Arkkitektoni - Avantgardesta oppimisen työkaluksi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 Ark A folio
Date
2016
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri III
Mcode
A-8
Degree programme
Arkkitehtuuri
Language
fi
Pages
41
Series
Abstract
Arkkitehtisuunnittelu on laaja-alainen prosessi ja koulutuksen tavoitteena perehdyttää opiskelija tähän prosessiin. Yliopiston tarkoitus on opettaa oppimaan, mutta ilman hyvää itsetuntemusta, saattaa oppiminen jäädä yksipuoliseksi. Sitä tarvitsee myös omaehtoisessa oppimisessa valmistumisen jälkeen. Itsetuntemuksen puute estää ammatillisen minäkuvan muodostumista, jolloin voi käydä niin, ettei omia vahvuuksiaan pääse hyödyntämään. Itsetuntemus ja ihmisen intuitiivinen puoli jää usein Aalto yliopiston arkkitehtiopetuksessa käytetyn käsitteistön ulkopuolelle, ihmisyyden tuntemattomammalle alueelle, jolloin niiden hyödyntäminen suunnitteluprosessissa saattaa jäädä teoreettiseksi. Arkkitehdin ammatissa prosessinhallinta, luovuuden ja intuition tunteminen ovat tärkeitä taitoja tehtävästä riippumatta. Arkkitektonin kehitti 1900-luvun alussa taideteoreetikko, taiteilija Kazimir Malevich. Hän aloitti 1910 luvulla suprematismin, tyylisuunnan, jonka mukaan taide on olemassa vain itseään varten. Suprematismi perustui geometrisilla muodoilla ja tasaisilla väripinnoilla tehtyihin sommitelmiin.. 1920-luvulla Malevich vei suprematismin kolmiulotteiseksija näitä kipsiteoksia hän kutsui arkkitektoneiksi. Laajemmassa kontekstissa arkkitektoni on silti vaikeasti määriteltävä käsite, ja erot taiteen tai konseptisuunnitelman välillä ovat tulkinnanvaraisia. Tämän diplomityön tarkoitus ei varsinaisesti ole määrittää arkkitektonia uudestaan, vaan tarkastella sen potentiaalia luovan toimintakyvyn ylläpitoon. Tässä diplomityössä tutkitaan arkkitektonia työkaluna vapaan oppimisympäristön luomiseen, sekä oman suunnitteluprosessin analysointiin. Diplomityön runko rakentuu yhdeksästä arkkitektonista sekä reflektiopäiväkirjasta, jossa läpikäydään rakentamisprosessia ja sen herättämiä ajatuksia. Diplomityö osoitti kuinka arkkitektonien rakentaminen toimi runkona prosessianalyysille, riisuen suunnittelun ylimääräisistä vaikutteista. Tällöin jäljelle jäi vain oman prosessin ydin, jolloin sen heikkouksia ja vahvuuksia on helpompi analysoida. Arkkitektonin epämääräisyys pakotti luottamaan oman mielen sisältöön, joka kehitti itseluottamusta Arkkitektonilla on myös tärkeä tehtävä leikkikenttänä tai rituaalina, joka mahdollistaa rentoutumisen.

Architectural design is a multidisciplinary and complex process. It requires good understanding of life in general. The purpose the university is to introduce this process to a student. However, without good self knowledge the learning process may suffer. Lack of self­ knowledge can ultimately prevent the creation of professional self esteem, which is a key factor in the balance of professional life. At Aalto University self knowledge and intuition are rarely included in the discourse of architecture. It is the more primitive side of humanity – so strange to many – myself included. That is why the possibility to utilize this powerful knowledge in everyday working life can be difficult. Ultimately however, it is important for an architect to understand the elements within the design process. Architecton was introduced in the early 1900 ́s by the Russian avantgardist Kazimir Malevich. He is the founder of suprematism, an art movement manifesting that art should not serve any other purpose but itself. Suprematism was based on compositions of geometric shapes and plain colours. In the 1920 ́s he started to study these objects in three dimensional space by building white plaster structures he called architectons. It is difficult to define what architecton really is in a wider context. Is it art or architecture. This thesis does not try to redefine architecton, but study its potential in self learning. In this thesis I study “architecton” not as an artistic artefact but as a tool to create a free learning environment and a tool for self analysis. In this thesis I built nine architectons and with the help of a self learning diary I analysed how they enhanced my design process. This process showed me that architecton functions as a structure for self analysis. It helped me to undress my process from outside influences, leaving only the essentials. This provided a clearer image of my strengths and weaknesses. Architecton´s vagueness forced me to trust my own thinking, thus improving my professional self esteem. Architecton had also an important role as a playground – a place to recharge.
Description
Supervisor
Sanaksenaho, Pirjo
Thesis advisor
Laaksonen, Esa
Keywords
arkkitektoni, intuitio, reflektio, arkkitehtuuri, suprematismi, mallinrakennus
Other note
Citation