Kirnu - tutkielma pitkäikäisestä kodin käyttöesineestä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
147
Series
Abstract
Merkittävimmät esineen hajoamiseen tai ennenaikaiseen hylkäämiseen vaikuttavista valinnoista tehdään jo suunnitteluvaiheessa. Tarkastelen opinnäytteessäni kuinka suunnittelija voi esineen suunnitteluprosessissa tekemillään valinnoilla pidentää esineen pitkäikäisyyttä. Produktiona suunnittelin esinesarjan, joka toteuttaa mahdollisimman kattavasti rajaamani pitkäikäisyyden vaatimusta, käyttöelinikää. Aloitin pitkäikäisyyteen vaikuttavien tekijöiden tutkimisen haastattelemalla neljää suomalaista suunnittelijaa ja selvittämällä heidän suunnitteluprosessinsa vaiheita, suunnitteluperiaatteita sekä arvoja. Haastateltavat nostivat esiin esineen toimivuuden ja fyysisten ominaisuuksien, erityisesti materiaalivalintojen, tärkeyden esineen kestävyyden ja pitkäikäisyyden kannalta. Toisaalta, pelkkä toimiva esine ei riitä synnyttämään esinekiintymystä esineen ja käyttäjän välille. Siksi suunnittelijan toiminta-aluetta ovat myös esineen tarjoamat elämykset ja mielihyvä. Myös ajaton estetiikka on tärkeä pitkäikäisen esineen edellytys: aikaan sitoutumaton esine miellyttää käyttäjää oletettavasti pitempään kuin tiettyyn aikakauteen sidottu muotoilu. Kirjallisuuskatsaus tukee haastatteluiden tuloksia. Suunnittelijan mahdollisuudet vaikuttaa esineen käyttöelinikään ovat esineen aineellisen käyttökestävyyden sekä aineettomien esinekiintymyksen ja estetiikan suunnittelussa. Esineen aineelliseen käyttökestävyyteen vaikuttavat muun muassa materiaalit, rakenne, osat ja pintakäsittely sekä toiminta ja käytettävyys. Esinekiintymystä vahvistaakseen suunnittelija voi suunnitella esineeseen viitteitä sen käytöstä ja tuoteympäristöstä, osallistaa ihminen esineen suunnitteluun kustomoinnilla ja kohdentaa esineen tietylle käyttäjäryhmälle. Esineen esteettinen kestävyys perustuu ajattomuuden käsitteeseen. Kauniin kulumisen periaatteella valittu aineellinen olemus pitää esineen uuden oloisena kauemmin. Kokosin tutkimusosuuden tulokset kuudeksi suunnittelun teesiksi, joiden tarkoituksena on toimia suuntaa-antavana säännöstönä esineen pitkäikäisyyden saavuttamisessa. Teesit ovat seuraavat: 1. Suunnittelijan on tiedostettava esineen alkuperäinen tarve. 2. Esineen fyysinen olemus valitaan tarkoituksenmukaisesti ja pitkäikäisyyttä ajatellen. 3. Esineet tulee testata niiden lopullisissa käyttöolosuhteissa. 4. Esine tarjoaa elämyksiä ja mielihyvää. 5. Suunnittelija on käyttäjän edusmies. 6. Esineen käyttö ei saa vahingoittaa ihmis- tai eläinkuntaa ja esine on toteutettava ympäristön kantokyvyn rajoissa. Konkretisoin teesien sisältöä käytäntöön produktio-osuudessa, jonka tavoitteena oli suunnitella mahdollisimman pitkäikäinen käyttöesine. Toteutin viiden esineen kannellisen Kirnu-kulhokonseptin, jossa viiden eri materiaalin käyttö esineissä luo useita materiaalipareja kulhojen ja kansien välille. Kulhosarja on sisäkkäin pinoutuva ja sarjan jokaisella osalla on oma toimintonsa. Kulhojen ja kansien toiminnot on suunniteltu keittiön toimintaympäristöön kattaen toimintaketjun osia ruoan valmistuksesta, tarjoiluun, ruokailuun ja säilytykseen. Materiaalivalinnat antavat viitteitä esineen toiminnasta ja käyttötarkoituksesta sekä toteuttavat kauniin kulumisen periaatteita. Kulhojen minimalistisella ja eleettömällä muotoilulla on tavoiteltu esteettistä kestävyyttä ja ajattomuutta.

The most significant decisions that result in product´s degradation or premature discard are made in a design process. Therefore, the theme of my thesis is to study how a designer can influence to household item´s longevity in a positive way. The production phase of the thesis consists of designing and prototyping a set of items that meets the demands of longevity in the best possible way. Firstly, I approached the theme of object longevity by interviewing four Finnish designers. The purpose of the interviews was to find out about designers’ design process, design principles and values. The interviewees emphasized the importance of product´s function and physical features, especially material choices, on the durability and longevity of a product. However, merely a functional object is not enough to provide an object attachment for a user. Therefore, designers should pay attention to that a product also evokes immaterial experiences and pleasure. The interviewees also mentioned the importance of product`s timeless aesthetics, which makes them to withstand changing trends. Literature review supports the results of the interviews. Designer´s chances to influence on product´s life expectancy in use lies on designing durable physical features, pleasurable objects and timeless aesthetics. Object´s physical features consist, for example, of material, construction, components, finish, function and usability. Designer can increase the level of object attachment by adding references of the object´s use and product environment into the item itself, involving the user to the design process by customization and targeting the object to needs of a specific group. The aesthetic durability of the object is based on the concept of timelessness which can be achieved, for instance, by following the principles of graceful aging. From the basis of the research results I compiled six design principles that provide a guideline for designers on how to extend the object longevity. The principles are listed below. 1. Be aware of the original need of the object. 2. Select physical appearance appropriately and with longevity in mind. 3. Test products in their end-use conditions. 4. Product must provide experiences and pleasure. 5. Be a representative of a user. 6. Note the carrying capacity of the environment. In the production phase my goal was to design an everyday item, aiming towards longevity by concretizing the principles above. The outcome is Kirnu, a set of five containers with lids that covers several basic functions in kitchen: cooking, serving, eating and storing. Five different materials form material pairs in the bowls and the lids of the containers and each part has also its own function. Material choices indicate the use and purpose of each item. Visually minimalistic containers are made of natural materials, are combinable and can be stored within each other.
Description
Supervisor
Kääriäinen, Pirjo
Thesis advisor
Paavilainen, Heidi
Koskinen, Harri
Keywords
pitkäikäisyys, käyttöesine, tuotesuunnittelu, konsepti, teesi
Other note
Citation