Terveyskeskustoiminnan kehittäminen tuotantotalouden menetelmin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014
Department
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
fi
Pages
90 s.
Series
Abstract
With the increasing demand for health care and the current resource constraints, more efficient and effective practices are needed in Finnish primary health care. This master's thesis studies the development of health centre activities using industrial engineering principles and methods. The aim is to understand the current health centre operating models, to identify problem areas, and to make concrete recommendations. The Finnish primary health care operating environment and health care management literature are reviewed. The empirical section utilizes expert interviews, overt observation and researcher participation in assessing health centre activities. In this way, answers are provided to research questions related to the current operating models, problems, and improvement recommendations. The main results of the study are the identified problem areas in health centre operations and the improvement recommendations. In researching health centre activities, both standard processes and routine or project-like processes were identified. Key problem areas identified are related to inefficient use of resources, challenges in administration and management, as well as job satisfaction. As essential improvement recommendations, a number of concrete changes are proposed in the management of operations, in the development of the staff and collaboration between personnel, and in the processes and services produced. Overall, the recommendations proposed in the thesis suggest saving resources in certain activities and in turn allocating more resources elsewhere. Based on this thesis, the application of industrial management methods seems to be useful in the development of health care operations.

Lisääntyvän terveyspalveluiden kysynnän ja resurssien niukkuuden takia suomalaisessa perusterveydenhuollossa kaivataan tehokkaampia ja vaikuttavampia toimintatapoja. Tässä diplomityössä tutkitaan terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittämistä käyttäen tuotantotalouden periaatteita ja menetelmiä. Tarkoituksena on ymmärtää nykyiset toimintamallit, tunnistaa ongelmakohdat ja muodostaa konkreettisia kehityssuosituksia. Tilanne- ja kirjallisuuskatsauksessa tutkitaan suomalaisen perusterveydenhuollon toimintaympäristöä ja terveydenhuollon johtamista koskevaa kirjallisuutta. Empiirisessä osiossa hyödynnetään asiantuntijahaastatteluita, avointa seuraamista sekä tutkijan osallistumista terveyskeskuksen vastaanottotoimintaan. Tätä kautta vastataan toiminnan nykytilannetta, ongelmakohtia ja kehityssuosituksia koskeviin tutkimuskysymyksiin. Työn keskeisimpinä tuloksina voidaan pitää terveyskeskustoiminnassa havaittuja ongelmakohtia sekä muodostettuja kehityssuosituksia. Terveyskeskuksen vastaanottotoimintaa tutkittaessa tunnistetaan sekä standardiprosesseiksi luokiteltavia toimia että rutiiniprosesseiksi tai projekteiksi luettavia osa-alueita. Keskeisimmät vastaanottotoiminnassa tunnistetut ongelmat liittyvät resurssien epätehokkaaseen käyttöön, hallinnon ja johtamisen haasteisiin sekä työviihtyvyyteen. Oleellisina kehityssuosituksina esitetään lukuisia konkreettisia muutoksia toiminnan johtajuudessa, henkilöstön kehityksessä ja yhteistyössä, prosesseissa sekä tuotetuissa palveluissa. Tutkimuksen tulosten kokonaiskuvana voidaan ajatella, että ehdotetuin uudistuksin resursseja säästetään toisaalla ja taas kohdennetaan enemmän muualle. Tähän työhön perustuen tuotantotaloudellisen näkökulman soveltaminen terveyskeskustyön järkeistämiseen vaikuttaa hyödylliseltä lähtökohdalta.
Description
Supervisor
Lillrank, Paul
Thesis advisor
Rönnback, Mats
Keywords
terveydenhuolto, perusterveydenhuolto, terveyskeskus, tehokkuus, tuottavuus, kysyntä, palvelutuotanto, health care, primary health care, health centre, efficiency, productivity, demand, service production
Citation