Tekoälyn ja esineiden internetin vaikutus arvolupaukseen

No Thumbnail Available
Files
Assad_Ahmad_2024.pdf (511.06 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-05-03
Department
Major/Subject
Tuotantotalous
Mcode
SCI3025
Degree programme
Teknistieteellinen kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
30
Series
Abstract
Tämä kandidaatintyö tutkii tekoälyn ja esineiden internetin vaikutusta tuoteorientoituneen yrityksen arvolupaukseen. Tutkimuskysymyksenä on ”Miten tekoäly ja esineiden internet muuttavat perinteistä arvolupausta edistämällä digitaalista palvelullistamista?”. Työ on toteutettu systemaattisena kirjallisuustutkimuksena, jossa on käytetty tekoälyn, esineiden internetin ja digitaalisen palvelullistamisen peruskirjallisuutta teoreettisen pohjan rakentamiseksi. Työn aineistona käytettiin Scopus-tietokannasta kerättyjä englanninkielisiä tutkimuksia, jotka keskittyvät tekoälyn ja esineiden internetin ominaisuuksiin tuotantoteollisuuden kontekstissa. Aineiston avulla analysoitiin erilaisia ominaisuuksia ja niiden vaikutusta arvolupauksen muutokseen, erityisesti digitaalisen palvelullistamisen edistämisessä. Kirjallisuustutkimuksen perusteella esineiden internet reaaliaikaistaa datan keruun, ja tekoäly reaaliaikaistaa data-analyysin. Yhdessä ne muodostavat synergian, joka synnyttää reaaliaikaisen päätöksentekoprosessin. Reaaliaikainen ja automatisoitu päätöksentekoprosessi toisaalta edistää digitaalista palvelullistamista, joka aiheuttaa tuoteorinetoituneen yrityksen siirtymistä kohti palveluorientoitumista. Palveluorientoituminen muuttaa ja optimoi arvolupauksen omistusperusteisesta käyttöperusteiseksi. Yritykset siis kehittävät uusia menetelmiä, joilla he voivat vastata asiakkaan primääritarpeeseen palveluilla, eikä tuotteilla. Tämä merkitsee muutosta siinä, että asiakkaan kokema arvo ei enää perustu laadukkaan tuotteen omistamiseen, vaan siihen, että hän saa ajankohtaista palvelua tarpeen tyydyttämiseksi.

This bachelor's thesis examines the impact of artificial intelligence (AI) and the Internet of Things (IoT) on the value proposition of a product-oriented company. The research question is: "How do AI and IoT transform the traditional value proposition by promoting digital servitization?" The study has been conducted as a systematic literature review, using foundational literature on AI, IoT, and digital servitization to build the theoretical framework. The research material consists of English-language studies collected from the Scopus database, focusing on the characteristics of AI and IoT in the context of the manufacturing industry. The material was used to analyze various features and their impact on the value proposition, particularly in promoting digital servitization. Based on the literature review, IoT enables real-time data collection, and AI enables real-time data analysis. Together, they create a synergy that facilitates a real-time decision-making process. Real-time and automated decision-making process, in turn, promotes digital servitization, leading a product-oriented company to transition towards service orientation. Service orientation changes and optimizes the value proposition from ownership-based to usage-based. Companies develop new methods to meet customers' primary needs through services rather than products. This signifies a shift wherein the value experienced by the customer is no longer based on owning a high-quality product but on receiving timely services to meet their needs.
Description
Supervisor
Rajala, Risto
Thesis advisor
Wallenius, Hannele
Keywords
digitaalinen palvelullistaminen, tekoäly, esineiden internet, arvolupaus
Other note
Citation