Korkeapainevesisumusuuttimen laadunhallintaketjun optimointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-09-21
Department
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
K3002
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
80 + 11
Series
Abstract
Tässä diplomityössä määritettiin korkeapainevesisumusuuttimia valmistavalle yritykselle optimaalinen laadunhallintaketju. Diplomityö rajattiin yhden suutintyypin laadunhallinnan kehittämiseen, mutta työssä on otettu huomioon myös muiden tuotteiden asettamia vaatimuksia. Tällä hetkellä yrityksen laadun mittaaminen perustuu manuaalisiin käsimittalaitteisiin. Tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä ovat kirjallisuustutkimus, yritysvierailut, haastattelut, markkina-analyysi ja mittalaitekokeet. Teoriatutkimuksesta saatiin suunta siitä, mitä menetelmiä lähdetään tutkimaan tarkemmin. Yritysvierailut antoivat kuvan siitä, miten muut yritykset hoitavat laadunhallinnan. Markkina-analyysillä pyrittiin määrittämään soveltuvia tuotteita laadunvarmistukseen. Mittalaitetesteillä osoitettiin eri mittausmenetelmien nopeutta ja tarkkuutta. Haastattelut toimivat varmentavana tietona kaikissa tutkimuksen vaiheissa. Kirjallisuustutkimus, yritysvierailut ja haastattelut johdattivat tutkimuksen erilaisten mittakoneiden syvällisempään tarkasteluun, jonka jälkeen suoritettiin mittalaitetesti. Mittalaitetestissä yhtä valmistettavaa tuotetta mitattiin käsimittalaitteilla, koordinaattimittakoneella ja konenäöllä. Tämä tutkimus osoitti, että juuri kyseinen kappale kannattaa mitata konenäöllä parhaan tarkkuuden ja suurimman nopeuden takia. Konenäöllä mitattaessa saavutettiin noin 86 %:n ajallinen säästö mittauksen pituudessa ja koordinaattimittakoneella vastaava säästö oli 78 %. Tutkimuksessa päädyttiin esittämään parhaaksi menetelmäksi koordinaattimittakoneen ja konenäkösovelluksen yhdistelmää, jolla voidaan mitata erittäin tehokkaasti ja tarkasti kaikki yrityksen valmistamat osat. Tästä seuraava askel on siirtyä kohti automaattisempaa mittajärjestelmää, jossa tuotantokoneisiin integroidaan mittalaitteet, jotka mittaavat kaikki valmistetut osat.

In this master’s thesis an optimal quality control chain was determined for high pressure water jet nozzle production. This thesis was limited to cover the quality chain of one type of a nozzle that the company produces. Yet it was taken into consider that different nozzles have different requirements for measuring. At the moment the company’s quality control is based on manual measuring devices. Methods that were used to get the results were literature research, benchmarking, interviews, market analysis and measuring tests. Literature research gave the direction for the future studies. Benchmarking was done to get the knowledge about current state of quality control. Market analysis determined appropriate products for quality control. Measuring tests were done to indicate differences between different measuring devices. Literature research, benchmarking and interviews led the study to coordinate measuring machines and machine vision and these devices were studied more in detail. After that measuring device tests were made for one part that is manufactured in the factory. Same parts were measured with manual measuring devices, coordinate measuring machine and machine vision. These tests proved that the particular part is best to measure with machine vision because it was fastest and the most precise of all. With machine vision the measuring time was 86 % less than what it was with manual devices and coordinate measuring machines time was 78% less than with manual devices. This study recommends using a device that combines coordinate measuring machine and machine vision. This kind of machine can measure all the parts that company produces efficiently and precisely. Next step form this is to create automatic quality control chain where the measuring devices are integrated to the machines and all the parts can be inspected.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Talvitie, Mikko
Keywords
tilastollinen laadunhallinta, laatu, mittaaminen, mittalaitteet
Other note
Citation