Improvisation as a success factor in IT integration - A case study; Implementing post-merger IT integration in co-operation with IT service provider

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Telecommunications management
Mcode
T-124
Degree programme
Language
fi
Pages
108 + [3]
Series
Abstract
This master's thesis studies post-acquisition IT integration from the perspective of knowledge sharing in situations where a buyer's IT is outsourced to an external IT service provider. In today's business acquisitions have a remarkable impact on a company's growth and competitive advantage. However, over 50 % of mergers and acquisitions fail to meet their target. Failure is often caused by problems in the post-acquisition IT-integration. Successful IT-integration, on the other hand, helps to achieve the object of the acquisition. The continuous global growth of IT outsourcing in past decades has resulted in IT service providers becoming increasingly involved in post-acquisition IT-integration. Efficient knowledge sharing between all the actors involved is required for successful IT-integration. Nevertheless, knowledge sharing across boundaries in post-acquisition integration and IT-integration in outsourced IT situations has been scantly researched. This research closes some of the research gaps by answering the question "How is post-acquisition IT-integration carried out in situations where a buyer's IT is outsourced?" The research method utilized qualitative case research executed by SimLab<sup>TM</sup> process development, process research and grounded theory methods. The case under research is post-acquisition IT-integration which was carried out in cooperation with a buyer and its IT service provider. Analysis of the research is based on defining trading zones, "the places of .cooperation and knowledge sharing". In each trading zone, an analysis was carried out of the type of knowledge boundaries between the actors, the type of shared knowledge, the integration procedure, the feasibility of the procedures, and their ability to support IT integration to succeed. The most significant results of this research show that in addition to planned integration actions emphasized in existing post-acquisition IT-integration research, improvisation is also essential in order to complete IT integration successfully. In an organizational context, improvisation means adapting actions according to the situation in a way that was not planned in advance. Improvisation is especially suitable in new, unexpected and rapidly changing situations, which are typical in IT-integration. In addition, by developing competences through the improvisation, the success of the upcoming post-acquisition IT-integrations is assured.

Tässä diplomityössä tutkitaan yrityskaupan jälkeistä IT-integraatiota toimijoiden välisen tiedonvaihdon näkökulmasta tilanteessa. jossa ostajayrityksen IT on ulkoistettu ulkopuoliselle palveluntarjoajalle. Nykypäivän liiketoimintaympäristössä yrityskauppojen vaikutus yritysten kasvuun ja kilpailukykyyn on merkittävä. Kuitenkin yli 50 % yrityskaupoista epäonnistuu. Syynä epäonnistumiseen on usein yrityskaupan jälkeiset IT- integraatio-ongelmat. Tietotekniikan ulkoistuksen jatkuva globaali kasvu viime vuosikymmeninä on johtanut siihen. että IT-toimittajat ovat yhä useammin mukana toteuttamassa IT-yrityskaupan jälkeistä IT-integraatiota. Tehokas toimijoiden välinen tiedonvaihto on edellytys IT-integraation onnistumiselle. Toimijarajoja ylittävää tiedonvaihtoa yrityskaupan jälkeisessä integraatiossa, sekä IT-integraation toteuttamista tilanteessa, jossa ostajayrityksen IT on ulkoistettu, on tutkittu hyvin vähän. Tämä tutkimus paikkaa olemassa olevia tutkimusaukkoja vastaamalla kysymykseen "Miten yrityskaupan jälkeinen IT-integraatio toteutetaan ostajayrityksen tietotekniikan ollessa ulkopuolisen palveluntarjoajan hallussa?". Tutkimusmenetelmänä käytetään SimLab<sup>TM</sup> -prosessinkehitysmenetelmää hyödyntävää laadullisena tapaustutkimuksena toteutettua prosessitutkimusta, jossa aineistoa·analysoidaan grounded theory -menetelmällä. Tutkittavana tapauksena on IT-yrityskaupan jälkeinen IT-integraatio, joka toteutettiin yhdessä ostajayrityksen ja sen IT-toimittajan kanssa. Aineiston analysoinnin perustana käytettiin "yhteistyön ja tiedonvaihdon paikkojen" eli tiedonvaihtovyöhykkeiden määrittämistä. Tiedonvaihtovyöhykkeittäin analysoitiin toimijoiden välisten tietorajojen tyypit, vaihdettavan tiedon tyypit, toimintatavat ja toimintatapojen soveltuvuus tiedonvaihtovyöhykkeille sekä niiden kyky tukea IT-integraation onnistumista. Tutkimuksen merkittävin tulos osoittaa. että aikaisemman yrityskaupan jälkeisen IT-integraatiotutkimuksen painottamien suunnitelmallisten toimintatapojen lisäksi improvisaatiolla on olennainen merkitys IT-integraation toteutumisen ja onnistumisen kannalta. Organisaatiokontekstissa improvisaatiolla tarkoitetaan toiminnan sopeuttamista tilanteen mukaan ennalta suunnittelemattomalla tavalla. Improvisaatio soveltuu erityisesti IT-integraatiolle tyypillisiin uusiin, yllättäviin ja nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Improvisaation kautta tapahtuva osaamisen kehittyminen edistää lisäksi yrityksen tulevien yrityskauppojen jälkeisten IT-integraatioiden onnistumista.
Description
Supervisor
Smeds, Riitta
Thesis advisor
Alaranta, Maria
Keywords
acquisition, yrityskauppa, IT integration, IT-integraatio, IT outsourcing, IT:n ulkoistaminen, trading zone, tiedonvaihtovyöhyke, improvisation, improvisaatio
Other note
Citation