Toimipaikan käyttäjäpalveluiden tavoitehintamallinnuksen kehittäminen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Date
2013
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
141 + app. 20
Series
Abstract
Primary functions and tasks of an organization demands many support tasks like building construction and maintenance, catering, safety and security tasks etc. Support tasks are often organized as support service activities by internal or external service providers. Facility services consist of such tasks. The target price method for building construction and maintenance serves business and workplace planning, building construction and maintenance, as well as research and development related built environment. The method generates information about expenditure on services needed to construct and to maintain the desired performance and functionality of built facilities. The target price method can be carried out as target price modeling with Haahtela and Talo2000 classifications (as qualitative concept model) and target price models (as quantitative, analytic model) included in TakuTM -software. This thesis provides a base to complement the current target price method significantly. The concept of method for facilities user services target pricing, determined on the thesis, merges the key results of it. The operational and applicable environment of the concept is modern service environment. The concept consist of the customer value determining process, the methods for facility user services target pricing and target prices modeling, the models required and the method for models construction and maintenance. The classification of the facility user services and the office system schema together is the concept model. The target price models are the analytic model. The key results of the thesis are the classification, the method for target price models construction and maintenance as well as method for target prices modeling. The classification defines facilities user services as a part of the office system. The classified services are priced based on customer requirements by target price models. The requirements are simplifications of expected services benefits, the prices (service expenditures) are sacrifices of them. By comparing benefits and sacrifices at the customer value determining process, an understanding of expected value is generated. Target price models were constructed and tested for ten user service tasks. The testing indicated that a demand – supply relationship between the building facilities usage and facilities user services can be modeled. They also somewhat confirmed the hypothesis that relationship and parameters included in models explains well the prices of facilities user services. The parameters are office location, size, temporal and personal usage of built facilities, nature of usage, and customer requirements for the services.

Organisaatioiden päätehtävät vaativat tuekseen mittavan tukitehtävien joukon, joka sisältää esimerkiksi rakentamis-, kiinteistönhuolto-, ruokailu- ja vartiointitehtäviä. Niitä ulkoistetaan erillisoperaattoreiden tarjoamiksi tukipalveluiksi, mm. talonrakentamispalveluiksi, sekä toimipaikan ylläpito- ja käyttäjäpalveluiksi. Talonrakentamisen ja ylläpidon tavoitehintamenettelyllä palvellaan organisaatioiden toiminnan suunnittelua, talonrakentamista, kiinteistönpitoa, sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa. Sillä voidaan tuottaa tieto rakentamis- ja ylläpitopalveluiden menoista, joilla halutut tilaominaisuudet ovat rakennettavissa ja ylläpidettävissä. Menettely toteutetaan tavoitehintamallinnuksena TakuTM –tietojärjestelmän tavoitehintamalleilla (määrällinen, analyyttinen malli), sekä Haahtela- ja Talo2000 –nimikkeistöillä (laadullinen konseptimalli). Tämän diplomityön avulla nykyistä tavoitehintamenettelyä voidaan täydentää merkittävästi. Työssä määritetty käyttäjäpalveluiden tavoitehintamenettelyn konsepti kokoaa yhteen työn keskeiset tulokset. Konseptin soveltamis- ja toimintaympäristö on nykyaikainen palvelutoimintaympäristö. Konsepti muodostuu asiakasarvon määritysprosessista, käyttäjäpalveluiden tavoitehinta- ja tavoitehintamallinnus –menettelystä, niiden vaatimista malleista ja mallien laadinta- ja ylläpitomenettelystä. Käyttäjäpalveluiden asiakasperusteinen nimikkeistö ja toimipistemääritys muodostavat konseptimallin, tavoitehintamallit analyyttisen mallin. Työn keskeiset tuotokset ovat nimikkeistö, tavoitehintamallien laadinta- ja ylläpitomenettely, sekä tavoitehintamallinnus –menettely. Nimikkeistö kuvaa käyttäjäpalvelut –järjestelmän osana toimipistettä. Tavoitehintamallinnuksessa nimikkeistön mukaisille käyttäjäpalveluille määritetään asiakasvaatimuksiin perustuvat hintatavoitteet tavoitehintamalleilla. Vaatimukset ovat pelkistys palveluilta odotetuista hyödyistä, hinnat (palvelumenot) kuvaavat niiden vaatimaa uhrausta. Asiakasarvo määrittyy vertaamalla hyötyjä ja uhrauksia asiakasarvon määritysprosessissa. Työssä tavoitehintamallit laadittiin kymmenelle ravinto-, vartiointi- ja vastaanottotehtävälle. Niiden testaus osoitti toimipaikan käytön ja käyttäjäpalveluiden välisen kysyntä – tarjonta –yhteyden mallinnettavuuden, sekä vahvistavat käsitystä yhteyden ja malleihin valittujen tekijöiden kyvystä selittää käyttäjäpalveluhintoja ja niiden vaihtelua. Näitä hintatekijöitä ovat mm. toimipaikan sijainti, laajuus, käytön luonne, ajallinen ja henkilömäärällinen käyttö sekä asiakasvaatimukset.
Description
Supervisor
Saari, Arto
Thesis advisor
Pennanen, Ari
Keywords
tilapalvelut, käyttäjäpalvelut, tukipalvelut, tavoitekustannuslaskenta, tavoitehintamenettely, tavoitehintamallinnus, palvelunimikkeistö, asiakasarvo, malliavusteinen operaatiotutkimus, facility services, facility user services, support services, target costing, method for target pricing, method for target prices modeling, facility services classification, customer value, model-based operation research
Citation