Development of a tendering process for a public private partnership project - the view of a construction company

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
172
Series
Abstract
The public sector uses Public Private Partnership (PPP) models as a procurement method for their building construction investments. The main objective of this thesis was to develop a tendering process for PPP projects for a selected construction company. The tendering process was for PPP projects which include building construction. The sub-objective of this thesis was to clarify what kind of additional expertise the target company needs to tender and execute PPP projects efficiently. Research material consists of literature, interviews and researcher's observations within the target company. The literature review considers the progress of PPP projects, financing of PPP projects and the theory of process management. Interviews and observational study within the target company collect data from processes and experiences which are related to tendering of PPP projects. Based on the literature, the interview study and the observational study, a new tendering process was developed. The main emphasis of the tendering process is on the overall management of the process and also the development of the technical solution is comprehensively taken into account in the process. During the progress of research it was discovered that PPP projects need two different kind of tendering processes because owners use different kind of procurement procedures. The tendering process was divided into phases and the phases were divided into tasks which were described in the process. All the individual tasks were assigned to persons within the company who were responsible for the execution of the tasks. The tendering process consists of following phases: project planning phase, pre-selection phase, concept formation phase, bidding phase and negotiation and contracting phase. Based on the literature and the collected data the development areas of the target company were found. The company needs to develop the areas to tender PPP projects efficiently. Overall management of PPP projects is a crucial competitiveness factor in PPP projects. Also the technical, financial and administrative management of PPP projects are integral areas of expertise in PPP projects. The development areas were associated with lack of knowledge and with development of the tendering process. Knowledge can be increased by finding a partner, recruiting personnel and training personnel. The tendering process can be developed further by creating documents which support the process and by continuing the development of the process itself.

Elinkaarihankkeet ovat julkisen sektorin toimijoiden käyttämä rakennusinvestointien toteutusmuoto. Elinkaarihankkeiden käyttö on lisääntynyt 2000-luvun aikana. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää rakennusliikkeelle elinkaarihankkeen tarjousprosessi talonrakentamisen elinkaarihankkeita varten. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä osaamista kohdeyritys tarvitsee, jotta se voi tarjota ja toteuttaa elinkaarihankkeita tehokkaasti. Tutkimusaineistona käytetään kirjallisuutta, haastatteluja sekä kohdeyrityksestä tehtäviä havaintoja. Kirjallisuusosiossa tarkastellaan pääasiassa elinkaarihankkeiden kulkua ja rahoitusta sekä prosessiajattelua käsittelevää teoriaa. Haastattelu- ja havainnointitutkimuksessa kerätään tietoa rakennusliikkeen kokemuksista elinkaarihankkeiden tarjoamiseen liittyen ja rakennusliikkeen toimintatavoista, jotka tukevat elinkaarihankkeiden tarjoamista. Kirjallisuustutkimuksen sekä havainnointi- ja haastattelututkimuksen perusteella luotiin elinkaarihankkeiden tarjousprosessi, jonka tarkoituksena on tukea tarjousprosessin johtamista. Tarjousprosessi keskittyy kokonaisuuden hallintaan ja teknisen ratkaisun kehittämiseen rakennusliikkeen näkökulmasta. Tutkimustyössä kehitettiin kaksi tarjousprosessia vastaamaan tilaajan käyttämiin eri kilpailuttamismenettelyihin. Tarjousprosessit jaettiin vaiheisiin, vaiheiden osana suoritettavat tehtävät kuvattiin, ja tehtäville osoitettiin tehtävän suorittamisesta vastaava osapuoli. Tarjousprosessin vaiheita ovat: hankesuunnitteluvaihe, esivalintavaihe, konseptitarjousvaihe, tarjousvaihe sekä neuvottelu- ja sopimusvaihe. Tutkimustyössä selvitettiin lisäksi kerätyn tiedon perusteella kohdeyrityksen kehitysalueet, joita sen tulee kehittää, jotta yritys voi tarjota tehokkaasti elinkaarihankkeita. Elinkaarihankkeissa menestymisen kannalta on keskeistä hallita elinkaarihanke kokonaisuutena. Myös hankkeen teknisen ratkaisun ja rahoitusratkaisun muodostaminen sekä hallinnollinen johtaminen nähdään tärkeiksi elinkaarihankkeissa menestymisen kannalta. Havaitut kehitysalueet liittyivät osaamisen lisäämiseen ja elinkaariprosessin kehittämiseen. Osaamista voidaan lisätä yhteistyökumppanuuksien, rekrytointien sekä koulutusten avulla. Tarjousprosessia tulee kehittää luomalla lomakkeita ja ohjeistuksia prosessin tueksi sekä jatkamalla itse tarjousprosessin kehittämistä.
Description
Supervisor
Saari, Arto
Thesis advisor
Junnonen, Juha-Matti
Puhto, Taru
Keywords
public private partnership, elinkaarihanke, PPP, tarjousprosessi, tendering process, projektirahoitus, project finance, kehittäminen, development, rakennusyritys, construction company
Other note
Citation