Merituulivoiman demonstraatiohanke

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2020
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
24
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER, 5/2020
Abstract
Tämä case-julkaisu liittyy Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitta-maan Smart Energy Transition (SET) -hankkeeseen (www.smartenergytransition.fi). Merituulivoiman demonstraatiohankeessa on tarkoitus demonstroida Itämeren olosuhteisiin sopivia tuulivoimala- ja perustusratkaisuja, jotka mahdollistavat tulevaisuudessa laajamittaisen merituulivoimarakentamisen Itämeren jääolosuhteissa. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) kilpailutti tuettavan hankkeen, johon tuli kahdeksan kokeiluehdotusta. Rahoitettavaksi kokeiluhankkeeksi valittiin Suomen Hyötytuuli Oy:n Porin Tahkoluotoon suunnittelema tuulivoimapuisto. TEM myönsi hankkeen toteuttamiseen 20 miljoonaa euroa investointitukea. Tuen myöntämisen vaatimuksena on, että tuen saajan on jaettava tietoa muille merituulivoiman hankekehittäjille merituulivoimalan rakentamisesta, käytöstä ja huollosta. Valitussa hankkeessa merkittävänä pidettiin meriperustusten testaamista käytännössä, myös jääoloissa. Valtion näkökulmasta tärkeä onnistumisen kriteeri on ollut se, että hankkeelle löydettiin uskottava toteuttaja ja että tähän saakka suunnitelmissa on pysytty. Onnistumisen tärkein kriteeri on ollut se, että Suomeen saadaan 40MW meriperustuksille rakennettu tuulipuisto. Hakuprosessia voidaan pitää onnistuneena, koska hakemuksia saatiin usealta pätevältä konsortiolta. Myös tiedonjakotavoite on tärkeä osa demonstraatiotukea, ja tietoa on jaettu alan verkostoissa. Tuulipuiston on vielä tämän raportin kirjoitushetkellä rakenteilla, mutta mukana olevat yritykset sekä muut alan asiantuntijat uskovat, että hankkeesta syntyy tärkeää tietoa jääolosuhteiden hallinnasta pohjoisissa merituulipuistoissa. Myös talviaikaiseen huoltoon on kehitetty ratkaisuja. Teknisten ongelmien lisäksi hankkeessa on ratkottu merituulivoiman rakentamisen taloudellisia ja sopimusteknisiä ongelmia. Hankintaketjujen järjestäytyminen ja niissä oppiminen on tärkeää toteutuksen kustannustehokkuuden kannalta. Alan toimijoiden mielestä hanke luo uskoa, että merituulipuistoja voidaan toteuttaa Suomessa kustannustehokkaasti. Tämä on tärkeää sijoittajien, hankekehittäjien ja projektien alihankintaketjujen järjestäytymisen kannalta. Demonstraatiohanke nostaa esiin myös hallinnollisia haasteita ja edistää niiden ratkaisemista, varsinkin mikäli pian sen jälkeen saadaan uusia merituulivoimahankkeita liikkeelle. Kilpailutettu demonstraatiohanke ei poista kaikkia merituulivoiman lisärakentamisen haasteita. Siksi demonstraatiohankkeiden ajoitus suhteessa toimintaympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin on erittäin tärkeää: se voi tuottaa uusia hankkeita, mikäli toimintaympäristö on muilta osin suotuisa toiminnan kaupalliselle laajentamiselle.
Description
Keywords
merituulivoima, tuulivoima, energiamurros, energiaratkaisu, kokeilu, osaaminen, Smart Energy Transition -hanke
Other note
Citation