Exploring business model for open digital platform from customer and operating system owner viewpoints

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-01-23
Department
Major/Subject
Computer Science
Mcode
SCI3042
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
en
Pages
61
Series
Abstract
Digital platforms can be modeled as ecosystems of four major participant types, each of which can have an open or a closed role. This master’s thesis seeks to find a balance between interests of two participant types: the customer and the operating system owner. That balance is addressed through answering two main research questions, first of which deals with customer freedoms and the second with operating system owner business practices. This thesis is largely based on digital platform models presented by Lin & Ye (2009) combined with platform openness categorization of Eisenmann et al. (2009). The research approach for answering the first main question of the study consists of qualitative constructive design in information systems, including usability inspection methods of heuristics and cognitive walkthrough evaluation. The approach for the second main question includes analytical deliberation of operating system licensing models and platform participant stakeholder dynamics. The first result of the thesis is a constructed collection of mental models and corresponding user interface elements called World Environment. It is modeled after physical societal constructs which replace a traditional Desktop Environment. This World Environment is used to mitigate complexity of customer interactions with platform contributors: app developer, operating system owner and device maker. As a result of the two usability inspection methods, World Environment can moderately well enable the customer to install apps from a web browser and from 3rd party app stores. This allows the customer more freedom regarding the app distribution methods on a platform. World Environment is also used to mitigate complexity of the customer configuring device maker software and installing an alternative operating system. These two additional tasks are not fully examined but World Environment appears as a potential solution for both. The second result of the thesis is a business model for the operating system owner of an open platform. Open platform monetization directly through the customer in the form of a one-time personal fee or a subscription is enabled by proprietary source-available software license. This could be implemented on SailfishOS with Qt technology, which in most parts utilizes LGPL license that allows the separation of open-source and proprietary source-available software.

Digitaaliset alustat voidaan mallintaa neljän osallistujatyypin ekosysteeminä, joista jokaisen rooli voi olla avoin tai suljettu. Tämä diplomityö pyrkii löytämään tasapainon kahden osallistujatyypin välillä. Nämä osallistujatyypit ovat asiakas ja käyttöjärjestelmän omistaja. Tasapaino yritetään saavuttaa kahden tutkimuskysymyksen vastauksien kautta. Niistä ensimmäinen käsittelee asiakkaan vapauksia ja toinen käyttöjärjestelmän omistajan liiketoimintatapoja. Tämä diplomityö pohjautuu suurelta osin Lin & Ye (2009) esittämiin malleihin alustoista yhdistettynä Eisenmann ym. (2009) julkaisemiin alustojen avoimuuden kategorisointeihin. Lähestymistapa ensimmäisen tutkimuskysymykseen ratkaisemiseen koostuu laadullisesta konstruktiivisesta muotoilusta sisältäen heuristisen ja kognitiivisen läpikäymisen. Toisen tutkimuskysymyksen lähestymistapa sisältää käyttöjärjestelmän lisensointimallien ja alustan sidosryhmien dynamiikan analyyttisen pohdinnan. Ensimmäinen tulos on maailmaympäristöksi nimetty kokoelma mentaalisia malleja ja niistä koostettuja käyttöliittymäelementtejä. Maailmaympäristö on mallinnettu fyysisten yhteiskuntarakenteiden pohjalta korvaamaan perinteinen työpöytäympäristö. Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että maailmaympäristön avulla asiakas kykenee kohtalaisen hyvin asentamaan sovelluksia verkkoselaimen tai kolmansien osapuolien sovelluskauppojen kautta. Tämä mahdollistaa asiakkaalle laajennetun vapauden valita alustalla sovelluslevitysmetodien väliltä. Maailmaympäristöä käytetään myös helpottamaan asiakkaan tietokoneen laitekehittäjäohjelmiston konfigurointia ja vaihtoehtoisen käyttöjärjestelmän asentamista. Näitä kahta lisätehtävää ei tutkita perusteellisesti, mutta maailmaympäristö näyttäytyy potentiaalisena ratkaisuna molempiin. Toinen tulos on liiketoimintamalli avoimen alustan käyttöjärjestelmän omistajalle. Avoimen alustan rahoitus suoraan asiakkaan kautta voidaan toteuttaa henkilökohtaisella kertamaksulla tai kestotilauksella käyttäen yksityisomistuksellisen saatavilla olevan lähdekoodin lisenssiä. Tämä voitaisiin implementoida SailfishOS-pohjaisella käyttöjärjestelmällä Qt-teknologiaa hyödyntäen. Qt-teknologia on suurelta osin LGPL-lisensoitua, joten se mahdollistaa avoimen lähdekoodin ja yksityisomistuksellisen saatavilla olevan lähdekoodin ohjelmiston erottamisen toisistaan.
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Nieminen, Marko
Keywords
open digital platform, app developer, operating system owner, device maker, customer, proprietary source-available software
Other note
Citation