Taitovinoutunut tekninen muutos palkkaerojen kehityksen selittäjänä Vertailu Yhdysvalloista, Ranskasta ja kehittyneistä maista yleisesti

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Economics
Kansantaloustiede
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
105
Series
Abstract
Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, miten teknologinen kehitys vaikuttaa työmarkkinoihin ja palkkaerojen muutoksiin Yhdysvalloissa ja Ranskassa sekä kehittyneissä maissa yleisesti. Tarkoituksena on tutkia onko taitovinoutunut tekninen muutos havaittujen palkkarakenteiden muutosten pääasiallinen syy vai löytyykö selitys työmarkkinainstituutioiden muuttuvasta roolista. Taitovinoutunut tekninen muutos tarkoittaa, että teknologinen kehitys hyödyttää enemmän taitavaa kuin taitamatonta työvoimaa. Yhteiskunnallisesti on oleellista hahmottaa, mikä on palkkaerojen muutosten pääasiallinen syy. Tutkielmani on kirjallisuuskatsaus. Teoreettisessa osiossa rakennan eksogeenisen ja endogeenisen taitovinoutuneen teknisen muutoksen mallit. Lisäksi esittelen teorian, jonka mukaan työmarkkinainstituutiot voivat palkkakompression avulla vaikuttaa Euroopassa palkkaerojen muutoksiin luomalla voittokannusteita kehittää taitamatonta työvoimaa hyödyntäviä teknologioita. Kirjallisuuskatsauksessa käsittelen keskeiset ekonometriset tutkimukset, jotka tutkivat palkkarakenteen muutosta taitovinoutuneen teknisen muutoksen näkökulmasta. Tutkielman tulosten perusteella taitovinoutunut tekninen muutos pystyy selittämään merkittävän osan sekä Yhdysvaltojen että kehittyneiden maiden palkkaerojen noususta, kun huomioidaan erot suhteellisen tarjonnan kasvussa ja työmarkkinainstituutioissa. Tekninen muutos pystyy selittämään osan myös Ranskan palkkarakenteen muutoksesta, muttei valtaosaa, vaikka huomioitaisiin edellä mainitut tekijät. Palkkaerojen kasvun dynamiikka Yhdysvalloissa muuttui 1980-luvun jälkeen aiempiin vuosikymmeniin nähden siten, että nyt kasvu keskittyi lähes täysin palkkajakauman ylimpään 10 prosenttiin. Teoria pystyy mahdollisesti selittämään kehityksen, mutta se ei pysty selittämään miksi vastaavaa muutosta ei tapahtunut Ranskassa. Tulosten pohjalta voidaan osoittaa, ettei taitovinoutunut tekninen muutos tavoita kaikkia pääasiallisia palkkarakenteen muutoksen takana olevia tekijöitä. Muuttuvat instituutiot pystyvät selittämään oleellisen osan kehityksestä ja erityisesti maiden välisistä eroista. Todennäköisesti taitovinoutuneen teknisen muutoksen malli ei ota instituutioiden monisäikeistä roolia tarpeeksi kattavasti huomioon. Instituutiot voivat rajoittaa paikallisesti kehittyneet maat kattavan teknisen muutoksen vaikutusta palkkaerojen kasvuun, mutta samalla todennäköisesti hidastuu teknisen muutoksen mahdollistama tarpeellinen talouden rakenteiden uudistuminen. Rakenteiden uudistuminen on välttämätöntä, jotta tekninen kehitys jatkuu vahvana tulevaisuudessakin.
Description
Keywords
ekso- ja endogeeninen taitovinoutunut tekninen muutos, työmarkkinainstituutiot, suhteelliset palkkaerot, korkeakoulutettujen suhteellinen tarjonta, kansainvälinen vertailu
Citation