Developing Demand Planning in a Global Engineering Company

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-02-25
Department
Major/Subject
Strategic Management
Mcode
IL3006
Degree programme
Tuotantotalouden koulutusohjelma
Language
en
Pages
105+5
Series
Abstract
This thesis examines the organization of an efficient demand planning process. Demand planning is examined as a part of the broader Sales and Operations Planning (S&OP) process. The goal of this thesis is to investigate what information is needed in the demand planning process, and how to organize the demand planning process to operate efficiently. After a comprehensive literature review and interviews from five benchmark companies and the case company, the possible elements and the organization of a demand planning process are presented. Quantitative analysis is utilized in assessing the benefits of statistical forecasting and the market indicators. As a result it can be concluded that a statistical forecasting model modified by people with various information sources is often the basis for demand planning. The information sources can include market intelligence, customer information, project information and industry information from the product management. The present situation of the case company is then analyzed through multiple interviews. These results are combined with the literature review and the analysis of the benchmark companies. Two solutions for the case company of how to organize its demand planning process are then formulated. One of these solutions is chosen for the case company to be implemented. An implementation plan is formed for both of these solutions. The solution that is suggested for the case company introduces statistical forecasting into the demand planning process and includes a recommendation to develop the process of how to gather and utilize the information from multiple sources.

Tämä työ tutkii tehokkaan kysynnän ennustamisprosessin rakennetta. Kysynnän ennustamista tarkastellaan osana laajempaa Sales and Operations Planning (S&OP)-prosessia. Työn tavoitteena on selvittää, minkälainen informaatio on tarpeen kysynnän ennustamisprosessissa, ja miten kyseinen ennustamisprosessi organisoidaan tehokkaasti. Kattavan kirjallisuuskatsauksen, viiden benchmark-yrityksen ja case-yrityksen haastattelujen jälkeen on luotu pohja kysynnän ennustamisprosessin mahdollisista osa-alueista ja prosessin organisoinnista. Kvantitatiivista analyysiä käytetään tutkittaessa mahdollisen tilastollisen analyysin ja markkinaindikaattorien hyötyjä. Tulokseksi saadaan, että kysynnän ennustamisprosessia tukee usein tilastollinen malli, jota ihmiset muuttavat monenlaisen informaation perusteella. Näitä informaation lähteitä voivat olla markkinaindikaattorit, asiakastieto, projekti-informaatio ja liiketoimintojen toimialatietämys. Tämän selvityksen jälkeen case-yrityksen tämän hetkinen tilanne kartoitetaan haastattelujen kautta. Case-yrityksen analyysiosuutta peilataan kirjallisuuskatsaukseen ja vertailufirmojen analyysiin, jonka tuloksena luodaan kaksi kysynnän ennustamismallia, joista toista ehdotetaan case-firmalle implementoitavaksi. Molemmille vaihtoehdoille luodaan myös implementointisuunnitelma. Ehdotettava ratkaisu tuo case-yrityksen ennustamisprosessiin mukaan tilastollisen ennustamisen ja suosittaa informaation hyödyntämisen tehostamista.
Description
Supervisor
Pirhonen, Pekka
Thesis advisor
Eloranta, Eero
Keywords
demand planning, demand forecasting, statistical forecasting, market intelligence, customer information, project planning
Other note
Citation