C-reaktiivinen proteiini ja sen määrittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-12-15
Department
Major/Subject
Kemia
Mcode
KE3001
Degree programme
KEM - Kemian tekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
69
Series
Abstract
Diplomityön tarkoituksena oli tutkia C-reaktiivisen proteiinin (CRP) kvantitatiiviseen määrittämiseen sopivia menetelmiä. CRP on verestä löytyvä yhdiste, jonka pitoisuus kuvastaa ihmisen terveydentilaa. CRP:n pitoisuudella on todettu olevan yhteyttä erilaisten sairauksien kanssa, ja pitoisuuden määrittämisestä on apua diagnooseja tehdessä. Työn kirjallisuusosassa esitellään CRP:n rakennetta ja tehtäviä ja sen diagnostista merkitystä. Kirjallisuusosassa käsitellään myös vieritestausta ja sen merkitystä. Osion lopuksi esitellään joukko erilaisia CRP:n määritykseen sopivia analyyttisiä menetelmiä, joista tarkimmin esitellään immunoturbidimetriaa, elektrokemiluminesenssia ja biokerrosinterferometriaa. Kyseiset määritysmenetelmät valikoituivat myös kokeiltaviksi määritystavoiksi. Työn kokeellisessa osassa esitellään immunoturbidimetristen, elektrokemiluminometristen ja biokerrosinterferometristen mittausten tulokset. Immunoturbidimetria on kaupallisessa käytössä CRP:n määritystapana jo nyt, ja mittaukset suoritettiin Orion Diagnostican valmistamalla QuikRead 101 – vieritestauslaitteella. Elektrokemiluminesenssia hyödyntävät mittaukset epäonnistuivat, joten osiossa esitellään nyt saatujen tulosten lisäksi aikaisempia samalla laitteistolla mitattuja kirjallisuudesta löytyviä tuloksia. Biokerrosinterferometriaa käytettiin kvantitatiivisen määrityksen lisäksi CRP:n ja sen vasta-aineiden välisen kinetiikan tutkimiseen. Jokaisen tutkitun määritystavan todettiin soveltuvan CRP:n kvantitatiiviseen määritykseen. Elektrokemiluminesenssimittaukset epäonnistuivat, mutta kyseisellä menetelmällä ja samalla laitteistolla aikaisemmin tehtyjen mittausten perusteella myös elektrokemiluminesenssin voidaan todeta soveltuvan hyvin CRP:n määritykseen alhaisten määritysrajojen ja laajan lineaarisen alueen takia.

The purpose of this thesis was to examine analytical techniques that are capable of quantitative analysis of C-reactive protein (CRP). CRP is a protein found in blood, and it is a well known diagnostic marker. The structure and diagnostic significance of CRP is discussed in the literature section. Point- of-care testing and its significance are also discussed. Several analytical methods for determination of CRP are examined at the end of the section, with the focus being on immunoturbidimetry, electrochemiluminescence and bio-layer interferometry. These three methods were chosen for testing in the experimental section of the thesis. The results for measurements with immunoturbidimetry, electrochemiluminescence and bio-layer interferometry are shown in the experimental section. Immunoturbidimetry is already commercially available as a method for the determination of CRP, and the measurements were carried out using a QuikRead 101 Point-of-care device made by Orion Diagnostica. Measurements with electrochemiluminescence failed, so results from previous measurements found in literature are shown instead. In addition to quantitative analysis, bio-layer interferometry was also used to examine the kinetics between CRP and its antibodies. Each analytical method tested were shown to be suited for quantitative analysis of CRP. Measurements with electrochemiluminescence failed, but the method can be considered to be well suited for determination of CRP based on previous results found in literature.
Description
Supervisor
Kulmala, Sakari
Thesis advisor
Saharinen, Juha
Keywords
C-reaktiivinen proteiini, CRP, elektrokemiluminesenssi, biokerrosinterferometria
Other note
Citation