Miten vapaaehtoisten sitoutumista voidaan edistää?

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2016
Major/Subject
MSc program in Management and International Business
MSc program in Management and International Business
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
85
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteet: Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia, millä tavoin vapaaehtoisten sitoutumista voidaan edistää voittoa tavoittelemattoman organisaation kontekstissa. Tutkimuksessa lähestytään sitoutumista sekä työntekijän että organisaatioon sitoutumisen näkökulmista, joiden välistä eroa on myös tarkoitus selventää. Tämän lisäksi tutkimus tarkastelee sosiaalisen pääoman roolia vapaaehtoistoimintaan ja organisaatioon liittyen. Näitä aiheita tarkastellaan sekä aiemman tutkimuksen pohjalta että empiiriseen tutkimukseen perustuen. Tutkimuksen toteutus: Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena yhden kohdeorganisaation jäsenien haastatteluiden kautta. Empiirinen tutkimus koostuu 8 haastattelusta, jotka toteutettiin teemahaastattelun keinoin. Haastattelut suoritettiin syksyn 2015 ja talven 2016 välisenä aikana. Kaikki haastateltavat olivat kohdeorganisaation vapaaehtoisia jäseniä. Aineisto analysoitiin teemoittelun avulla. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu voittoa tavoittelemattoman organisaation, ihmissuhdeverkostojen, virtuaalisten yhteisöjen, sosiaalisen pääoman, työntekijän sitoutumisen sekä organisaatioon sitoutumisen tutkimuksen ympärille. Tutkimustulokset: Tutkimustulokset tukevat aiempaa kirjallisuutta ja toteavat työntekijän sekä organisaatioon sitoutumisen olevan toisistaan erotettavia tutkimuksenaloja. Nämä löydökset perustuvat aiemman tutkimuksen tarkasteluun tämän tutkimuksen viitekehyksessä. Liittyen työntekijän sitoutumiseen tutkimuksessa todetaan selkeiden tavoitteiden ja toimintatapojen olevan tärkeitä tekijöitä vapaaehtoisten sitoutumisessa organisaation toimintaan. Näiden puuttuessa vapaaehtoiset ovat epätietoisia sekä toiminnan suunnasta että konkreettisista toimintatavoista, jotka vaikeuttavat toimintaan sitoutumista. Kommunikaatiolla näyttäisi tutkimusten tulosten perusteella olevan tärkeä rooli niin työntekijän kuin organisaation sitoutumisenkin kannalta. Viestintäkanavat ja uutisoinnin selkeys nousivat käytännön edistämiskeinoista esiin. Liittyen organisaatioon sitoutumiseen organisaation koettu tuki näyttäisi olevan erityisen tärkeää vapaaehtoistoimintaan liittyen. Lisäksi ulkomailla asuvien vapaaehtoisten sitoutuminen näyttäisi olevan ainakin osittain tästä syystä kotimaassa asuvia vapaaehtoisia korkeampaa. Sosiaalisen pääoman osalta tutkimuksen tulokset näyttävät, että sosiaalisella pääomalla on rooli organisaatioon sitoutumisessa ja sosiaalinen pääoma näyttäisi johtavan organisaatioon sitoutumiseen. Toimintaan osallistumisesta koituvat sosiaaliset hyödyt näyttäisivät olevan tärkeä syy liittyä ja osallistua vapaaehtoistoimintaan.
Description
Keywords
Sitoutuminen, sosiaalinen pääoma, vapaaehtoisuus, voittoa tavoittelematon organisaatio
Other note
Citation