Radikaali maaseututaiteen kaipuu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
51
Series
Abstract
Opinnäyte Radikaali maaseututaiteen kaipuu käsittelee länsimaisen maaseututaiteen mallinnuksien uudistamisen tarvetta ja esittelee 2000 -luvulla käyttöön otettuja metodeja, esimerkkeinään ulkomailla toteutettuja taiteellisia yhteisö- ja yhteistyöprojekteja. Työ koostuu taidefilosofisista pohdinnoista ja moniosaisesta, jatkumoon pyrkivästä taideteossarjasta. Tutkimuksessa korostuu maaseudun alueellisten rakenteiden ja tarinallisten kerrostumien analysoiminen ja hyödyntäminen. Uusien maaseututaidemallien tarve on noussut 2010 -luvulla eri puolilla maailmaa yhä suuremman huomion kohteeksi. Kysymykset, joihin monet taideyhteisöt (mm. Yhdysvalloissa toimivat Art of the Rural – ja M 12 -kollektiivit) keskittyvät, selventävät eroja maaseudun ja kaupunkien taideilmiöissä. Näiden yhteisöjen innovatiivista toimintaa havainnoimalla ja lähestymällä maaseudun taidekenttää vielä ratkaisemattomana ongelmana, on löydettävissä ajatus- ja työskentelymalleja, joilla on kyky uudistaa taiteellista ilmaisua maaseutukontekstissa. Kirjallisen tutkimuksen keskiön muodostavat kysymykset siitä mikä synnyttää tarpeen kokea taidetta ympäristössä, jossa sen saatavuus on heikko, ja miten tunnistaa ja nimetä taiteen toteutumista estäviä tekijöitä kyseisessä sijainnissa. Tutkimuksessa vertaillaan myös yksilöllisen ja yhteisöllisten tarpeiden poikkeavuutta suhteessa toisiinsa, ja taiteilijan kohtaamien vuorovaikutussuhteiden mahdollisia kompastuskiviä. Teksti osoittaa kaipuun muutokseen ja todistaa miten siihen tulee vastata radikaalilla ajattelulla. Filosofisen tukensa tähän tarjoaa mm. Alain Badioun, Janne Kurjen ja Erin Hoganin kirjalliset teokset. Arkkitehtonisen ulkotilataiteen merkitystä värittää Kaj Nymanin tutkimukset ja tarinallista puolta jäsennetään mm. Ronald Primeaun kaunokirjallisuuden tutkimuksen avulla. Opinnäytteen taiteellinen osuus, kaksiosainen taideteos The Longing & The Curlew (2014) esiteltiin Bothnia Biennale -näyttelyn yhteydessä elokuussa 2014. Tarinallisen teosparin itsenäisinäkin toimivat installaatio-osat oli sijoitettu 25. kilometrin päähän toisistaan, ja ne sulautuivat nopeasti monitaiteiseksi kokonaisuudeksi, toimien sekä taustana musiikkiteatteriesitykselle Seinäjoen Taidehallilla että jatkaen keskustelua maaseututaiteen muutoksista yhteistyössä Seinäjoki Art & Design Week -tapahtuman ja Tästä Se Lähtee -hankkeen (Jalasjärvi) kanssa. Teosparin jälkeläisenä syntyi ulkotilaan sijoitettu Ihmisen luonto -ulkotilataidenäyttely, jonka toteuttivat hankkeen pitkäaikaistyöttömät. Näin opinnäytteessä herätetty keskustelu maaseudun taidekentän muutoksista aiheutti välittömän ja monipuolisen reaktion ympäristössään, tarjoten uusia ratkaisumalleja sekä taiteen että sosiokulttuurisen työn piirissä.

Master´s thesis Radical view on the Modern Rural Arts concentrates on the need for re-inventing the artistic structures and beliefs of modern rural arts on the western societies, and does this by examing new co-working methods brought to surface broughtly in the 21st century, specially in the US countryside. The study includes viewings on art philosophy and an artictis part, which entails a two-part art installation that pursues for continuance. The main key is to emphasize the structural patterns of the locality and the storylayers of history in the countryside. The deep need for new thoughts of the rural arts has come to be widely recognized all over the world. The rising questions are a keen intrest for many art collectives and organizations (such as Art of the Rural and M 12 in US for example) and they are trying to clarify the difference between art forms in the cities and countryside. By studying their approaches to the subject and considering the structure of rural art as an unsolved problem, there is to be found new thinking and working methods which have the ability to reform the visual imagination and artistic manifestation in the local scene. The research focus on the question what makes one feel the urge to experience art in a setting where it isn´t probable to exist, and how to identify and name the elements that prevents the art from emerging in the considered location. The text points out also where layes the differences between the needs of the individual and the society, and what kind of barriers will the artist meet within the interaction of art and its audience. The longing for a change will be answered with a radical thinking. On philosophical backround the text presents such writers as Alain Badiou, Janne Kurki and Erin Hogan. Views on outdoor architechtonical art will be examined throuhg the studies of Kaj Nyman and the historical storytelling will be analysed through the literature studies of Ronald Primeau. The artistic part of the thesis was build as a two-part art installation called The Longing & The Curlew and it was represented to the audience in august 2014 in the Bothnia Biennale art exhibition. The parts of the installation were located 25. kilometres apart and they existed profoundly as individual works but they were also linked keenly together by a same storyline laying in their backround. The artwork soon became a backround also for a musical theatre show held in the Seinäjoki Art Hall and the conversation of the changes of modern rural arts were also extended by co-working with Seinäjoki Art & Design Week -event and with Tästä Se Lähtee -project located in Jalasjärvi. As a continuance for the artwork there was organized an extra outdoor art exbition and the art pieces for it were made by longterm unemployed individuals of the project. This way the conversation started in the master´s thesis reflected back immeadiately from the society, offering new tools and methods both for the artistic field and the sosiocultural field in the local rural scene.
Description
Supervisor
Ryynänen, Max
Thesis advisor
Ryynänen, Max
Hynynen, Ari
Keywords
maaseututaide, ulkotilataide, arkkitehtoninen taide, yhteisötaide, maaseututaidemalli
Citation