Kahdenkymmenen kV:n salamasyöksyjännitegeneraattorin kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Faculty of Electronics, Communications and Automation | Master's thesis
Date
2008
Major/Subject
Power Systems and High Voltage Engineering
Sähköverkot ja suurjännitetekniikka
Mcode
S-18
Degree programme
Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
ix, 74
Series
Abstract
Suurjännitetesteillä tutkitaan ja todennetaan laitteiden jännitelujuusominaisuuksia. Käytettävät koejännitteet ovat aina laitteen suurinta käyttöjännitettä suurempia ja tarvittavat testit on määritelty eri standardeissa. Sopivan jännitelujuuden valintaan vaikuttaa mm. laitteen turvallisuus sekä kustannustekijät. Valinnan avuksi on kehitetty eristyskoordinaatio. Salamasyöksyjännite on impulssimainen salamaa simuloiva jännite, jota käytetään yhtenä koejännitteistä suurjännitetesteissä. Salamasyöksyjännite saadaan aikaiseksi syöksyjännitegeneraattorilla, jonka peruspiiri muodostuu tasajännitelähteestä, vastuksista sekä kondensaattoreista. TKK:n (Teknillinen Korkeakoulu) suurjännitelaboratoriossa olevilla syöksyjännitegeneraattoreilla pystytään tuottamaan yli 20 kV:n sekä alle 4 kV:n syöksyjännitteitä. Väliin jäävällä jännitealueella testaus on kuitenkin näillä laitteilla hankalaa, minkä vuoksi haluttiin rakentaa kyseisellä jännitealueella toimiva salamasyöksyjännitegeneraattori. Tämä diplomityö käsittelee TKK:lle rakennetun 20 kV:n salamasyöksyjännitegeneraattorin suunnittelua ja rakentamista.

High voltage testing is used to explore and confirm electric strength of devices. The test voltages are always higher than the operating voltages. The tests needed are specified in different standards. Selecting of the proper electric strength is influenced both by the safety issues and cost factors. Of help to this selecting there has been developed an insulation co-ordination. Lightning impulse voltage (LI) is used as one of the test voltages in high voltage testing. LI is generated by a lightning impulse generator, which basicly consists of a high voltage DC source, resistors and capacitors. With LI generators at High Voltage Laboratory of HUT (Helsinki University of Technology) it's possible to produce lightning impulse voltages under 4 kV or over 20 kV. However, testing within the voltage range between those is difficult with these equipments. Therefore it became necessary to build up a generator to produce voltages from 1 kV to 20 kV. This Thesis covers the devising of this 20 kV lightning impulse generator built at HUT.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti; Prof.
Thesis advisor
Hyvönen, Petri; TkL
Keywords
impulse voltage generator, lightning impulse (LI), high voltage testing, insulation co-ordination, syöksyjännitegeneraattori, testaustekniikka, salamasyöksyjännite, eristyskoordinaatio
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-012024