Materiaalin empatiaa korostava esitystapa syvensi hankkeen toimijoiden ymmärrystä omaishoitajien arjesta ja arjen haasteista. Yhteissuunnittelun vahvuus ja potentiaaliset vaikutukset tuli esille työpajatyöskentelyssä, joka sai omaishoitajat kokemaan, että heitä kuunnellaan. Yhteissuunnittelu, jossa palvelumuotoilua hyödynnetään kokonaisvaltaisesti, ja jossa käyttäjiä aidosti kuunnellaan, voi tuottaa parempia palveluita. Paremmista vanhuspalveluista seuraa parempi vanhuus.
Description
Supervisor
Mattelmäki, Tuuli
Keywords
Yhteissuunnittelu, palvelumuotoilu, luotaaminen, palvelukokemuksen prototypointi, sosiaali- ja terveyspalvelut, Empaattinen suunnittelu
Other note
Parts
  • ON minun aikani -luotain/experience prototype paketti
Citation