”Taide vie mennessään” – Taiteen ja taiteilijuuden merkitykset erityistaidetoiminnassa työskentelevien taiteilijoiden kokemuksissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
108 + 3
Series
Abstract
Tässä opinnäytteessä tarkastellaan taiteilijoiden kokemuksia erityistaidetoiminnassa. Erityistaidetoiminta on ohjatun taidetoiminnan rakenne, jossa taiteilijat ja taiteen harrastajat työskentelevät taidestudioissa. Tutkimuskysymys on: mitä taide ja taiteilijuus merkitsevät erityistaidetoiminnassa työskenteleville taiteilijoille? Opinnäytteen aiheeseen liittyy vahvasti kysymys kuvataidekasvatuksen ja vammaisuuden suhteesta, jonka merkitys tutkielmassa kasvaa myös laajemmaksi näkökulmaksi taidekasvatukseen. Opinnäytteen aineistona on viiden taidestudioissa työskentelevän taiteilijan haastattelut. Haastattelumenetelmänä on teemahaastattelu ja aineiston analyysimenetelmänä on käytetty laadullista sisällönanalyysia. Haastatteluissa hahmottui analyysin pohjalta neljä teemaa: 1) taide työnä, 2) taiteen sisäiset merkitykset, 3) taiteen merkitys elämän laadun kannalta ja 4) taideohjaajan rooli. Tutkielman havainnot tukevat käsitystä erityistaidetoiminnassa rakentuvasta ammatti-identiteetistä. Taiteilijoiden kertomusten perusteella rakentuu kuva sekä omakohtaisia kokemuksia ja ympäröivää yhteiskuntaa tarkastelevista että omiin työtapoihinsa vahvasti sitoutuneista taiteilijoista. Taiteen merkitys laajenee taiteilijoiden kokemuksissa hyvinvointia laajemmalle alueelle, ja taide vaikuttaakin olevan taiteilijoiden elämässä tärkeimpiä osa-alueita. Taiteen tekemiseen liittyvä rauhallisuus, keskittyneisyys ja hallinnan kokemukset ovat taiteilijoille erityisen merkityksellisiä. Haastatellut taiteilijat ovat työssään menestyviä, taiteen tekemisestä nauttivia ja vahvalla ammatti-identiteetillä varustettuja. Opinnäyte esittääkin, että taidestudioissa syntyvä taide voitaisiin katsoa kuuluvan osaksi nykytaiteen kenttää virallisen taidemaailman ulkopuolisuutta korostavien kategorioiden sijaan. Opinnäyte selvittää myös taidetoiminnan rakenteita: taidestudioita ja taideohjaajuutta. Taidestudiot muodostavat olennaiset puitteet ammattimaiselle taiteelliselle työskentelylle ja tarjoavat tukea taidemaailmassa toimimiseen. Opinnäyte tarkastelee taideohjaajan roolia kuvataidekasvatuksen näkökulmasta ja hahmottelee ajatusta taidekasvatuksellisesta hoivasta, joka toteutuessaan täydentää taideohjaajan roolia. Hoivan läsnäolo yhdistyy luottamuksen ja empatian lisäksi siihen, että taideohjaaja mahdollistaa keskittyneen, ableistisista vaatimuksista vapaamman tilan ja ajan taiteen tekemiselle.

This thesis examines the experiences of artists who work in supported art activities. Supported art studios are facilitated by artist facilitators and they provide artistic support for making art in both professional and recreational contexts. The research question is: what does art and being an artist mean to artists working in supported art activities? The topic of the thesis is strongly related to the question of the relationship between art education and disability, the importance of which expands as a broader perspective on art education in this thesis. The substance of the thesis is based on interviews of five artists working in supported art studios. The interview method is semi-structured interview and qualitative content analysis has been used to evaluate the data. Based on this analysis, four themes emerge from the interviews: 1) art as work, 2) the inner meanings of art, 3) the importance of art in terms of quality of life and 4) the role of the artist facilitators. The conclusions of the thesis support the idea that supported art activities help build a professional identity. The artists use both personal experiences and surrounding society as points of reference for their artistic work and are strongly committed to their own working practices. The importance of art expands in the artists' experiences to a broader area than just well-being, and art is seen as one of the most important areas in the artists' lives. The experiences of calmness, concentration and of having control related to practising art are particularly meaningful for artists. The interviewed artists are successful in their work, they enjoy making art and have a strong professional identity. The thesis suggests that the art created in supported art studios can be considered as a part of the field of contemporary art instead of categories that emphasize being outside the official art world. This thesis also investigates the structures of the supported art studios and the role of the artist facilitators. These studios form an essential framework for professional artistic work and offer support for navigating in the art world. The thesis examines the role of the artist facilitator from the perspective of art education and suggests an idea of care within art education, which could complement the role of the artist facilitator. The presence of care is built not only on trust and empathy, but also on the notion that the artist facilitator enables a focused space and time free from ableist expectations for making art.
Description
Supervisor
Sederholm, Helena
Thesis advisor
Kallio-Tavin, Mira
Keywords
kuvataidekasvatus, taide, taiteilijuus, vammaisuus, erityistaidetoiminta, hoiva, taidestudiot, outsider-taide
Other note
Citation