A numerical study of the flow field around the delta wing with rounded leading edge

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Lentotekniikka
Mcode
Kul-34
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 70 s. + liitt.
Series
Abstract
Tässä työssä tutkitaan laskennallisen virtausmekaniikan keinoin virtauskenttää etureunaltaan pyöreän deltasiiven ympärillä. Laskut on suoritettu käyttäen Aerodynamiikan laboratoriossa kehitettyä FINFLO- virtausratkaisijaa, joka ratkaisee numeerisesti Navier-Stokes yhtälöitä. Tuulitunnelikokeissa on havaittu ELAC-1:ksi kutsutun geneerisen avaruusaluskonfiguraation virtauskentän riippuvan voimakkaasti tulovirtauksen Reynoldsin luvusta alisoonisessa nopeusalueessa. ELAC-1 on deltasiipimäinen nostovoimaa tuottava runko. Aluksen yläpinnalle muodostuu etureunairtaantumisen takia pyörresysteemi. Pyörresysteemin synnyttämän painejakauman on havaittu riippuvan Reynoldsin luvusta. Tämän työn tarkoituksena on selvittää saadaanko vastaava ilmiö näkyviin laskennallisin keinoin. Laskuissa tutkitaan Reynoldsin lukualuetta 3,7.10[6]-7,9. 10[6]. Pääosa laskuista lasketaan kohtauskulmalla 12°, mutta myös kohtauskulmilla 16°, 20° ja 24° määritetään virtauskentät. Lisäksi tutkitaan transitiokohdan vaikutusta tuloksiin syntyvään pyörteeseen. Myös turbulenssimallin vaikutusta tuloksiin tutkitaan laskemalla joitain tapauksia käyttäen k-omega SST ja EARSM turbulenssimalleja. Laskut osoittavat ainoastaan vähäistä virtauskentän Reynoldsin luku riippuvuutta. Reynoldsin luku vaikuttaa irtaantumiskohdan kautta. Transitiokohdalla on näinollen suuri merkitys, etureunan ollessa laminaari virtaus irtaantuu laminaarina heti johtoreunalla. Lasketut tulosten yhteensopivuus koetulosten kanssa paranee kohtauskulman kasvaessa.
Description
Supervisor
Laine, Seppo
Thesis advisor
Hellstén, Antti
Keywords
Other note
Citation