Kaupunki ja ihminen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2021
Department
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
35
Series
Abstract
Tämä kandidaatintyö kartoittaa toisaalta kaupungistumisen ilmiöitä, toisaalta inhimillisiä tarpeita ja hyvinvoinnin tekijöitä suhteessa tilaan kaupunkiympäristössä. Lopulta huomio kiinnittyy yksityisen ja julkisen tilan väliseen rajaan. Työssä käsitellään tilaa laajana käsitteenä, mutta pääpaino on kaupungin ulkotiloissa. Tarkoitus on taustoittaa tietopohjaa kaupungistumisen mekanismista ja ihmisen tilasuhteesta maisema-arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun hyväksi. Kaupungistuminen laajenee ja tiivistyy ripeästi koko maailman laajuisesti. Kaupunkirakenteet ovat muutospaineiden alla muun muassa ilmastonmuutoksen ja kasvavan resurssipulan takia. Samalla kaupunkien kasvun sivutuotteena syntyy kiihtyvä kiireen ilmiö, joka on suuressa ristiriidassa ihmisen oman biologian kanssa. Ihmisen hyvinvoinnin kannalta yhdistelmä on huolestuttava. Kaupunkirakenteen tiivistyessä ihmisen perustarpeisiin kuuluvien yksityisyyden ja sosiaalisuuden tarpeet tarvitsevat enemmän huomiota kaupunkiympäristöjen suunnittelussa. Näiden tarpeiden myötä myös yksityisen ja julkisen tilan välinen suhde korostuu niiden välisellä rajalla. Vaikka yksityinen ja julkinen käsitetään yleensä toistensa vastakohtina, niiden keskinäisen suhteen ei tarvitse kärjistyä, vaan ne voivat täydentää toisiaan ja näin tarjota koko kaupunkiympäristölle enemmän vastinetta. Tätä tilassa ja tilojen välillä tapahtuvaa vuorovaikutteisuutta tarkastellaan muun muassa kaupungin vaihdantaa koskevan keskustelun, ihmisen käyttäytymismallien, rajanmuodostuksen pohdinnan ja konkreettisten tapausesimerkkien kautta läpi kandidaatintyön. Tutkimusmenetelmä on kirjallisuuskatsaus. Sen antia täydennetään tekstistä kumpuavilla kysyvillä nostoilla, joita suunnittelussa oli hyvä ottaa huomioon. Lisäksi käsiteltäviä aiheita havainnollistetaan kuvakollaaseilla Helsingistä. Laajennettujen kuvatekstien pohdinta sitoo työn sisältöjä konkreettisemmin maisema-arkkitehtuurin maailmaan. Tämä kandidaatintyö tähtää kaupunkisuunnittelun perustietämyksen kasvattamiseen maisema-­arkkitehtuurin opintoalueiden ulkopuolelta. Motiivi on pyrkiä herättämään ajatuksia, lisäämään ymmärrystä ja puolustamaan inhimillisyyden perustarpeita kaupunkikehityksen mullistuksissa, kestävyyteen ja tiiviyteen tähtäävässä kaupunkisuunnittelussa ja tehokkuutta ihannoivassa yhteiskunnassamme.
Description
Supervisor
Hautamäki, Ranja
Thesis advisor
Salminen, Sarianna
Keywords
kaupungit, kaupungistuminen, skaalautuminen, vaihdanta, yksityisyys, julkisuus, interaktiivisuus, osallisuus
Other note
Citation