Internationalization of a service - A case study from the field of industrial services in the context of conglomerate

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Telecommunications management
Mcode
T-124
Degree programme
Language
en
Pages
ix + 131 + liitt. (+2)
Series
Abstract
The internationalization process of a firm has received significant interest in the academic literature. However, the majority of this literature has concentrated on manufacturing firms, with service firm internationalization gaining very little attention. This study concentrates on the internationalization process of an industrial maintenance outsourcing service in the context of an international conglomerate. The study provides an internationalization process model as well as practical recommendations for a case company. The study answers two research questions: how can an industrial maintenance outsourcing service be established in a foreign country, and what synergy benefits could there be between the new service and the foreign country's existing business unit and services. Previous research is reviewed in relation to the subjects of industrial maintenance outsourcing, the internationalization process and synergy advantages between business units. Industrial maintenance outsourcing is studied in order to understand the context for internationalization. Internationalization process models developed for manufacturing firms are reviewed, as well as the literature related to service firm internationalization. Finally, possible synergy advantages are studied to understand what .synergies there could be to support the internationalization development in a conglomerate. This study is a constructive case study. The existing theory is first synthesized into a theoretical construction, which is then developed further and improved on the basis of the case study. The case study was conducted in a European conglomerate covering the areas of construction, building systems services and industrial services. According to the results, the internationalization process suitable for this context includes four main phases: initial analysis, trans-human exports, intra-firm exports and local service production. The aim is to gradually increase the relevant knowledge in the foreign country, while at the same time the commitment of the company to the foreign country increases and the responsibility for the new operations moves to the foreign country employees, Regarding synergies, there are six possible synergy sources between the different services that can be looked at from three different viewpoints. For the case company, the most important step would be to form an operating model for internationalization and then align unit motivations according to their expected roles. The study supports the notion that the internationalization models developed for manufacturing firms have some underlying principles that could be considered useful and applicable also for service firms. Also, support was found for the gradual internationalization of service firms.

Yritysten kansainvälistymisprosessi on ollut suuren kiinnostuksen kohteena akateemisessa kirjallisuudessa. Kuitenkin suurin osa tästä kirjallisuudesta on keskittynyt teollisuusyrityksiin, palveluyritysten kansainvälistymisen saadessa hyvin vähän huomiota. Tämä tutkimus keskittyy teollisuuden kunnossapidon ulkoistuspalvelun kansainvälistymisprosessiin monialayhtiön kontekstissa. Tutkimus tarjoaa kansainvälistymisen prosessimallin sekä käytännönläheisiä suosituksia case-yritykselle. Tutkimus vastaa kahteen tutkimuskysymykseen: miten teollisuuden kunnossapidon ulkoistuspalvelu käynnistetään kotimaan ulkopuolella, ja mitä synergiaetuja tämän uuden palvelun ja toisaalta maassa jo olevan liiketoimintayksikön ja palvelujen välillä voi olla. Olemassa olevaa teoriaa käsitellään liittyen teollisuuden kunnossapidon ulkoistuksiin, kansainvälistymisprosessiin ja liiketoimintayksiköiden välisiin synergiaetuihin. Teollisuuden kunnossapidon ulkoistuksia tarkastellaan kansainvälistymisen kontekstin ymmärtämiseksi. Teollisuusyrityksille luodut kansainvälistymisen prosessimallit käydään läpi, samoin kuin palveluyritysten kansainvälistymisen teoriaa. Lopulta mahdollisia synergiaetuja käydään läpi sen ymmärtämiseksi, minkälaisia monialayhtiön kansainvälistymiskehitystä tukevia synergiaetuja voi olla. Tämä tutkimus on konstruktiivinen tapaustutkimus. Olemassa oleva teoria on ensin koottu teoriakonstruktioksi, jota sitten kehitetään eteenpäin ja parannetaan tapaustutkimuksen pohjalta. Tapaustutkimus tehtiin eurooppalaisessa monialayhtiössä, joka toimii rakentamisen, kiinteistöteknisten palvelujen ja teollisuuden palveluiden osa-alueilla. Tutkimuksen tulosten mukaan tähän kontekstiin sopiva kansainvälistymisprosessi käsittää neljä päävaihetta: ensimmäinen analyysi, työtekijöiden vienti, yrityksen sisäinen vienti ja paikallinen palvelutuotanto. Tavoitteena on asteittain lisätä asianmukaista tietotaitoa toisessa maassa, samalla kun yhtiön sitoutuminen tähän maahan kasvaa ja vastuuta uusista toiminnoista siirretään paikallisille työntekijöille. Synergioihin liittyen palveluiden välillä on olemassa kuusi synergialähdettä, joita voidaan lähestyä kolmesta eri näkökulmasta. Case-yritykselle tärkeintä olisi luoda kansainvälistymisen toimintamalli ja tämän jälkeen asettaa liiketoimintayksiköiden motivaatiotekijät linjaan näiltä odotettujen roolien kanssa. Tutkimus tukee näkemystä siitä, että teollisuusyrityksille kehitetyissä kansainvälistymisen malleissa on perustavanlaatuisia periaatteita, jotka voidaan nähdä hyödyllisinä ja sovellettavina myös palveluyrityksille. Niin ikään tukea sai palveluyritysten vaiheittainen kansainvälistyminen.
Description
Supervisor
Smeds, Riitta
Thesis advisor
Moisio, Juha
Keywords
service business, palveluliiketoiminta, internationalization process, kansainvälistymisprosessi, industrial maintenance outsourcing, teollisuuden kunnossapidon ulkoistaminen, synergy advantages, synergiaedut
Citation