Improvement of the Efficiency Supercalenders

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorRämänen, Risto
dc.contributor.authorMartikainen, Ilkka
dc.contributor.departmentKonetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorKuosmanen, Petri
dc.date.accessioned2020-12-04T13:34:25Z
dc.date.available2020-12-04T13:34:25Z
dc.date.issued2000
dc.description.abstractPaperinkoneiden ajonopeuksien jatkuva kasvu synnyttää tarpeen kasvattaa myös jälkikäsittelylaitteiden kapasiteettia. Riittämätön tai hyvin niukasti riittävä kapasiteetti aiheuttaa helposti pullonkaulan koko tuotantolinjalle. Tässä tutkimuksessa selvitetään mahdollisuuksia nostaa superkalantereiden kapasiteettia ensisijaisesti konekonstruktiivisia menetelmiä käyttäen. Mahdollisten muutosten vaikutusta paperin laatuominaisuuksiin ei siten ole tutkittu syvemmin, mutta niistä tehtyjen mittausten tulokset on esitetty laajasti työn liitteissä. Tutkimuskohteena työssä on käytetty UPM-Kymmene Oyj:n Jokilaakson tehtaiden Kaipolan PK6-linjan superkalantereita. Työn yhteydessä on kehitetty matemaattinen malli kalanterointiprosessin mallintamiseksi. Mallin avulla pystytään määrittämään superkalanterin kapasiteetti ja siihen keskeisesti vaikuttavien tekijöiden merkitys. Malli on tehty erityisesti Kaipolan PK6-linjan superkalantereille, muuta sitä voidaan soveltaen käyttää myös muiden superkalantereiden ja jälkikäsittelylaitteiden kapasiteetin määrittämiseen. Tutkimuksessa mallin avulla on määritetty Kaipolan PK6-linjan kalantereiden kapasiteetti. Toinen keskeinen osa-alue tutkimuksessa on superkalanterin dynaamisen käyttäytymisen määrittäminen. Superkalantereiden värähtelykäyttäytyminen kartoitettiin kokeellisesti mittaamalla. Tuloksista analysoitiin värähtelyiden haitallisuus sekä värähtelyä aiheuttavia tekijöitä. Värähtelymittausten perusteella on myös analysoitu nopeudennoston vaikutuksia kalanterin dynaamiseen käyttäytymiseen. Lisäksi työn yhteydessä on tarkasteltu nopeudennoston aiheuttamia Kaipolan PK6-linjan superkalantereille yksilöllisiä konekonstruktiivisia vaatimuksia eri koneenosille. Tutkimusten perusteella nopeudennosto havaittiin tehokkaimmaksi kapasiteetin nostomenetelmäksi, mutta myös häviöaikojen pienentämisen merkitys todettiin erittäin suureksi. Toimenpidesuosituksissa esitetään molempia keinoja kapasiteetin parantamiseksi. Dynaamisen käyttäytymisen tutkimuksessa havaittiin joitain värähtelyn kannalta ongelmallisia kohteita, joiden korjaamiseksi työssä on esitetty parannusehdotuksia. Superkalantereissa olevien pehmeiden telojen pinnoitemateriaali todettiin erääksi merkittävimmistä ongelmista nopeudennoston kannalta. Nopeudennoston mahdollistamiseksi esitetään nykyisen pinnoitemateriaalin korvaamista uudella.fi
dc.format.extent98
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/88616
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120447451
dc.language.isofien
dc.programme.majorKoneensuunnitteluoppifi
dc.programme.mcodeKon-41fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.titleImprovement of the Efficiency Supercalendersen
dc.titleSuperkalantereiden tuotantotehokkuuden parantaminenfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_12054
local.aalto.idinssi16191
local.aalto.openaccessno
Files