Tahtituotannon prosessimalli korjausrakentamiseen

Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-12-14
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Building Technology (CIV)
Language
fi
Pages
102+20
Series
Abstract
Korjausrakentaminen on rakentamisen erikoisala. Korjausrakentamisen tuotannonsuunnittelua ja -ohjausta on tutkittu melko vähän, vaikka korjausrakentamisen osuus Suomen rakentamisesta on merkittävä. Korjausrakentamisen erikoispiirteet tekevät tuotannonohjauksesta haastavaa, sillä ne aiheuttavat usein työtehtävien aloitusedellytyksiin suurta vaihtelua. Vaihtelu synnyttää tuotantoon hukkaa ja kannattavuus laskee. Korjausrakentamisen tuottavuusongelmiin on alettu etsiä ratkaisuja autoteollisuudesta kehitetyistä lean-filosofian työkaluista, joilla pyritään vähentämään hukkaa tuotannossa. Tahtituotanto on leanin mukainen tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen työkalu, jota on tutkittu rakentamisessa 2000-luvun alusta saakka. Tahtituotantoa on sovellettu myös korjausrakentamiseen, mutta korjausrakentamisen erikoispiirteiden vaikutuksia tahtituotannon käyttämiseen ei ole juurikaan tutkittu. Diplomityössä kartoitetaan tunnettuja tahtituotantomenetelmiä ja arvioidaan niiden sopivuutta korjausrakentamiseen. Tutkimus toteutettiin suunnittelututkimuksena, jossa luotiin tahtituotannon prosessimalli korjausrakentamiseen ja testattiin sitä käytännössä pilottikohteessa. Prosessimalli kehitettiin suunnittelututkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kirjallisuuskatsaukseen ja haastattelukierroksen tulosten perusteella. Tutkimuksen toisessa vaiheessa prosessimalli otettiin käyttöön haastavaa korjausrakentamista edustavassa kohteessa, ja sen toimivuutta tutkittiin aikataulun toteuma-aineiston ja pilottikohteen toimihenkilöiden haastatteluiden kautta. Prosessimallin implementoinnin kautta havaittiin, että tahtituotannon käyttöönotosta voidaan hyötyä korjausrakentamisen tuotannonohjauksessa, mikäli eri alueiden työvaiheista löytyy toistuvuutta. Tahtituotanto on sovellettavissa myös sellaisiin hankkeisiin, joissa tahtituotannon suunnittelun edellytykset, kuten määrä- ja työsaavutustiedot ja riittävä tuotannonsuunnitteluaika eivät kokonaan täyty. Tällöin kuitenkin tahtituotannon sekä tukitoimintojen ohjauksen on oltava proaktiivista, jolloin edellytyksien täydentämistä johdetaan ennakoivasti, järjestelmällisesti ja nopeasyklisesti. Yhteistoiminnallisia toimintatapoja tahtituotannon suunnittelussa ja ohjauksessa tulee vahvistaa. Tahtituotannon käyttöönotossa on huomioitava, että avainhenkilöiden aiempi kokemus vaikuttaa käyttöönotettaviin menetelmiin sitoutumisen tasoon. Tärkeää onkin muuttaa käytäntöjä vähän kerrallaan, jotta kulttuuri ja osaaminen kehittyvät riittävän hitaasti. Prosessimallin validointia tulee jatkaa erityyppisissä korjausrakentamishankkeissa. Lisäksi jatkotutkimuksessa tulisi perehtyä talotekniikan rooliin tahtituotannossa sekä vähän toistuvuutta sisältäviin korjausrakentamishankkeisiin.

Renovation construction is a specialty of construction, the production planning and control of which has been studied relatively little. The share of renovation construction in Finnish construction is significant, but the special features of renovation construction make production control challenging, as they often cause a great deal of variation in the prerequisites of the tasks. Variation results in waste in production and reduced profitability. Solutions to the productivity problems of renovation construction have begun to be found in the lean philosophy that has emerged from the automotive industry, with the aim of reducing waste in production. Takt production is a lean production planning and control tool that has been studied in construction since the early 2000s. Takt production has been applied to renovation but its suitability for renovation has not yet been studied widely. This research maps well-known takt production practices and evaluates their suitability for renovation construction. The study was executed as a design research study, in which takt production-based process model for renovation construction was created and tested in practice at a pilot site. The process model was developed in the first phase of the design study, in which the book review and interview round was made. In the second phase of the study, the process model was implemented in a challenging renovation project, and its functionality was examined through schedule actuals and interviews with staff at the pilot site. Through the implementation of the process model, it was found that takt production can be useful in renovation construction, if there is some repetition between different areas. Takt production is also applicable to projects where the prerequisites, such as quantity and work achievement data and sufficient production planning time, are not fully met. In this case, however, the control of takt production and the support functions must be proactive, systematic and short-cycled. Collaborative practices in takt planning and control must be strengthened. When implementing takt production, it must be taken into account that the previous experience of key people influences the commitment level of the methods to be introduced. It is therefore important to change practices a little at a time and allow the slow development of culture and skills. The validation of the process model should be continued in different types of renovation projects. In addition, further research should examine the role of building services in takt production as well as low-frequency renovation projects.
Description
Supervisor
Seppänen, Olli
Thesis advisor
Lehtovaara, Joonas
Salonen, Veli-Matti
Keywords
korjausrakentaminen, tahtituotanto, lean, tuotannonsuunnittelu, tuotannonohjaus
Citation