Kaupunki lasten kokemana: lahtelaisten lasten kokemuksia jalankulku-, joukkoliikenne- ja autovyöhykkeiltä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 Ark A
Date
2015
Major/Subject
Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu
Mcode
A-36
Degree programme
Language
fi
Pages
90 + app. 40
Series
Abstract
Lapsiystävällisyys on yhtenä teemana Lahden kaupungin strategiassa 2025 sekä osana käynnissä olevaa yleiskaavatyötä 2013-2016. Diplomityön tavoitteena on tutkia Lahden jalankulku-, joukkoliikenne- ja autovyöhykkeitä lasten kokemina. Eroavatko vyöhykkeet toisistaan esimerkiksi ympäristön lapsille tarjoamien toimintamahdollisuuksien määrän, laadun tai saavutettavuuden osalta? Entä vaikuttaako lasten arkiliikkumiseen ja elinpiirin laajuuteen se millä yhdyskuntarakenteen vyöhykkeellä lapsi asuu? Diplomityössä luodaan katsaus lapsiystävälliseen kaupunkiympäristöön sekä kaupunkitutkimuksellisesta että ympäristöpsykologisesta näkökulmasta. Työssä tutkitaan niitä vaikutussuhteita, joita yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisyydellä ja ympäristön fyysisellä rakenteella on koettuun lapsiystävällisyyteen Lahdessa. Kokemuksellista tietoa lahtelaisten lasten arkiliikkumisesta ja tärkeiksi kokemista paikoista on kerätty keväällä 2014 toteutetulla Lasten Lahti pehmoGIS -kyselyllä. Kyselyssä olivat mukana Harjun, Länsiharjun, Ahtialan ja Kariston koulujen 5-6.-luokkalaiset oppilaat. Työn lopuksi pohditaan kuinka kyselyllä kerättyä aineistoa voidaan tutkimuksen lisäksi hyödyntää maankäytön suunnittelussa. Ympäristön lapsille tarjoamien toimintamahdollisuuksien turvaaminen kaupungin kasvaessa ja kehittyessä uusilla ja nykyisillä asuinalueilla on tärkeää. Lapsille on tärkeää löytää kaupungista paikkoja niin sosiaalisiin, toiminnallisiin kuin emotinaalisiin tarpeisiin. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisyys ja ympäristön fyysinen rakenne vaikuttavat ympäristön lapsille tarjoamien toimintamahdollisuuksien määrään ja laatuun sekä siihen koetaanko paikka miellyttäväksi vai epämiellyttäväksi. Arkiliikkumisen osalta voidaan tämän työn valossa todeta yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisyydellä olevan vaikutuksia lasten koulumatkan pituuteen ja kulkutapaan. Vapaa-ajan harrastuspaikat sijoittuvat pääasiassa keskustaan ja lähialueille, mutta lapset löytävät toimintamahdollisuuksia myös keskustan ulkopuolelta Harrastuspaikkojen vähemmyyden vuoksi keskustan ulkopuolella joukkoliikenne- ja autovyöhykkeillä lähivirkistysalueiden merkitys leikki- ja liikuntapaikkoineen korostuu entisestään. Lapset käyttävät kaupunkia myös varta vasten lapsille rakennettujen leikki- ja harrastuspaikkojen ulkopuolella. Niin julkisessa ulkotilassa kuin kauppakeskuksissa tulisi olla paikkoja, jotka ovat avoimia myös lapsille ja nuorille. Alakouluikäisten lasten tulisi voida kulkea itsenäisesti kouluun, lähipuistoon sekä lähellä asuvien kavereiden luokse. Lahdessa 5-6. –luokkalaiset lapset saavat liikkua hyvin itsenäisesti. Lapset pyöräilevät yllättävän pitkiä matkoja. Kävelyä ja pyöräilyä tukevat ja edistävät toimenpiteet parantavat lasten asemaa itsenäisinä liikkujina. Turvalliset ja sujuvat pyörätieyhteydet joukkoliikenne- ja autovyöhykkeiltä jalankulkuvyöhykkeille tukevat niin lasten itsenäisten vapaa-ajan- ja harrastusmatkojen tekoa kuin koulumatkaliikkumistakin.
Description
Supervisor
Lapintie, Kimmo
Thesis advisor
Kyttä, Marketta
Palomäki, Johanna
Keywords
lapsiystävällisyys, lapset, nuoret, itsenäinen liikkuminen, koulumatkat, tarjouma, paikkatieto, pehmoGIS, yleiskaava, yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet, Lahti
Other note
Citation