Maiseman prosessi; maisemamaalauksen purkuja ja rakennelmia

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in Fine Arts
Kuvataiteiden maisteriohjelma
Language
fi
Pages
79
Series
Abstract
Opinnäytetyöni tarkastelee maisemamaalausta, sen merkityksiä ja ulottuvuuksia. Maalatussa kuvassa maisema ei siirry teokseen tai tule esille sellaisenaan, vaan kysymys on aina alkuperäisestä aiheesta tehdystä esityksestä eli tulkinnasta. Taide imee vaikutuksensa nykyisyyden arvoista ja ilmiöistä, kulttuurista ja ajattelumalleista. Taiteen tekeminen on ihmisten välisen viestinnän kahlehtimaton muoto, siinä ei ole kysymys ainoastaan ympäröivän esittämisestä vaan pikemminkin maailmassa olemisen ilmaisusta ja kokonaisvaltaisesta ajattelun aktista. Maalattuun maisemaan liittyy ihmisen tapa nähdä, kokea ja arvottaa omaa ympäristöään. Lähestyn maisemamaalausta ihmisen luonto- ja maailmasuhteen kautta. Kaikki kokemuksemme ja elämämme tapahtuvat kiinnittyneinä johonkin ympäristöön, maisemaan. Kuvaa rakentaa niin menneen pohjustama olosuhdekudos, identiteetti ja mielikuvitus ja maalaus tehdään aina tietystä paikasta, kulttuurista ja ajasta käsin. Hahmotan opinnäytetyössäni luonnon ja maailman olemuksen sekä identiteetin muodostumisen samankaltaisuutta prosessinomaisuuden näkökulmasta käsin. Käsitän niin luontoon, näkymään kuin kuvan tekemiseenkin kietoutuvan aineksia maailman olemuksesta ja inhimillisestä käsittämisen tavasta. Tärkeiksi näkökulmiksi osoittautuvat ja koko tutkimuksen läpi esiintyvät, prosessuaalisuuden kehyksissä, jatkuva uudestaan muokkautuminen toisen vuorovaikutuksessa, valmiiksi tulemattomuus ja ennemminkin avaava kuin sulkeva maailman tarkastelumuoto. Maalattu maisema on kerrostunut näkemyksistä ja sisällöistä, joiden merkityksien tarkastelussa ja opinnäytetyön kirjoittamisessa tärkeitä keskustelukumppaneita ovat olleet ennen kaikkea Hanna Johansson, Stuart Hall, Edward S. Casey, Maurice Merleau-Ponty, Trinh T. Minh-ha ja Pauline von Bonsdorff. Opinnäytetyöni on avoimeksi jättävää tutkimusta, ennen kaikkea hahmotelmien tekemistä ja eri näkemysten esittelyä. Olen nostanut esille minua kiinnostaneita ajattelijoita ja nojautunut avoimesti heidän näkökantoihinsa. Mielestäni maisemamaalauksen moninaisuutta on mielekästä tarkastella useasta näkökulmasta, sillä yhtälailla kuin kuvaa on vaikea määrittää yhdeksi päätelmäksi, niin myös maisemakuviin liittyvä kirjoitus, tutkimus ja näkökannat ovat monisäkeisiä ja kerrostuneita, ja niiden merkityksiä on mahdotonta ammentaa viimeiseen pisteeseen.

Process of Landscape; Demolishing and Rebuilding Contents of Landscape Painting, MA diploma work, examines landscape painting, its significances and contexts. I approach the subject through the position of human being in relationship with the nature and world. Art obtains its contexts from the present values, culture, phenomena and thinking patterns. Furthermore as substance of unfettered human communication, art is no question only of picturing the surrounding view or reality but rather it is a comprehensive expression and act of being in the world. Our life occurs and is determined besides time, by a certain place, environment and landscape. Also an image is done from concluded location, culture and era. Therefore either a landscape does not convert into painted subject as such, but is rather a question of interpretation and representation. Additionally painted landscape is layered by the past, one´s personal circumstances, identity and imagination. Likewise the way of every epoch evaluate the environment is reflected in it. In this diploma work I outline the similitude between processes of nature, existence and identity. I understand the nature as a primary ark about which human being and later culture are ascended from. Due this notion, I comprehend the nature not random, but intertwined and embodied part of the pictorial landscape tradition. By rather opening than concluding study method, I examine the human´s and nature´s bipolar reshaping interaction and relationship. The important guides along this writing process to excavate the layers of landscape have been above all Hanna Johansson, Stuart Hall, Edward S.Casey, Maurice Merleau-Ponty, Trinh T. Minh ha and Pauline von Bonsdorff. Their conceptualization and world picturing has been a great interest to me, offering new views to social and cultural environments as well as to art and I have explicitly based my writing on their philosophy.
Description
Supervisor
Mäki, Teemu
Keywords
maisemamaalaus, maisema nykytaiteessa, maisema, metsäpalo, landscape painting, landscape in contemporary Art, landscape, forest fire
Other note
Parts
  • Tuhkaantunut maa -näyttely, Tm-galleria 29.5.-21.6.2012
Citation