Kuvataiteilijat taidekasvattajina taiteen sosiaalisessa kontekstissa - tutkielma yhteisestä ammatillisesta kehittymisestä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2019 Laurinolli
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatus
Art Education
Language
fi
Pages
58
Series
Abstract
Opinnäyte käsittelee taiteilijaparina työskentelyä sosiaalisen kontekstin pedagogisissa taideprojekteissa. Tutkielma on autoetnografinen tapaustutkimus, joka sisältää yhteistoiminnallisen autoetnografian elementtejä. Tutkielman tieto muodostuu yksittäisen ja yhteisen kokemuksen vuoropuhelusta. Opinnäyte osallistuu keskusteluun taiteilijoiden laajenevasta työympäristöstä. Opinnäytteen perusta on taiteilijoiden välisessä yhteistyössä. Tutkielma tarkastelee sitä, miten kollegan kanssa ohjaajaparina toimiminen on vaikuttanut ammatilliseen kehittymiseen erilaisissa toimintaympäristöissä. Tutkielman lähtöoletus on, että yhteinen ammatillinen kehittyminen kumpuaa dialogisesta tilasta, jota voi kuvailla yhteiseksi taiteelliseksi ajatteluksi. Tutkielmaan liittyvää ammatillista kokeilu- ja kehittämistyötä on tehty taiteilijaystävien ja -kollegoiden kesken Hämeenlinnan seudulla vuosien 2013-2019 aikana ja sen on mahdollistanut alueen ammattitaiteilijajärjestö Ars-Häme ry. Tutkielman aineisto koostuu henkilökohtaisen kokemuspohjan lisäksi yhteisistä keskusteluista sekä taideprojekteihin liittyvästä kirjallis-kuvallisesta ja osin äänitetystä materiaalista kuuden vuoden ajalta. Opinnäytteeseen muodostuu alueellinen kehityskertomus käytännön toiminnan kuvauksesta. Kehityskertomuksen mukana tapahtuu kokemuksen kuvaus neljän analyysiteeman alla. Teemat ovat: törmäyksiä maailmojen välissä, passiivisuus, kommunikatiivisuus ja yhteinen elementti. Ne nousivat tutkimusprosessissa esiin aineiston ja teoreettisen viitekehyksen vuoropuhelusta. Tutkielman keskeinen havainto on, että ammatillinen kehittyminen taiteilijaparina ohjatessa tapahtuu toisen taiteilijan taiteellista ja pedagogista ammattitaitoa vasten. Ohjaajien keskinäinen kyseenalaistaminen ja eriävät mielipiteet vahvistavat taiteen monitulkintaista roolia moniammatillisessa toiminnassa. Mielipiteiden kirjo luo pedagogisen tapahtuman totuttuun roolitukseen särön ja koko ryhmätilanne tasa-arvoistuu. Tutkielman toinen huomio on, että moniammatillisissa projekteissa sektoreiden väliin avautuva yhteinen toiminnan tila on paikka, jossa voidaan hellittää oman sektorin käsitteistä ja keskittyä yhdessä pohtimaan yhteisen toiminnan kehittämiseen tähtäävää yhteistä kieltä ja ajattelua.

This master´s thesis is about working with artist colleagues in pedagogical art projects of social context. The thesis is an auto-ethnographic case study that contains elements of collaborative autoethnography. The knowledge of the thesis consists of individual and shared experience. The study participates in the discussion about the expanding work environment of artists. The thesis´basis lies in the collaboration between artists. Main question is how working with artist colleague has affected professional development in various work environments. The basic assumption of the thesis is that professional development arises from a dialogical space that can be described as shared artistic thinking. The professional experiments and development work related to the thesis have been made in Hämeenlinna region with artist colleagues in 2013-2019. It has been possible to implement it through the professional artist organization Ars-Häme. In addition to personal experience, the research material consists of conversations, work diaries, project reports and partly recorded material related to art projects from those six years. Thesis´regional development narrative arises from the description of practice. The narrative is deepened by a description of the experience under the four analytical themes: collisions between worlds, passivity, communicativeness and the thing in common. During the research process, themes emerged from the dialogue between the material and the theoretical framework. The main observation of the thesis is that professional development as a pair of artists takes place against the artistic and pedagogical skills of another artist. Mutual questioning and diverging opinions among the educators reinforce the ambiguous role of art in multiprofessional projects. Group situation becomes more equal when the versatility of opinions makes a crack in the customary roles of a pedagogic situation. The second notice of the study is that in multiprofessional projects, the space between different sectors is a place where you can let go from the concepts of your own sector and concentrate on creating a common language and thinking that aims to develop the ongoing collaboration.
Description
Supervisor
Pusa, Tiina
Thesis advisor
Pusa, Tiina
Keywords
taiteilijan työ, moniammatillinen yhteistyö, kommunikatiivisuus, taiteellinen ajattelu, yhteinen taiteellinen ajattelu, translokaalinen taiteilija
Other note
Citation