Oikosulkumoottorin sijaiskytkennän parametrien identifiointi akselia pyörittämättä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-05-11
Department
Major/Subject
Sähkökäytöt
Mcode
S3016
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka
Language
fi
Pages
8+51
Series
Abstract
Työssä on tutkittu oikosulkumoottorin parametrien identifiointia akselin ollessa paikallaan. Pääpaino on magnetointi-induktanssin identifioinnissa koneen magneettinen kyllästysilmiö huomioon ottaen. Työssä valittiin kirjallisuuskatsauksen perusteella tarkempaan tutkimukseen kaksi menetelmää. Ensimmäinen valittu menetelmä perustuu roottoriaikavakion tunnistamiseen askelvasteella pienimmän neliösumman menetelmää hyödyntäen. Toinen menetelmä perustuu staattorivuon estimointiin staattorin jänniteyhtälöä integroimalla. Tavoiteltuna tuloksena on koneen magnetointi-induktanssi magnetointivirran funktiona. Menetelmiä vertailtiin tietokonesimuloinnein ja laboratoriomittauksin. Staattorivuon estimointiin perustuva menetelmä todettiin toimivaksi ja tarkaksi simuloinnein ja laboratoriokokein. Roottoriaikavakion määrittämiseen perustuvalla menetelmällä määritetty induktanssi muodostuu pysyvän tilan induktanssista ja inkrementaali-induktanssista olematta puhtaasti kumpaakaan. Säädössä tarvittava suure on pysyvän tilan induktanssi. Tämän vuoksi menetelmällä saatujen tulosten hyödyntämisessä on haasteita. Työn perusteella todetaan staattorivuon estimointiin perustuva menetelmä paremmin toimivaksi. Menetelmä todettiin kuitenkin herkäksi eri häiriölähteiden aiheuttamille mittausvirheille.

This Master's Thesis deals with the parameter identification of an induction motor without rotating the shaft. The goal of this thesis is to determine the magnetizing inductance considering the magnetic saturation effect as a function of magnetizing current. Two different identification methods were chosen to further analysis as a result of literary view. First of these methods was based on determination of the rotor time constant by means of the step response of the motor. The second method was based on the estimation of the stator flux by integrating the stator voltage equation. These methods were examined by computer simulations and laboratory experiments. The second method, based on the stator flux estimation, was found out to give good accuracy and results both in simulations and laboratory experiments. However, the inductance identified by the method based on determining of the rotor time constant, consists of two terms: steady-state and incremental inductance. This is problematic since the desired result is a pure steady-state inductance. As a result of this thesis, the identification method based on the stator flux estimation was found to be working and the results are satisfactory. However, the method is sensitive to error of measured signals.
Description
Supervisor
Hinkkanen, Marko
Thesis advisor
Hinkkanen, Marko
Keywords
magnetointi-induktanssi, magneettinen kyllästys, oikosulkumoottori, parametrien identifiointi, vektorisäätö
Other note
Citation