Effect of focus of light and scene contents on perceived restoration, fear, and preference in nightscapes

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Valaistustekniikka
Mcode
S-118
Degree programme
Language
en
Pages
xii + 55 s. + liitt. 4
Series
Abstract
Nightscapes have been seen primarily as sources of fear and insecurity. This thesis puts focus on the positive side of environmental experience during night time and explores the role lighting has in this experience. Thesis consists of 3 studies. Studies 1 and 3 examine how changes in the focus of light (focusing lights on urban vs. natural scene contents) affect perceived restoration, fear, and preference during dark hours. Study 2 examines how different scene contents (urban vs. natural) affect these same variables. Simulated views were rated by participants using the Perceived Restorativeness Scale (PRS), the Restoration Outcome Scale (ROS), and measurements of fear and preference. The results of all studies indicate that natural scenes are perceived more restorative, more preferred, and less fearful than urban scenes during the hours of darkness. Changes in the focus of light and in the actual scene contents caused analogous effects. The results are consistent with the daytime findings and suggest that lighting can be used to enhance the perceived restoration and preference and reduce fear of night time environments. Current practice is that lighting is almost solely focused on the most disliked scene contents i.e. roads, car parks and signs that are also the less restorative features of urban environments. This study suggests that this has an effect on the perceived restoration, preference and fear. These factors may have considerable effect on the use of urban spaces during the hours of darkness. This thesis presents that the possibilities to gain positive experiences in nightscapes should receive more attention.

Pimeän ajan ympäristöt on nähty pelon ja epävarmuuden lähteinä. Tässä tutkimuksessa niitä lähestytään positiivistenkokemusten lähteinä ja tutkitaan valaistuksen roolia ympäristökokemuksen muodostajana. Lisensiaatintutkimus koostuu kolmesta osatutkimuksesta. Osatutkimukset 1 ja 3 selvittävät kuinka muutokset valon kohdistuksessa (kohdistus urbaaneihin näkymäsisältöihin vs. viherympäristöön) vaikuttavat havaittuun elvyttävyyteen, pelkoon ja preferenssiin pimeän ajan ympäristöissä. Osatutkimus 2 selvittää kuinka erilaiset näkymäsisällöt (urbaani vs. viherympäristö) vaikuttavat näihin samoihin muuttujiin. Koehenkilöt arvioivat simuloituja näkymiä käyttäen havaitun elvyttävyyden (PRS) ja varsinaisen elpyneisyyden (ROS) mittareita ja pelkoon ja preferenssiin liittyviä väittämiä. Kaikkien osatutkimusten tulokset antoivat näyttöä siitä, että pimeän aikaan luonnonympäristöt koetaan elvyttävämpinä ja turvallisempina ja niistä pidetään enemmän kuin kaupunkiympäristöistä. Muutoksilla valon kohdistuksessa oli samankaltaisia vaikutuksia kuin muutoksilla varsinaisissa näkymäsisällöissä. Tutkimuksen tulokset ovat yhdenmukaisia päiväajan ympäristöissä tehtyjen tutkimusten kanssa. Tulokset antavat viitteitä siitä, että nykyinen valonkäyttötapa, jossa valo kohdistuu lähes yksinomaan teihin, parkkipaikkoihin ja kyltteihin, voi vaikuttaa havaittuun elvyttävyyteen, pelkoon ja preferenssiin. Näillä tekijöillä voi olla huomattava vaikutus ulkotilojen käyttöön pimeän ajan kaupunkiympäristössä. Mahdollisuuksiin saada positiivisia ympäristökokemuksia myös pimeän ajan ympäristöissä tulisikin kiinnittää enemmän huomiota.
Description
Supervisor
Halonen, Liisa
Thesis advisor
Korpela, Kalevi
Keywords
lighting, valaistus, perceived restoration, havaittu elvyttävyys, preference and fear, pelko ja preferenssi
Other note
Citation