Päämies-agentti-ongelma kiinteistökehityshankkeen rakennusvaiheessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-05-18
Department
Major/Subject
Real Estate Investment And Finance
Mcode
M3009
Degree programme
Master’s Programme in Real Estate Economics
Language
fi
Pages
66
Series
Abstract
Päämies-agentti-suhde syntyy, kun yksi tai useampi osapuoli (päämies) sitovat toisen osapuolen (agentti) suorittamaan puolestaan palvelun. Sopimuksessa delegoidaan osa päätöksenteosta agentille. Päämies-agentti-ongelma syntyy, kun päämiehellä ei ole käytössään riittävästi informaatiota agentin toiminnasta ja toiminnassa vallitsee epäsymmetrisen informaation tilanne. Epäsymmetrisen informaation tilanne johtaa epäsuotuisan valinnan ongelmiin, moraalikadon ongelmiin sekä tehottoman työnteon ongelmiin. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään mitä päämiehen ja agentin välisiin toimintasuhteisiin liittyviä ongelmia havaittiin suomalaisissa kiinteistökehityshankkeiden rakennusvaiheissa ja miten ongelmia pyrittiin minimoimaan tai estämään. Tutkimuksessa luotiin teoreettinen viitekehys päämies-agentti-teorian pohjalta rakennuttamishankkeille, jonka jälkeen kerättiin empiirinen aineisto haastattelemalla yhdeksää kiinteistökehitystä tekevää yritystä. Kerätty aineiston tulokset esitettiin empiirisessä osiossa ja analyysiosiossa havaitut ilmiöt yhdistettiin päämies-agentti-teorian ilmiöihin. Tutkimuksessa havaittiin useita ongelmia ja ristiriitatilanteita, jotka ovat suoraan tai välillisesti seurausta päämies-agentti-ongelman aiheuttamista ongelmista. Toiminnassa ilmenevä kommunikointiongelma johti resurssipulan ongelmiin, ongelmiin sovitun työjärjestyksen noudattamisessa sekä sopimuksenvastaiseen toimintaan työmaalla. Työn valvonnan puute johti erilaisiin laatuongelmiin ja rakentamisen virheisiin. Puutteet sopimusmenettelyssä ja sopimuksissa mahdollistivat urakoitsijan opportunismin ja johtivat erilaisiin laatuongelmiin, aikataulullisiin viivästymisiin sekä budjetin ylityksiin. Tutkimuksessa luotiin uutta tietoa siitä miten toimintasuhteiden ongelmat ilmenevät ja miten niitä pyrittiin minimoimaan tai estämään suomalaisissa kiinteistökehityshankkeiden rakennusvaiheissa.

Principal-agent relationship is a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent. Principal-agent problem arises if the principal cannot verify what the agent is actually doing and there is an information asymmetry in the relationship. Asymmetric information leads to problems regarding adverse selection, moral hazard, and hold-up. The purpose of this research was to define what principal-agent relationship related problems arise in the construction phase of a real estate development project and what means of minimizing and preventing those problems the interviewed companies utilize. The theoretical framework of the study was conducted based on the principal-agent theory and the data was collected from nine interviews from different companies performing real estate development. In the empirical part of the research the gathered data was presented and in the analysis part they were analysed using the theoretical framework. Several principal-agent problem related conflicts or problems were observed in the research. Communication problems in the relationship led to resource problems, confusion regarding the construction phase order and actions contrary to agreement. Insufficient monitoring led to quality problems and errors in the construction phase. Inaccurate contracts made it possible for the agent to deceive the principal and raised agent opportunism. This led to problems with quality, prolonged projects and additional costs. New information about the principal-agent problem in real estate development projects was produced in this research. The research showed what problems raised in the activities of the companies interviewed and what mechanics the companies used in order to minimize or prevent the problems.
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Thesis advisor
Valtonen, Eero
Keywords
päämies-agentti-ongelma, kiinteistökehitys, rakennuttaminen, päämies-agentti-suhde
Citation