PARI ASKELTA JÄLJESSÄ - tuurilla mennään - Tutkimus suomalaisten organisaatioiden ja työterveyshuollon toteuttamasta henkilöriskienhallinnasta strategisen johtamisen välineenä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (monograph) | Defence date: 2013-12-04
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
214
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 191/2013
Abstract
This thesis examines people risk management as a strategic management tool carried out by Finnish organizations and occupational health care. Research data based on the case study framework was collected initially in 2004-2005 with two questionnaires (n=368, n=59). The third part of material consists of information on risk management contained in the 2009 annual reports for public disclosure and financial data of the 50 largest Finnish organizations. The research methodology used in the study is the multi-method approach. This study demonstrates that Finnish organizations' holistic people risk management approach is still in its infancy. People risks are not managed as a systemic whole, but as partial optimization, which is why an overall view of the most significant people risks will not be formed. The findings also show that people risk management is not carried out as part of the organization's enterprise risk management as strategic management tool. The most common way of managing people risks in the organizations involved in this study can be characterized as "The Strategy of Chance". The findings also show that occupational health care is not perceived as as strategic partner for people risk management. The study illustrates that there is a discrepancy between what activities occupational health care focuses on, and what health and well-being related risks there are in reality in the client organizations. The people risk management carried out in cooperation by Finnish organizations and occupational health appears to represent a rational view of the world. The findings, however, demonstrate that more strategic thinking is needed in this cooperation, making it possible to identify, analyze, and manage complex multi-dimensional people risks in more depth than simply making use of superficial surveys. The theoretical contribution of this study is that it creates a knowledge base for multidisciplinary research on organization's people risk management and provides a premise for people risk management theories. The study also expands the current research on occupational health care by combining occupational heath care research and holistic people risk management in the context of the study of strategic management. The practical contribution of the study arises from the fact that it produces knowledge directly applicable to working life. The study can be utilized in Finnish organizations, occupational health care, pension insurance companies, risk management training and as learning material.

Tässä väitöskirjassa tutkitaan suomalaisten organisaatioiden ja työterveyshuollon toteuttamaa henkilöriskienhallintaa strategisen johtamisen välineenä. Tapaustutkimukselliseen viitekehykseen perustuvan tutkimuksen aineisto kerättiin aluksi vuosina 2004-2005 kahdella kyselyllä (n=368, n=59). Kolmas aineisto kerättiin 12/2009-01/2010 välisenä aikana teemahaastatteluin (n=8). Neljäs aineisto koostuu 50 suurimman suomalaisen organisaation vuoden 2009 julkiseen vuosikertomus- ja tilinpäätösaineistoon sisältyvästä riskienhallintaa koskevasta informaatiosta. Tutkimuksessa on käytetty monimenetelmällistä lähestymistapaa. Tutkimus osoittaa, että suomalaisten organisaatioiden kokonaisvaltainen henkilöriskienhallinta-ajattelu on lapsenkengissä. Henkilöriskejä ei hallita systeemisesti kokonaisuutena vaan osaoptimointina, jolloin kokonaisnäkymää merkittävimmistä henkilöriskeistä ei pääse muodostumaan. Tulokset myös osoittavat, että henkilöriskienhallintaa ei toteuteta osana organisaation kokonaisvaltaista riskienhallintaa strategisen johtamisen välineenä. "Tuuristrategia" heijastaa tutkimuksessa mukana olevien organisaatioiden yleisintä tapaa hallita henkilöriskejään. Tutkimustulokset havainnollistavat myös, että työterveyshuoltoa ei koeta asiakasorganisaation strategiseksi kumppaniksi henkilöriskienhallinnassa. Tutkimuksessa nousee esiin ristiriita sen suhteen, mihin työterveyshuolto toiminnassaan panostaa sekä millaisia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä haasteita asiakasorganisaatioilla todellisuudessa on. Suomalaisten organisaatioiden ja työterveyshuollon yhteistyössä toteuttama henkilöriskienhallinta näyttäytyy rationaalisena maailmankuvana. Tulokset osoittavat, että yhteistyöhön tarvitaan lisää strategista ajattelua tunnistaa, analysoida ja hallita moniulotteisia henkilöriskejä pinnallisia kartoituksia syvällisemmin. Teoreettisena kontribuutiona tutkimus luo tietoperustaa monitieteiseen organisaation henkilöriskienhallinnan tutkimukseen ja antaa lähtökohdan henkilöriskienhallinnan teorianmuodostukselle. Tutkimus myös laajentaa työterveyshuollon nykytutkimusta yhdistämällä työterveyshuollon tutkimuksen ja henkilöriskienhallinnan tutkimuksen strategisen johtamisen kontekstissa. Tutkimuksen käytännön kontribuutio syntyy siitä, että tutkimuksessa tuotetaan suoraan työelämään sovellettavaa tietoa. Tutkimusta voidaan hyödyntää suomalaisissa organisaatioissa, työterveyshuollon kentässä, työeläkevakuutusyhtiöissä, riskienhallinnan koulutuksessa sekä oppimateriaalina.
Description
Supervising professor
Vartiainen, Matti, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
Thesis advisor
Naumanen, Paula, Docent, University of Oulu, Finland
Vartiainen, Matti, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
Keywords
henkilöriski, henkilöriskienhallinta, henkilöriskienhallintayhteistyö, riskienhallinta, strateginen johtaminen, työterveyshuolto, people risk, people risk management, people risk management co-operation, risk management, strategic management, occupational health care
Other note
Citation