Translaatioriskin hallinta metsäteollisuuden pörssiyhtiössä

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.authorAhlberg, Anttu
dc.contributor.departmentDepartment of Accountingen
dc.contributor.departmentLaskentatoimen laitosfi
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Businessen
dc.date.accessioned2013-05-09T01:30:19Z
dc.date.available2013-05-09T01:30:19Z
dc.date.dateaccepted2013-03-07
dc.date.issued2013
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja analysoida translaatioriskin hallintaa metsäteollisuuden pörssiyhtiössä. Translaatioriskin hallintaa on aiemmin tutkittu kirjallisuudessa suhteellisen vähän, ja lisäksi aiheeseen suhtautuminen on ollut ristiriitaista sekä yritysten että akateemikkojen parissa, mikä antaa mielenkiintoisen pohjan tutkimukselle. Tutkimus toteutettiin case-tutkimuksena, joka mahdollisti yksityiskohtaisen translaatioriskiin perehtymisen aina riskin muodostumisvaiheesta siltä suojautumiseen saakka. Teoria-aineiston pohjalta luotiin työn analyysivaiheessa hyödynnettävä viitekehys, jota koeteltiin empiirisillä tutkimustuloksilla. Tutkimuksen empiirisenä aineistona toimi kansainvälisessä metsäteollisuuden yrityksessä toteutetut viisi teemahaastattelua sekä kyseisen yhtiön translaatioriskiä käsittelevä tilinpäätösaineisto vuosilta 2006-2011. Empiiristen havaintojen ja teoriaviitekehyksen pohjalta luotiin lopulta translaatioriskin hallintaa metsäteollisuuden pörssiyhtiössä havainnollistava kaavio. Tutkimustulosten perusteella voidaan nähdä translaatioriskin olevan olennainen tekijä metsäteollisuuden pörssiyhtiöille, jonka merkitys tullee kasvamaan tulevaisuudessa toimialan painopisteen siirtyessä yhä enenevässä määrin kehittyville markkinoille. Lisäksi tulokset osoittavat, että pohjimmiltaan yhtiön translaatioriski muodostuu jo yrityksen strategisten valintojen myötä. Translaatioriskin hallintaa on tutkimustulosten mukaan mahdollista toteuttaa usein eri tavoin ja sopivin keino riippuu suuresti sekä riskivaluutasta että riskille alttiista yhtiöstä. Olennaisessa osassa riskinhallinnassa on riskin tiedostaminen. Systemaattista translaatioriskiltä suojautumista ei voida tulosten perusteella pitää perusteltuna riskin pitkäkestoisuuden ja suojautumisesta aiheutuvien kustannusten vuoksi. Riskiltä suojautuminen on taas tulosten perusteella mielekästä toteuttaa selektiivisesti. Myös suojautumatta jättäytyminen voi olla järkevä ratkaisu - yhtiön tilanteesta riippuen. Translaatioriskiltä suojautumisen mielekkyyttä arvioitaessa yhtiön taloudellisella tilanteella on merkittävä rooli. Heikossa taloudellisessa tilanteessa olevissa yhtiöissä riskiltä suojautumisen merkitys kasvaa. Luontevin keino suojautua translaatioriskiltä on tutkimustulosten perusteella valuuttalainat. Riskiltä suojautumista voidaan pitää haasteellisena etenkin kehittyvien markkinoiden valuutoissa, joiden osalta suojautumiskustannukset sekä toisaalta myös riskit, ovat korkeat.fi
dc.ethesisid13167
dc.format.extent105
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10141
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201305102106
dc.language.isofien
dc.locationP1 I
dc.programme.majorAccountingen
dc.programme.majorLaskentatoimifi
dc.subject.heleconlaskentatoimi
dc.subject.heleconaccounting
dc.subject.heleconpörssiyhtiöt
dc.subject.heleconexchange-listed companies
dc.subject.heleconmetsäteollisuus
dc.subject.heleconforest industry
dc.subject.heleconriskienhallinta
dc.subject.heleconrisk management
dc.subject.heleconvaluuttakurssit
dc.subject.heleconexchange rates
dc.subject.keywordTranslaatioriski
dc.subject.keywordvaluuttariski
dc.subject.keywordmetsäteollisuus
dc.titleTranslaatioriskin hallinta metsäteollisuuden pörssiyhtiössäfi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu tutkielmafi
local.aalto.idthes13167
local.aalto.openaccessno
Files