Simultaneous coagulatin of phosphorous in pulp mill

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Chemical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Teollisuuden ympäristötekniikka
Mcode
Puu-127
Degree programme
Language
fi
Pages
50 s. + liitt. 5
Series
Abstract
Because of the tightening environmental conditions pulp mills are facing situations where the amount of output phosphorous in their activated sludge plants needs to be decreased. At the same time the amount of commercially available phosphorous needed for example in agriculture has plunged on the market. This creates more benefit for a better phosphorous recovery. The simultaneous coagulation and its effects for phosphorous removal and output sludge were examined by laboratory scale experiments. The amount of phosphorous in waste waters was lowered from input level of 1,148 mg/l with 10 mg/l ferrous sulphate 82% to the level of 0,21 mg/l in the output. Result in the blanks was 0,56 mg/l, with 51% removal. In all experimental dates 10 mg/l of ferrous sulphate achieved better removal than the blanks. When phosphorous was added to the system 1,0 mg/l the add of 10 mg/l ferrous sulphate was enough to reduce the output phosphorous level below the samples with no extra iron. The results clearly indicate that simultaneous coagulation can be used in pulp mills to decrease the amount of output phosphorous. Also a possibility to recycle mill's waste sediments in a small scale without risking exceeding the permits does exist.

Tiukentuvat luparajat ovat asettamassa ennen vähemmän tärkeän fosforin määrän puhdistetussa jätevedessä tekijäksi, joka vaati sellutehtailta aikaisempaa tehokkaampaa fosforinpoistoa. Fosforin merkitys esimerkiksi maatalouden ravinteena on merkittävä, joten myös sen paremmalla talteenotolla olisi taloudellista vaikutusta. Tässä työssä tutkittiin laboratoriokokein fosforin rinnakkaissaostusta. Kunnallisella puolella jo yleisesti käytössä oleva rinnakkaissaostus on käyttökelpoinen väline myös sellutehdasympäristössä tapahtuvaan fosforin poistoon jätevesistä. Tutkimuksissa pystyttiin tehtaan jäteveden fosforipitoisuutta laskemaan sisääntulevasta 1,15 mg/l:sta 82 prosenttia 0,21 mg fosforia/l tasolle käyttämällä 10 mg rautaa/l ferrosulfaattiannosta. Ilman raudan lisäystä olleiden nollanäytteiden saman koepäivän ulostuleva fosforipitoisuus oli 0,56 mg/l, reduktion ollessa 51 %. Kaikkina koepäivinä lisätty 10 mg/l rauta-annos laski fosforipitoisuuden nollanäytteiden pitoisuuksia alemmaksi. Lisättäessä sisääntulevaan jäteveteen 1,0 mg/l fosforia pystyi 10 mg/l rauta-annos käsittelemään myös ylimääräisen fosforilisäyksen ja ulosmenevän jäteveden fosforipitoisuus oli ilman raudan lisäystä olleita nollanäytteitä pienempi. Rinnakkaissaostus tarjoaa käyttökelpoisen tavan tehtaan fosforipäästöjen vähentämiseen, tarjoten lisäksi mahdollisuuden lisätä fosforin määrä sivuainevirroissa ja näin edistää niiden hyödyntämistä. Suodatuskokeissa lietteen vedenerotuskyky parani, mutta lisättyä rautaa päätyi edelleen osittain myös ulostuleviin jätevesiin.
Description
Supervisor
Dahl, Olli
Thesis advisor
Toivakainen, Sakari
Keywords
pulp mill effluents, sellutehtaan jätevedet, coagulation, fosfori, activated sludge plant, rinnakkaissaostus, phosphorous removal, aktiivilietelaitos, ferrosulfaatti
Other note
Citation