LVI-suunnittelun hukkaa minimoiva suunnitteluprosessi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-08-21
Department
Major/Subject
Sustainable Energy in Buildings and Built Environment
Mcode
ENG3068
Degree programme
Master's Programme in Advanced Energy Solutions (AAE)
Language
fi
Pages
97+6
Series
Abstract
Rinnakkaismallisissa rakennushankkeissa tehdään merkittävä määrä resursseja kuluttavaa, arvoa tuottamatonta työtä, joka aiheuttaa suunnitteluprosessiin hukkaa. Erityisesti LVI-suunnittelun näkökulmasta rinnakkaismallinen aikataulutus aiheuttaa tavallista enemmän haasteita. Rakennusten suunnitteluprosessin tehokkuuden parantamiseksi ja suunnittelussa kohdattujen haasteiden ratkaisemiseksi on erilaisia suunnittelun ohjauksen menetelmiä tutkittu paljon, mutta LVI-suunnittelussa aliurakoitsijoiden valintamenettelyt ovat rajoittaneet näiden menetelmien käyttöönottoa. Tässä diplomityössä tutkittiin ratkaisumallia, jonka avulla pyrittiin eliminoimaan hukkatyötä LVI-toteutussuunnittelussa. Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida ratkaisumallia ja sen suunnitteluprosessia. Lisäksi tavoitteena oli kehittää parannusehdotuksia mallin tehokkaampaan käyttöön, ja luoda edellytykset hukkaa minimoivalle suunnitteluprosessille. Tutkimus toteutettiin kaksivaiheisena konstruktiivisena kehitystutkimuksena, jossa ensimmäisessä vaiheessa tunnistettiin tutkimusongelma kirjallisuuskatsauksen ja teemahaastattelujen avulla. Toisessa vaiheessa tutkittiin testattua ratkaisumallia tapauskohteen avulla. Case-kohteen tutkimus suoritettiin hyödyntämällä teemahaastatteluita, dokumenttianalyysia sekä havainnointimenetelmää. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tutkittu ratkaisumalli mahdollistaa Lean-ajatteluun perustuvien suunnittelun ohjausmenetelmien hyödyntämisen ja auttaa parantamaan LVI-suunnitteluprosessin tehokkuutta vähentämällä siinä ilmenevää hukkatyötä. Ratkaisumallin avulla saavutettiin merkittäviä hyötyjä tapauskohteessa. Tutkimuksessa havaittiin kuitenkin myös rajoitteita ratkaisumalliin liittyen ja sen käytössä kohdattiin uusia haasteita. Tutkimuksessa havaittiin, että ratkaisumallin tehokas hyödyntäminen vaatii suunnittelun ohjausmenetelmien, kuten SUKE-mallin, Lean-menetelmien, asianmukaista hyödyntämistä. Tutkimuksessa laadittiin kehitysehdotuksia case-hankkeessa kohdattujen haasteiden ja rajoitteiden välttämiseksi. Näiden ehdotusten odotetaan tehostavan LVI-suunnittelun prosessia. Tarvitaan kuitenkin lisätutkimusta, jotta voidaan selvittää kehitysehdotusten toimivuus käytännössä ja kehittää hukkaa minimoiva LVI-toteutussuunnitteluprosessi.

In fast-tracking construction projects, a significant amount of resource-consuming, non-value generating work is performed. HVAC design, in particular, faces greater challenges due to the parallel scheduling of fast-tracking projects. To enhance effi-ciency of design, various methods have been explored to address the challenges related to the building design process. However, the successful implementation of most of these methods is constrained by the contractor procurement processes in HVAC design. This diploma thesis studies an alternative solution model to eliminate challenges and minimize wasted work in HVAC design. The study aims to propose improve-ments for efficient utilization of the solution model and create the conditions for a waste-minimizing design process. Employing a two-phase constructive development approach, the research first identifies the problem through literature review and thematic interviews. Then, a case study was performed to examine the tested solution model using thematic interviews, document analysis, and observation methods. Results indicate that the solution model enables the adoption of relevant design management methods aligned with Lean thinking, leading to improved efficiency by reducing wasted work in HVAC design. Significant benefits were observed in the case project, yet limitations and new challenges emerged during implementation. Notably, the solution model alone cannot eliminate waste in HVAC design; it necessitates the proper utilization of relevant design management methods like the SUKE model, Lean methods or early contractor involvement. Development proposals are presented to mitigate challenges and limitations faced in the case project, ultimately enhancing HVAC design efficiency. However, further research is required to test the proposed means to achieve a design process that effectively minimizes waste in HVAC detailed design.
Description
Supervisor
Seppänen, Olli
Thesis advisor
Lepistö, Juho
Keywords
talotekniikka, LVI-suunnittelu, lean, suunnittelun ohjaus, TATE-urakoitsija, SUKE
Other note
Citation