Big dreams and bold steps: Becoming a startup entrepreneur in Silicon Valley

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2018-01-27
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
92 + app. 146
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 13/2018
Abstract
This dissertation focuses on the entrepreneurial identity work of Finnish startup entrepreneurs in Silicon Valley. Most existing studies on entrepreneurial identity aim to identify the universal characteristics of entrepreneurial identity or to build causal links between identity and outcomes. As many entrepreneurship theories assume fairly stable views on entrepreneurial identity, little attention has been paid to the dynamic and complex nature of the phenomenon or to entrepreneurial identity work in the context of internationalization. In addition, the discursive approach has been largely ignored in research on startup entrepreneurship. This study aims to fill the gaps in previous research by taking a discursive approach on entrepreneurial identity work in the context of global mobility. Language use is considered essential as it has a fundamental role in both reflecting and constructing reality. Entrepreneurial identity is constructed in interaction with others and different articulations of "who I am" serve different purposes, legitimize entrepreneurial efforts, and are related to certain ideological underpinnings. The research produced three essays, which provide different perspectives on entrepreneurial identity work and taken together paint an overall picture of the phenomenon. This dissertation examines how entrepreneurial identities and personal growth stories are constructed by Finnish startup entrepreneurs in the context of global mobility. In particular, it shows the key helpers and opponents, who either support or hinder entrepreneurial efforts in the entrepreneurs' narratives. On the other hand, it adopts a critical and micro-linguistic approach to entrepreneurial identity. Both angles have been largely missing from existing research. The entrepreneurs use different discursive identity strategies and micro-level linguistic devices to construct hero identities and to reproduce masculinity and the dominant ideal view of entrepreneurship. In addition, they use fiction and fictive narratives in constructing entrepreneurial opportunities, entrepreneurial identity, and legitimacy. This dissertation suggests that entrepreneurs continuously construct, maintain, and shape their identities in and through discourse. It increases our understanding of entrepreneurial identity work as a dynamic, nuanced, and social phenomenon and highlights the role of time and place in entrepreneurial identity construction. By taking a discursive approach to entrepreneurial identity work, the dissertation contributes to a detailed understanding of entrepreneurial identity work and suggests that it is a much more complex phenomenon than earlier research has suggested.

Tämä väitöskirja käsittelee Piilaaksossa toimivien suomalaisten startup-yrittäjien identiteetin rakentumista. Suurin osa aikaisemmista yrittäjäidentiteettiä käsittelevistä tutkimuksista on pyrkinyt määrittelemään yleisiä yrittäjäidentiteetin piirteitä tai esittämään kausaalisuhteita identiteetin sekä lopputulemien välille. Koska monet yrittäjyysteoriat näkevät yrittäjäidentiteetin suhteellisen pysyvänä, ilmiön dynaamisuus ja monitahoisuus on usein sivuutettu, eikä yrittäjäidentiteetin rakentumista kansainvälistymisen yhteydessä ole juuri tutkittu. Lisäksi diskursiivinen lähestymistapa on ollut tähänastisessa startup-yrittäjyyden tutkimuksessa harvinainen. Tämän väitöskirjatyön tavoitteena on paikata puutteita aiemmassa tutkimuksessa tarkastelemalla yrittäjien identiteettityötä diskursiivisesta näkökulmasta globaalin liikkuvuuden kontekstissa. Kielen käyttäminen nähdään tässä tutkimuksessa keskeisenä, koska kieli sekä heijastaa todellisuutta että rakentaa sitä. Yrittäjäidentiteetti rakentuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ja vastaukset kysymykseen "kuka minä olen?" palvelet vaihtelevia tarkoituksia, legitimoivat yrittäjien pyrkimyksiä sekä pitävät sisällään erilaisia ideologisia taustaoletuksia. Tämä väitöskirja sisältää kolme esseetä, jotka käsittelevät yrittäjien identiteettityötä eri näkökulmista ja piirtävät yhdessä kokonaiskuvan ilmiöstä. Niissä tarkastellaan, miten globaalissa toimintaympäristössä toimivat suomalaiset startup-yrittäjät rakentavat yrittäjäidentiteettejään ja henkilökohtaisia kasvutarinoitaan. Tämä tutkimus paljastaa yrittäjien kertomuksissa esiintyvät auttajat ja vastustajat, joilla on tärkeä rooli yrittäjien pyrkimysten tukijoina tai hankaloittajina. Toisaalta tässä väitöskirjassa lähestytään yrittäjäidentiteettiä sekä kriittisesti että mikrolingvistisesti – molempien näkökulmien jäätyä pitkälti sivuutetuiksi aikaisemmassa tutkimuksessa. Yrittäjät käyttävät useita eri diskursiivisia identiteettistrategioita sekä mikrotason kielellisiä välineitä rakentaessaan sankari-identiteettiä sekä toisintaessaan maskuliinisuutta ja vallitsevaa yrittäjyyden ideaalikuvaa. Yrittäjät hyödyntävät aktiivisesti myös fiktiota ja fiktiivisiä kertomuksia yrittäjyyden mahdollisuuksien, yrittäjäidentiteetin ja legitimiteetin rakentamisessa. Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että käyttäessään kieltä yrittäjät rakentavat, ylläpitävät ja muuttavat identiteettiään jatkuvasti. Työ lisää ymmärrystämme yrittäjien identiteettityöstä dynaamisena, vivahteikkaana ja sosiaalisena ilmiönä sekä korostaa ajan ja paikan merkitystä identiteetin rakentumisessa. Hyödyntämällä diskursiivista lähestymistapaa yrittäjien identiteettityöhön tämä tutkimus tarjoaa yksityiskohtaisen kuvan yrittäjäidentiteetin rakentumisesta ja osoittaa, että kyseessä on paljon monimutkaisempi ilmiö kuin monet aikaisemmat tutkimukset esittävät.
Description
Thesis advisor
Vaara, Eero, Aalto University, Department of Management Studies, Finland
Keywords
startup entrepreneurship, entrepreneurial identity, identity work, entrepreneurial opportunities, narrative analysis, critical discourse analysis, startup-yrittäjyys, yrittäjäidentiteetti, identiteettityö, yrittäjyyden mahdollisuudet, narratiivianalyysi, kriittinen diskurssianalyysi
Parts
  • [Publication 1]: Hanna Maula, Paul Savage, Henrika Franck, and Eero Vaara. Helpers and opponents in entrepreneurial identity work: A narrative analysis on the growth stories of Finnish startup entrepreneurs in Silicon Valley. The paper was presented at the Academy of Management Conference 2017 in Atlanta.
    DOI: 10.5465/AMBPP.2017.13997abstract View at publisher
  • [Publication 2]: Hanna Maula. Constructing a hero identity – Discursive identity strategies in entrepreneurial identity work. The paper was presented at the EGOS conference 2017 in Copenhagen.
  • [Publication 3]: Hanna Maula, Paul Savage, Henrika Franck, Eero Vaara. Entrepreneurial opportunity as fiction: An analysis of discursive practices in entrepreneurs’ narratives. Earlier versions of the work were presented at the EGOS Conference 2015 in Athens and the EGOS Conference 2017 in Copenhagen.
Citation