Making Leadership - Performances, Practices, and Positions that construct Leadership

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2016-10-08
Date
2016
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
78 + app. 106
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 188/2016
Abstract
This dissertation separates from the traditional leadership view that leadership stems from the actions of leader characters. Rather, it argues that context is the source from which leadership arises in organizational settings. In the dissertation leadership is understood as a social construction. Leadership is defined as a meaning of collective mobilisation towards a purpose: people perceive such a state as leadership.  The dissertation is comprised of four individual essays. In the essays the construction of leadership is studied in two different cultural/organisational settings. Three of the essays study how organisational changes in an industrial organisation affected supervisory leadership. Contextual changes in supervisory tasks, practices and positions influenced the perceptions that organisational stakeholders had of supervisors and their leadership. The remaining essay focuses on presidential leadership. The essay analyses how ritualistic performance (an informal fishing ritual) was mythologized in media, creating a lasting interpretation of the presidential leadership. The studies adopt an interpretative research approach and apply narrative analysis as their primary research method.  Overall, the dissertation shows how context partakes in the construction of leadership. It explains how leadership is not the direct result of the leader actions, but becomes constituted in an entangled web of sociomaterial elements and actors. The study shows how the leadership constituting elements have a common, mundane quality; by nature, they have no exclusive leadership character, but become infused with leadership in a meaning making process. The dissertation lays the ground for novel ways to both study leadership as contextually generated action and to develop leadership through contextual organisational interventions.

Tämä väitöskirja haastaa perinteisen johtajuuskäsityksen, jonka mukaan johtajuus muodostuu johtajien suorien toimien seurauksena. Tästä poiketen väitöskirja väittää, että johtajuus kumpuaa organisatorisen/yhteiskunnallisen kontekstin sisällöstä. Johtajuutta tarkastellaan väitöskirjassa sosiaalisena konstruktiona. Johtajuus määritellään tilaksi, jossa joukko pyrkii yhteisesti saavuttamaan jonkun tietoisen tai tiedostamattoman päämäärän. Tämän tilan ihmiset merkityksellistävät johtajuudeksi.  Väitöskirja muodostuu neljästä esseestä. Esseissä johtajuuden muotoutumista tarkastellaan kahdessa eri kulttuurisessa ja organisatorisessa ympäristössä. Kolme esseistä tutkii, miten eräässä tuotanto-organisaatiossa tehdyt organisatoriset muutokset vaikuttivat työnjohtajien johtajuuteen. Kontekstuaaliset muutokset työnjohtajien tehtävissä, työkäytännöissä sekä sosiaalisessa ja tilallisessa asemassa vaikuttivat käsityksiin, joita organisaation jäsenillä oli työnjohtajista ja heidän johtajuudestaan. Yksi esseistä tarkasteli valtiojohtajan johtajuutta. Tässä esseessä tutkittiin miten rituaalinen käyttäytyminen (epäviralliset ystäväpiirin kalastusretket) mytologisoitui julkisessa mediassa synnyttäen pysyvän käsityksen valtiojohtajan johtajuudesta. Esseissä kuvatut tutkimukset ovat luonteeltaan ymmärtäviä ja niissä sovelletaan narratiivista analyysia keskeisenä tutkimusmenetelmänä.  Kokonaisuutena väitöskirja selittää miten konteksti osallistuu johtajuuden tuottamiseen. Työ osoittaa miten johtajien käyttäytymisen tarkastelu on riittämätön tapa jäsentää johtajuutta, vaan miten johtajuuden kehkeytymistä on perusteltua tarkastella yhteennivoutuneiden sosiaalisten ja materiaalisten elementtien ja toimijoiden yhteisvaikutuksen tuotoksena. Tutkimus näyttää, miten johtajuutta tuottavat elementit ovat luonteeltaan arkisia ja tavallisia. Erityisiä johtajuuselementtejä ei ole edes olemassa, vaan ne saavat johtajuusluonteensa yhteisessä merkityksenantoprosessissa. Väitöstutkimus tarjoaa herätteitä ja uusia tapoja sekä johtajuuden tutkimiseen kontekstuaalisesti muotoutuneena toimintana että johtajuuden kehittämiseen organisaatioissa kontekstuaalisten interventioiden avulla.
Description
Supervising professor
Vartiainen, Matti, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
Thesis advisor
Mantere, Saku, Associate Prof., McGill University, Canada
Keywords
leadership, context, practice theory, sociomateriality, supervisory leadership, presidential leadership, cultural social theory, social constructionism, johtajuus, konteksti, käytäntöteoria, sosiomateriaalisuus, työnjohtajuus, valtiojohtajuus, kulttuurinen sosiaaliteoria, sosiaalinen konstruktionismi
Other note
Parts
  • [Publication 1]: What is leading the leaders: Contextuality as a perspective to leadership Virtaharju, J., Liiri, T. & Kostamo, T. A paper presented in Academy of Management Annual Meeting 2013, Orlando, Fl
  • [Publication 2]: The Fishing President: Ritual in constructing leadership mythology Kuronen, T. & Virtaharju, J. A paper published in Leadership, 2015, Vol. 11 (2), 186-212.
    DOI: 10.1177/1742715013515697 View at publisher
  • [Publication 3]: Work practices as constructors of leadership Kostamo, T. & Virtaharju, J.Unpublished manuscript
  • [Publication 4]: Being in the centre – leadership emergence as the outcome of contextual repositioning Virtaharju, J. & Liiri, T. Unpublished manuscript
Citation