Design guidelines for map mashups visualizing point data

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2015-12-11
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
81 + app. 89
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 207/2015
Abstract
Map mashups consisting of a background map and overlaid thematic information from different sources are today common map products, and they are used for different purposes ranging from applications for domain experts to maps created by ordinary people. Despite this prevalence the efficient communication and use of map mashups is not widely studied, and cartographic textbooks do not give guidelines for designing them. This dissertation is the first step to fill this gap by investigating the visualization of map mashups consisting of a back-ground map and point symbols overlaid on top of it. Three design issues that are relevant for map mashups are studied: 1) the design of pictographic symbols, 2) the management of over-crowding of the symbols, and 3) the visual highlighting of the symbols in an interactive application. The design issues are studied by a combination of qualitative and quantitative research methods, and the aim was to produce theoretical knowledge from the three design issues and to use this knowledge for formulating practical guidelines for achieving good map mashup products. The results concerning the pictographic map symbols indicate that a set of universal qualities define the success of all pictographic symbols. This dissertation provides ten qualities that the symbols should possess as well as practical guidelines for achieving the qualities. In addition to maximizing the universal qualities, the users of the symbols should be taken into account in the design, because the cultural background of the users affects the comprehension andvaluation of the symbols. This dissertation provides a model that identifies the tracks via which the cultural background affects the comprehension and valuation of the symbols. These tracks are based on differences in code systems, conceptual models and aesthetic judgments. Also, guidelines for symbols for intercultural use are proposed. The results concerning the over-crowding of symbols indicate that symbol occlusion decreases the efficiency of the map, and that the design and visual variables of the symbols affect the occlusion tolerance. Therefore, symbolization is a valid method to manage the effect of overcrowding. However, symbolization is a usable method only to a certain degree, and other methods may be more suitable for some situations. The suitability of the methods for a specific map mashup depends from a set of requirements that are set by the purpose of use of the map. This dissertation provides a table that can be used to choose a suitable overcrowding management method for a specific map mashup. The results concerning the highlighting of symbols indicate that the most successful strategy for highlighting is to increase the saliency difference between the highlighted and non-highlighted symbols.

Karta-mashupit, jotka koostuvat taustakartasta ja tämän päällä esitetystä eri lähteistä tulevasta teematiedosta, ovat nykyään yleisiä karttatuotteita, ja niiden käyttötarkoituksien kirjo ulottuu ammattilaissovelluksista kansalaisten itsetuottamiin karttoihin. Huolimatta tämän tyyppisten karttojen yleisyydestä, kartta-mashupien tehokasta kommunikaatiota ja käyttöä ei ole juuri tutkittu ja kartografian oppikirjat eivät käsittele aihepiiriä. Tämä väitöskirja on ensimmäinen askel tämän puutteen korjaamiseen, sillä tässä väitöskirjassa tutkitaan taustakartasta ja pistemäisistä aineistoista koostuvien kartta-mashupien visualisointia. Väitöskirjassa perehdytään erityisesti kolmeen kartta-mashupeille tyypilliseen suunnittelu-ongelmaan, jotka ovat: 1) piktografisten symbolien suunnittelu, 2) symbolien ruuhkautumisen hallinta, ja 3) symbolien korostus interaktiivisessa karttasovelluksessa. Suunnitteluongelmia tutkitaan määrällisillä ja laadullisilla tutkimusmenetelmillä, ja tavoitteena on tuottaa teoreettista tietoa mainituista suunnitteluongelmista ja käyttää tätä tietoa käytännön ohjeiden muodostamisessa suunnitteluongelmien ratkaisuiksi. Piktografisten symbolien osalta tulokset osoittavat, että yleiset symbolien laatutekijät määrittävät symbolien toimivuuden. Tämä väitöskirja ehdottaa kymmentä laatutekijää symboleiden laadun maksimoimiseksi ja tarjoaa käytännön ohjeet tähän. Yleisten laatu-tekijöiden maksimoimisen lisäksi karttojen käyttäjät tulisi huomioida suunnittelussa, sillä kulttuurierot vaikuttavat symbolien tulkintaan ja arvottamiseen. Tämä väitöskirja kuvaa kanavat, joita pitkin kulttuuritausta vaikuttaa symbolien tulkintaan ja arvottamiseen. Kanavat perustuvat eroihin koodijärjestelmissä, käsitemalleissa ja esteettisessä arvottamisessa. Lisäksi väitöskirja tarjoaa suunnitteluohjeet kansainväliseen käyttöön tarkoitetuille symboleille. Ruuhkanhallinnan osalta tulokset osoittavat, että symbolien osittainen peittyminen heikentää kartan tehokkuutta, ja että symboleissa käytetyt visuaaliset muuttujat vaikuttavat peittyvyyden sietokykyyn. Tästä syystä peittymisen vaikutusta voidaan pienentää symbolin visualisointia muuttamalla. Tämä menetelmä ei kuitenkaan toimi kaikissa tilanteissa, vaan joissain tilanteissa muita ruuhkanhallintamenetelmiä voidaan tarvita. Eri menetelmien soveltuminen ruuhkan hallintaan kartalla riippuu kartta-mashupin käyttötarkoituksen asettamista vaatimuksista. Tämä väitöskirja tarjoaa taulukon, jota voidaan käyttää soveltuvien ruuhkan-hallintamenetelmien valitsemiseksi kullekin yksittäiselle karttamashupille. Symbolien korostuksen osalta tulokset osoittavat, että toimivimpia korostusstrategioita ovat ne, jotka tähtäävät korostettavien ja ei-korostettavien symbolien välisen visuaalisen eroavaisuuden kasvattamiseen.
Description
Supervising professor
Virrantaus, Kirsi, Prof., Aalto University, Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics, Finland
Thesis advisor
Ahonen-Rainio, Paula, Dr., Aalto University, Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics, Finland
Keywords
map mashup, design guidelines, pictographic symbols, cultural differences, overcrowding, highlighting, kartta-mashup, suunnitteluohjeet, piktografiset symbolit, kulttuurierot, ruuhkautuminen, korostus
Other note
Parts
 • [Publication 1]: Korpi, Jari; Ahonen-Rainio, Paula. 2015. Design Guidelines for Pictographic Symbols: Evidence from Symbols Designed by Students. Proceedings of the 1st ICA European Symposium on Cartography. Nov 10-12, Vienna, Austria. ISBN 978-1-907075-03-2
 • [Publication 2]: Korpi, Jari; Ahonen-Rainio, Paula. 2010. Cultural Constraints in the Design of Pictographic Symbols. The Cartographic Journal, vol 47(4) pp. 351-359. ISSN: 0008-7041 (print), 1743-2774 (online).
  DOI: 10.1179/000870410X12911337964923 View at publisher
 • [Publication 3]: Korpi, Jari; Ahonen-Rainio, Paula. 2015. Effect of Cultural Differences and Referent Characteristics on the Design of Pictographic Map Symbols. In: Cartography - Maps Connecting the World. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Springer. pp. 3-16. ISSN: 1863-2246 (print), 1863-2351 (electronic).
  DOI: 10.1007/978-3-319-17738-0_1 View at publisher
 • [Publication 4]: Korpi, Jari; Haybatollahi, Mohammad; Ahonen-Rainio, Paula. 2013. Identification of partially occluded map symbols. Cartographic Perspectives, vol 76, pp. 19-32. ISSN 1048-9085.
  DOI: 10.14714/CP76.59 View at publisher
 • [Publication 5]: Korpi, Jari; Ahonen-Rainio, Paula. 2013. Clutter Reduction Methods for Point Symbols in Map Mashups. The Cartographic Journal, vol 50(3) pp. 257-265. ISSN: 0008-7041 (print), 1743-2774 (online).
  DOI: 10.1179/1743277413Y.0000000065 View at publisher
 • [Publication 6]: Korpi, Jari; Hall, Andreas; Ahonen-Rainio, Paula. 2014. An experimental analysis of three methods for highlighting colorful pictographic symbols. Cartography and Geographic Information Science, vol 41(1) pp. 27-36. ISSN: 1523-0406 (print), 1545-0465 (online).
  DOI: 10.1080/15230406.2013.861136 View at publisher
Citation