Elokuvallisen metaforan mahdollisuudet käsikirjoittamisessa ja leikkaamisessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
47
Series
Abstract
Elokuvalliset metaforat ovat vertauskuvallisia kerrontatekniikoita, joilla voidaan välittää metaforinen väite "a on b" kertomatta sitä suoraan. Metaforisen lausekkeesta tekee se, jos a ja b ovat eri kategorioista, eli jos niiden yhdistäminen on yllättävää ja uutta luovaa, kuten esimerkiksi vankilan esittäminen kohtuna. Elokuvatutkijat ovat luoneet useita metaforien luokittelujärjestelmiä. Heidän tunnistamiinsa metaforatyyppeihin kuuluvat muuan muassa rinnastus, identiteetin määrittely, samankaltaisuus ja symmetria, vääristymät sekä symboliset objektit ja tapahtumat. Elokuvassa voi olla metaforista kerrontaa useissa päällekkäisissä kerroksissa. Metaforat on nähty perinteisesti kerronnan koristeina, mutta niillä on muitakin käyttötarkoituksia. Metaforisella ilmauksella on usein suurempi emotionaalinen voima kuin saman asian kirjaimellisella esittämisellä. Ne ovat myös tiivistä ja ytimekästä ilmaisua. Ennen kaikkea metaforat tarjoavat tavan välittää abstrakteja käsitteitä, joiden ilmaiseminen olemassa olevilla kielen tai ajattelun kategorioilla on mahdotonta. Tämän lisäksi vertauskuvallinen kerronta voi herättää katsojan luovuuden. Tulkitessaan kuvaannollisen ilmaisun yhteyksiä omista lähtökohdistaan hän osallistuu metaforan merkityksen luomiseen. Elokuvassa käytetyt metaforiset keinot voivat joko kiinnittää katsojan huomion itseensä tai toimia tiedostamattomalla tasolla. Esimerkiksi rinnastukset, jotka rikkovat elokuvan kausaalista ja tilallista jatkuvuutta, herättävät huomiota. Selkeästi alleviivatut metaforat tulevat helpoiten luetuksi metaforana, kun taas alitajuisempien merkitys saattaa jäädä katsojalta kokonaan huomaamatta. Käytettyjen metaforien tyyli vaikuttaa elokuvan tyylilajiin huomattavasti, ja kääntäen elokuvan genre vaikuttaa siihen, millainen vertauskuvallinen kerronta elokuvaan sopii. Metaforisen kerronnan välineenä voi olla mikä tahansa elokuvan elementti, jolla voi olla tuplamerkityksiä: näyttämöllepano, puvustus, kuvaus, leikkaus jne. Jokainen elokuvan taiteellisista vastaavista tuo oman panoksensa elokuvan metaforiseen kerrontaan. Käsikirjoittajan tehtävänä on luoda teemallinen pohja, jonka varaan muut voivat rakentaa. Elokuvaleikkaamisella on tärkeä rooli etenkin rinnastuksen kautta toimivien metaforien luomisessa. Elokuvallisten metaforien luominen päämäärähakuisesti voi olla haastavaa. Käsikirjoittajan saattaa olla helpompaa synnyttää metaforista kerrontaa arkisen havainnoinnin kuin tietoisen vertauskuvien pohdinnan kautta.

Cinematic metaphors are figurative narrative modes that can elicit a metaphoric statement: "a is b". The statement is metaphoric if 'a' and 'b' are from different categories of thought and they are not generally perceived as connected elements: for example presenting a prison as a womb. The metaphor brings forth a new meaning, emerged from the interaction of the two juxtaposed concepts. Film scholars have created various taxonomies for categorizing cinematic metaphors. The types of metaphor commonly mentioned include: juxtaposition, identity asserted, similarity and symmetry, distortion and symbolism. Metaphors can exist in multiple interleaved layers in storytelling. Metaphors have been traditionally considered as narrative decorations, but their potential uses are broader. They often bring about a stronger emotional impact than a literal expression. They can condense complex meaning into a concise figure. And above all, metaphors are ways of naming the unnamable – something that extends outside our pre-existing categories of thought. Furthermore, metaphorical devices can elicit viewers’ own creativity. When a viewer is trying to interpret the connections between separate figurative elements, they actually participate in the creation of the meaning of the metaphor. Metaphoric devices can be clearly pointed out or unstressed and subliminal. Juxtaposition created through editing can for example draw attention to itself if the causality or contiguity of space is broken. Clearly marked metaphors invite figurative readings. The metaphorical expressions strongly affect the overall style of the film and on the other hand the genre of the film should guide the choice of metaphoric figures. Any element in a film that can have a double meaning can serve as a vehicle for metaphor. These include mise-en-scène, costume design, cinematography, editing, etc. Thus each head of department can participate in the creating of cinematic metaphors. The scriptwriter needs to create the thematic base layer, and the other members of the team can add on top of that. The film editor has a special role in creating metaphors based on juxtaposition of elements. Trying to willfully create cinematic metaphors can be demanding. It might be easier for the writer to approach the subject through routine observations of every-day life.
Description
Supervisor
Lakanen, Anne
Thesis advisor
Lakanen, Anne
Keywords
elokuvallinen metafora, symboli, käsikirjoitus, leikkaus, fiktioelokuva, metafora
Other note
Citation