Migraatioskenaarioiden analysointi operaattoriverkon migraatiossa synkronisesta pakettipohjaiseen tiedonsiirtoon

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
[8] + 71 s.
Series
Abstract
Tietoliikenneverkkojen kehitys on johtanut tilanteeseen, jossa kiinteän verkon teleliikennepalvelujen käyttöä on korvattu langattomilla ja IP-pohjaisilla ratkaisuilla. Verkko-operaattorit ovat tunnistaneet tämän kasvavan trendin ja ovat alkaneet muuttamaan verkkojaan IP-pohjaiseen seuraavan polven verkkoon. Verkkomigraatio on monimutkainen prosessi ja se vaatii paljon analyysityötä tuekseen. Migraatio täytyy optimoida niin, että saavutetaan maksimaalinen liikevaihto siirtymävaiheen aikana ja samalla ylläpidetään myös asiakastyytyväisyyttä. Tämä työ tutkii miten analyysejä hyödynnetään migraation hallinnassa ja ennustamisessa. Työssä esitellään kaksi eri esimerkkiä analyyseistä: Analyysiratkaisu, jolla kyetään ennustamaan liittymämäärien muutosta, sekä analyysi, jota hyödynnetään optimaalisen migraatiojärjestyksen määrittelyssä. Näistä analyyseistä saatava kokonaishyöty selviää vasta, kun projekti on edennyt hieman pidemmälle, mutta alustavat tulokset ovat rohkaisevia. Analyysejä implementoitaessa tunnistettiin tarve paremmalla analyysityökalulle tällä hetkellä käytössä olevan Microsoft Excelin tilalle.

The evolution of telecommunication networks has led to a situation where the usage of traditional fixed telecom services has been replaced with wireless and IP-based solutions. Network operators have identified this trend and have started to migrate their networks towards IP based Next Generation Network. Network migration is a complicated process and requires a lot of different analyses. Migration needs to be optimized so that the maximum revenue is obtained during a transition process while at the same time customer satisfaction is maintained. This thesis describes how analyses help to manage and predict migration process effectively. Two separate analysis solutions are presented: A tool to predict the development of customer amounts and a tool that helps to obtain the most optimal migration order. The overall benefits of these tools will become evident in the future when the migration has progressed further but the first obtained results are encouraging. During the implementation of the analyses it was identified that a more evolved analysis platform is needed to replace Microsoft Excel currently in use.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo
Thesis advisor
Kuusisto, Seppo
Keywords
TDM, NGN, migration, analysis, TDM, NGN, migraatio, analyysi
Other note
Citation