Managing academic research initiatives: Case Aalto university’s energy science initiative

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-12-14
Department
Major/Subject
Koneensuunnittelu
Mcode
K3001
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
115 + 5
Series
Abstract
This thesis examines the management of an academic research initiative in a context of increasing academic managerialism. This study examines Aalto University’s Energy Science Initiative (ESCI), focusing on the phases of its development between 2011 and 2014. ESCI was a strategic research initiative that aimed to promote and build momentum around energy research in the School of Science. Two research questions were posed: How did the strategic research initiative ESCI develop during its lifecycle? And, how should universities organize and manage strategic research initiatives? The research methodology followed the principles of grounded theory building. The research process was an iterative data-oriented process in which inductive analysis of qualitative data constituted the basis for generating findings, then combined with observations from the previous literature. The empirical material was based on 23 interviews, 3 observed events and large number of case related documents. Addressing the first research question, the findings show that ESCI’s development process was characterized by four phases, each influenced by a set of distinct factors: Emergence of the initiative, sudden budget cutback, adaptation to scare resources and shift from research to students. First, ESCI emerged from the abundance of funding and managerialistic search of strategic focus. The sudden budget cut in after the first year of operation was influenced by the overall financial situation, communication practices, challenging organizational position in comparison with the other school’s initiatives, and ambiguity in initiating research projects. Adaption to decreased budget was facilitated by reducing and refocusing activates, and by reorienting the initiative towards students. Answering the second research question, the findings provide basis for four suggestions for the management of academic initiatives: Focus on finding a common focus, commit to and create commitment, form effective communication practices, and foster local academic initiatives.

Tässä diplomityössä tutkitaan akateemisen tutkimusinitiatiivin johtamista vallitsevan akateemisen managerialismin kontekstissa. Tämä tutkimus tarkastelee Aalto-ylipiston Energy Science Initiativea (ESCI) ja erityisesti tekijöitä, jotka vaikuttivat ESCI:n kehittymiseen vuosien 2011 ja 2014 välillä. Energy Science Initiative oli Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun tutkimusinitiatiivi joka pyrki kokoamaan yhteen ja kehittämään Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun energiatutkimusta yhdeksi koulun strategiseksi painopistealueeksi. Tämä diplomityö pyrkii vastaamaan kahteen tutkimuskysymykseen: Kuinka strateginen tutkimusinitiatiivi ESCI kehittyi sen toimintakauden aikana? Sekä, kuinka yliopistojen tulisi järjestää ja johtaa tutkimusinitiatiiveja?. Tutkimus perustuu aineistolähtöiseen ’grounded theory’ lähestymistapaan, joka rakentaa yleistettäviä havaintoja laadullisesta aineistosta käsin induktiivisesti sen sijaan, että se hyödyntäisi aikaisemman tutkimuksen käsitteitä ja tietoa havaintojen käsitteellistämisessä. Aineisto pohjautui 23:een haastatteluun, 3:een tarkasteltuun tapahtumaan sekä suureen määrään tapaukseen liittyviä kirjallisia dokumentteja. Vastauksena ensimmäiseen tutkimuskysymykseen tulokset nostavat esiin neljä vaihetta, jotka kuvaavat ESCI:n kehittymistä: Initiatiivin syntyminen, yllättävä budjetinleikkaus, toiminnan sovittamien niukkoihin resursseihin, ja toiminnan uudelleen suuntaaminen. Kussakin vaiheessa eri tekijät vaikuttivat hankkeen uudelleensuuntautumiseen. ESCI käynnistyi tavoitteena kehittää koulun strategisia painopistealueita, ja sitä tuki runsas yliopistotason strateginen rahoitus. Rahoituksen leikkaamisen takana olivat ensimmäisen vuoden toiminnan epävarmuus, yleisen rahoitustilanteen heikkeneminen, kommunikaatioon liittyneet haasteet sekä heikompi organisaationaalien asema suhteessa muihin koulun initiatiiveihin. ESCI sopeutui pienentyneeseen budjettiin supistamalla ja uudelleen suuntaamalla tutkimuksellisia toimintoja, sekä suuntaamalla ohjelma uudelleen opiskelijoiden tukemiseen. Vastauksena toiseen tutkimuskysymykseen, tämä tutkimus tarjoaa neljä ehdotusta akateemisten initiatiivien johtamiseen: Olisi suositeltavaa keskittyä löytämään fokus, sitoutumaan ja luomaan sitoutuneisuutta, luomaan toimivat kommunikaatiotavat, sekä edistämään paikallisten akateemisten initiatiivien toimintaa.
Description
Supervisor
Artto, Karlos
Thesis advisor
Siltaloppi, Jaakko
Ahola, Tuomas
Keywords
academic initiative, higher education management, managerialism, interdisciplinary research
Other note
Citation