Yhteisöllisyyttä lisäävät suunnitteluratkaisut asuinrakentamisessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2023
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri
Mcode
ARTS3001
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
45
Series
Abstract
Yhteisöllisyys asumisessa on nykypäivänä keskeinen teema arkkitehtonisessa suunnittelussa esimerkiksi yksinäisyyden lisääntyessä Suomessa. Tämän kandidaatintyön tavoitteena on löytää eri mittakaavan suunnitteluratkaisuja, jolla voidaan parantaa asumisen yhteisöllisyyttä. Tutkimuskysymys on: ”Mitkä suunnitteluratkaisut lisäävät yhteisöllisyyttä asuinrakentamisessa?”. Tässä kandidaatintyössä on kirjallisuuskatsaus, jossa käsitellään, mitä yhteisöllinen asuminen on ja mitkä suunnitteluratkaisut voivat lisätä asumisen yhteisöllisyyttä. Asumisen yhteisöllisyyttä käsitellään erityisesti niin sanottujen puolijulkisten tilojen suunnittelun kautta. Puolijulkista tilaa asumisessa ovat esimerkiksi porrashuoneet, kerhotila, talopesula ja yhteinen korttelipiha. Puolijulkisen tilan suunnittelua tarkastellaan sekä tilojen käyttöön liittyvästä näkökulmasta, että arkkitehtonisesta näkökulmasta. Tilojen käyttöön liittyy esimerkiksi saavutettavuuden ja monikäyttöisyyden suunnittelu. Arkkitehtonisia suunnitteluratkaisuja ovat esimerkiksi näkymien avaaminen ja asumisen muodostamien reittien suunnittelu. Kandidaatintyössä analysoidaan tapausesimerkkinä kahta erilaista rakennusta urbaanissa kaupunkiympäristössä Helsingin Jätkäsaaressa. Empiiriseen tutkimusosaan kuuluu kohdevierailut ja kohteiden analysointi. Analyysissa peilataan kandidaatintutkielman teoriaosuutta työn tekijän havaintoihin. Tapausesimerkit ovat Jätkäsaaren Sukupolvienkortteli ja Jätkäsaaren Malta-talo. Työ osoitti, että arkkitehtonisilla keinoilla voidaan tukea asuinrakennusten yhteisöllisyyttä monin tavoin. Päällimmäisinä teoriaosuudesta ja kohteiden analyyseista nousivat visuaalisten yhteyksien avaaminen eri tilojen välille, reittien ja sisäänkäyntivyöhykkeiden huolellinen suunnittelu ja monipuolisten ja viihtyisien yhteistilojen ja kohtaamispaikkojen suunnittelu. Tilojen käytön kannalta saavutettavuus ja yksityisen käytön mahdollistaminen on tärkeää.
Description
Supervisor
Özer-Kemppainen, Özlem
Thesis advisor
Andersson, Iris
Keywords
asuinrakentaminen, yhteisöllisyys, yhteistilat, kerrostaloasuminen, yhteisöasuminen, Malta-talo, sukupolvienkortteli
Other note
Citation