Sähköverkkojen kyberturvallisuus

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-03-31
Department
Major/Subject
Sähköjärjestelmät
Mcode
S3015
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka
Language
fi
Pages
61 + 1
Series
Abstract
Tässä työssä tarkastellaan sähköverkkojen kyberturvallisuutta. Kyber-sanan käyttö on lisääntynyt merkittävästi kasvaneen tietoverkkorikollisuuden myötä. Tiedon siirtyminen verkkoon on lisännyt haasteita tietoturvan suhteen myös teollisuusautomaatiolaitteissa. Sähköverkot ovat infrastruktuurimme tärkein tukipilari, joten niiden suojaaminen kyberhyökkäyksiltä on ensisijaisen tärkeää. Nykyaikainen sähkönsiirto on pitkälti automatisoitunutta. Sitä valvotaan ja ohjataan keskitetysti valvomoista, joissa käytönvalvonta- ja käytöntukijärjestelmällä on erittäin tärkeä rooli. Niiden avulla kyetään ohjaamaan ja hallitsemaan koko valtakunnan sähköverkkoa. Käytönvalvontajärjestelmä (SCADA) on erittäin haavoittuvainen erilaisille tietoverkoissa piileville haittaohjelmille, joilla on kyky lamaannuttaa koko järjestelmä. Työn alussa tarkasteltiin teoreettisella tasolla sähkönsiirto- ja jakeluverkon toimintaa ja niissä käytettyjä automaatio- ja tiedonsiirtojärjestelmiä. Lisäksi tutustuttiin erilaisiin tiedonsiirtoprotokolliin ja tietokantoihin. Lopussa keskityttiin erilaisiin kyberturvallisuusuhkiin, niiltä suojautumiseen sekä kansainvälisesti tunnettuihin kyberhyökkäyksissä käytettyihin haittaohjelmiin. Kyberrikollisuuden kasvun myötä myös maan poliittinen johto on ottanut asian tarkastelun alle ja luonut oman kyberturvallisuusstrategiansa uhkakuvien torjumiseksi. Tämän strategian käsittely on osana tätä työtä.

This diploma thesis discusses the cyber security of an electric grid. Use of Cyber word has grown significantly due to increased cybercrime. The increased amount of information on the network has increased the challenge of cyber security on the industrial automation devices. Electric grids are the key component of the infrastructure, so the protection of cyber attacks is a top priority. Modern electric transmission is largely automated. It is monitored and controlled from centralized control stations, where the use of the Supervisory Control and Data Acquisition and Distribution Management Systems have a significant role. These systems control and adjust the different levels and parts of the national electric grid. Supervisory Control and Data Acquisition System (SCADA) is highly vulnerable to different types of malware with the ability to paralyze the entire system. The first part of this diploma thesis discusses the theoretical level of power distribution system operation and related automation and communication systems. In addition, communication protocols and databases are presented. The second part of this diploma thesis focuses on different types of cyber security threats. Commonly known malware is presented and methodology how to protect the systems from cyber-attacks is discussed. Concerning the increased amount of cybercrime, the Finland´s political leaders have taken this issue seriously, and cyber security strategy has been created to combat this threat. The discussion of this strategy is part of this work.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Lehtonen, Matti
Keywords
supervisory control and data acquisition system, distribution management system, cyber, malware, communication protocol., käytönvalvontajärjestelmä, käytöntukijärjestelmä, kyber, haittaohjelma, tiedonsiirtoprotokolla.
Other note
Citation