Kaupunginselän kierros - Vaasan Eteläisen Kaupunginselän kiertävä ulkoilureitistö

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2012
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
MA-94
Degree programme
Language
fi
Pages
95 + [7]
Series
Abstract
To promote recreational use of the natural environment, nature tourism and cultural tourism form important targets for National land use. Promoting pedestrian and bicycle traffic is one of the essential aims of the master plan 2030 for the City of Vaasa. This master's thesis proposes a plan for the outdoor recreation route system located along the Eteläinen Kaupunginselkä Bay in the City of Vaasa. The need for a route around the bay is taken into account in the land use planning at both municipal and regional. The route system extends over an area larger than 30 square kilometres, situated within the city of Vaasa and the municipality of Mustasaari. The Eteläinen Kaupunginselkä Bay and its waterfronts form a diverse recreational environment, providing unused opportunities for not only tourism but also physical exercise. The uplifting of the landmass in this area is one of the most notably rapid in the world. The bay and its waterfronts provide a high-quality environment for observing this process. However, the current route system is uneven, thus preventing traffic from circulating the bay. The main land use in the studied area is under agriculture and forestry. The route offers many sights of interest. The waterfront park area constitutes a cultural environment of national importance that extends from the shore of the city of Vaasa to Hietalahti Park. The Patteriniemi area contains relics from the Krim war. The Risö area comprises a nature reserve with rare birds and old forests. The area also contains remnants from the time when the Finnish army was quartered there. On the other hand, the land use in some parts of the area is also expected to undergo notable change in the near future. New housing areas are planned for the Myrgrund area in the western side of the bay. New landfill areas are being created along the Vaskiluoto shore to form a new park zone between -industry, hotel and playground areas near the bay. The former Suvilahti rubbish dump will be transformed into a park area. In this master's thesis, the route system is studied as a whole and then divided in to the smaller sectors. A general plan is also developed for establishing the recreational route system and the permit conditions. In the general plan, the continuity of the route system is fundamental. Also fitting route into the surroundings is essential. The environment is dynamic and under change at some places while needs preserving in others. In this thesis some directions for structure, furniture and equipment have been made. The new route system is aligned to lead the user through diverse environments. The scale of the routes varies from bikeways more than two metres wide to narrow tracks less than 1.2 metres in width. The scale has been defined in the sub-area plan of general plan, which seeks to preserve the identity of the area. Procedures have also been established to strengthen the characteristics of the area. New vistas have been created to view the landscape of the uplifting ground and waterfronts. Ruins of culturally historic value have been brought into view from under vegetation and soil. New multi-layered vegetation zones and groups have been made in those places where current or future land use next to the route is unfavourable to outdoor activities. Linking current routes more smoothly together in the places where two areas in a different use or quarter in charge met raised one of the central issues. A Focus on a general plan has been made in to the Suvilahti waterfront area where ruins are located from the villa period in the 19th century. A second more specific plan has been developed for the former rubbish dump in Suvilahti. The plans include a study for the alignment of the route that is even more specific than that offered in the general plan. Plans have also been created for new constructions, such as a wooden deck route along the waterfront and observation tower at the top of the landfill, as well as wide, open vistas overlooking the nature reserve area from the observation tower. Design of the plain wooden structures has been designed to create a contrast between the cultural environment and the rambling diversity of the nature.

Vaasan Eteläisen Kaupunginselän kiertävän ulkoilureitistön suunnitelma toteuttaa Valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteita luonto- ja kulttuurimatkailun edistämisestä ja parantaa kevyen liikenteen olosuhteita Vaasan Yleiskaava 2030:n mukaisesti. Tarve Eteläisen Kaupunkiselän ympäri kulkevalle reitille on huomioitu myös maakuntakaavatasolla. Suunnittelualue on laajuudeltaan noin 30 km2 ja se sijoittuu Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan alueille. Vaasan Eteläinen Kaupunginselkä ja sen ympäristö muodostaa monipuolisen ulkoiluympäristön, joka tarjoaa käyttämättömiä mahdollisuuksia sekä luonto- ja kulttuurimatkailuun että liikuntaan. Alueen maankohoaminen on todella nopeaa koko maailman mittakaavassa. Kaupunginselkä rantoineen tarjoaakin ensiluokkaisen ympäristön tämän prosessin havainnointiin. Nykyinen reitistö on kuitenkin katkonainen, eikä lahden kiertäminen jalkaisin onnistu. Valtaosa suunnittelualueesta on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Reitistön varrella on myös monia erityiskohteita. Valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin kuuluva Vaasan rantapuistovyöhyke ulottuu Vaasan kaupunginrannasta Hietalahdenpuistoon. Patteriniemen muinaismuistoalueella on jäänteitä Krimin sodan aikaisista sotavarustuksista. Risössä on linnustonsuojelualue sekä kaksi vanhojen metsien suojelualuetta, jotka kuuluvat Södra Stadsfjärden-Söderfjärden-Öjen:n Natura 2000 -alueeseen. Siellä on myös jäänteitä ajalta, jolloin alue oli armeijan käytössä. Toisaalta suunnittelualueella on osuuksia, joiden maankäyttöön on lähiaikoina odotettavissa suuria muutoksia. Eteläisen Kaupunginselän länsipuolelle Myrgrundiin on kaavoitettu uusia asuinalueita. Vaskiluodon rantaan sijoitetaan ylijäämämaita uudeksi rantapuistovyöhykkeeksi ja Suvilahden kaatopaikkaa ollaan muuttamassa viheralueeksi. Työssä on tutkittu ulkoilureitistöä kokonaisuutena sekä sen eri osa-alueita. Reitistön kehittämisestä on laadittu yleiskaavaa tarkentava yleissuunnitelma. Suunnitelmassa on myös esitelty ulkoilureitistön perustamiseen vaadittavaa prosessia, kuten ulkoilureittitoimitusta ja maankäyttösopimuksia. Yleissuunnitelman perusteella on valittu reitistön ensimmäisenä toteutettavaksi esitettävä osa-alue ja laadittu siitä tarkempia suunnitelmia. Yleissuunnitelman yleisessä osassa keskeistä on reitistön jatkuvuus ja sen sovittaminen toisaalla dynaamiseen ja toisaalla vaalittavaan ympäristöönsä. Reitistöön liittyvien rakenteiden, kalusteiden ja varusteiden sijoitteluun ja ominaisuuksiin on annettu ohjeistus. Yleissuunnitelman osasuunnitelmissa on esitelty kunkin alueen suotuisia ominaispiirteitä ja niitä vahvistavia toimenpiteitä. Uusi reitistö on linjattu niin, että se johdattaa kulkijan läpi monimuotoisen ympäristön. Reitistön varrelta avataan näkymiä maankohoamisrannan maisemiin, kulttuurihistoriallisia jäänteitä otetaan esiin kasvillisuuden seasta ja kerroksellisia kasvillisuusvyöhykkeitä kehitetään ulkoilulle epäsuotuisten toimintojen yhteyteen. Yhdeksi keskeisistä olevaa reitistöä parantavaksi tekijäksi nousi reitistön ja sen lähiympäristön kehittäminen eri käytössä olevien alueiden ja eri tahojen hallinnoimien alueiden rajakohdissa. Yleissuunnitelman tarkennuksessa on keskitytty Suvilahden ranta-alueelle, jossa on 1800-luvun huvila-asutuksen jäänteitä ja Suvilahden täyttömäelle, joka tulee muodostamaan uuden merkittävän osan Vaasan viheralueverkostoa. Suunnitelmissa reitistön linjausta on edelleen tarkennettu. Alueelle on suunniteltu rakenteita, kuten puinen laiturireitti Suvilahden rantaan ja näköalatorni sekä taukopaikkoja täyttömäelle. Näköalatornista avautuvat upeat maisemat Eteläiselle Kaupunginselälle ja linnustonsuojelualueelle. Puurakenteiden muotoilussa on pitäydytty pelkistetyssä ja linjakkaassa muotoilussa, joka toimii vastapainona alueen kulttuuriympäristölle ja luonnon rönsyilevälle monimuotoisuudelle.
Description
Supervisor
Sinkkilä, Jyrki
Thesis advisor
Bonn, Christine
Keywords
outdoor recreation route system, ulkoilureitistö, Vaasa
Other note
Citation