Paikkatietojärjestelmäratkaisu TErrestrial Trunked RAdio (TETRA) Professional Mobile Radio verkoissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta | Master's thesis
Date
2010
Department
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
en
Pages
[10] + 75
Series
Abstract
TETRA-järjestelmään (TErrestrial Trunked RAdio) on toteutettu paikkatietojärjestelmä tarjoamaan palvelua yksiköiden maantieteellisen paikkatiedon välittämiseksi sitä tarvitseville tahoille. Tämän palvelun toteutus noudattaa TETRA:lle asetettuja standardeja muun muassa välitettävän tiedon sisällön sekä palvelun käytön rajoitusten osalta. Tässä työssä ollaan kiinnostuneita havaitusta tarpeesta poiketa standardoiduista palvelun käytön rajoitteista paikkatiedon lyhimmän päivitysvälin osalta. TETRA standardi rajoittaa pienimmän mahdollisen paikkatiedon päivitysvälin kymmeneen sekuntiin minkä ei ole todettu tyydyttävän nopeasti liikkuvien kohteiden seuraamiseen tarvittavaa tiedonkeruutarvetta. Niinpä tässä tutkimuksessa työnä on pyrkiä pienentämään tämä päivitysfrekvenssi alle standardien asettaman rajan ja teettämään mittauksia liikenteen myötä järjestelmään aiheutuvista vaikutuksista. Diplomityön tavoitteena on tutkia tämän poikkeuksellisesta paikkatietopalvelun käytöstä aiheutuvia seurauksia palvelun laadun ylläpidettävyyteen ja TETRA-järjestelmän resurssien kulutukseen. Diplomityön teoriaosuudessa käydään läpi taustaa ammattikäyttöön suunnattujen matkapuhelinjärjestelmien (Professional Mobile Radio) tarkoitusperästä sekä lisäksi erityisesti keskitytään näihin kuuluvan TETRA ratkaisun olennaisimpiin osiin liittyen paikkatietosovelluksen toteutukseen ja työn tavoitteisiin. Tämän analyysin lisäksi esitellään muunnellusta paikkatietojärjestelmästä testiympäristössä saavutettuja mittaustuloksia ja vertaillaan näitä teoreettiseen TETRA-järjestelmän tarjoamaan suorituskykyyn sekä tavoiteltuun loppukäyttäjän kokemaan palvelun laatuun. Lopuksi pohditaan mahdollisuuksia työn mittaustulosten sekä aineiston analyysin pohjalta kartoitettujen paikkatietopalveluun aiheutuneiden vaikutusten pienentämiseksi. Nämä poikkeavan toiminnallisuuden mahdollistavat järjestelmän muutostarpeet kohdistuisivat tiettyihin systeemin parametreihin ja standardien sanelemiin rajoituksiin joista voitaisiin mahdollisuuksien mukaan poiketa.

For Terrestrial Trunked Radio (TETRA) systems, there is a location system designed for enabling service, that provides unit geographical positions for parties who need them. The implementation of such service follows various standards applied for TETRA, having influence on delivered information contents and service usage restrictions among others. The focus of this work is on a perceived need for differing from the service usage restrictions on location information minimum update interval. The TETRA standard sets a limitation for the minimum location update interval to ten seconds, which is not seen to satisfy the information gathering needs for tracking fast moving objects. Therefore, the work task is to try to decrease the update frequency below the limits set by the standard and to measure any influences caused by the resulting traffic to the system. The objective of this thesis is then to study the impacts caused by the exceptional usage of the location system to the perceived service quality and consumption of resources in TETRA systems. In the theoretical part of this thesis, the background and purpose of Professional Mobile Radio (PMR) systems is discussed while at the same time the focus is on the most relevant aspects for implementing the location system in the TETRA PMR solution and objectives of this work. In addition to this analysis, measurement results from a test environment of the altered location solution are introduced and compared to the theoretical performance offered by TETRA systems and service quality perceived by end-users. In the end, possibilities for mitigating the impacts to the location service found based on the measurements and data analysis is discussed. These system modifications required for improving the exceptional location system usage should be concentrated on certain system parameters and standard based restrictions which could possibly he deviated from.
Description
Supervisor
Jäntti, Riku
Thesis advisor
Laitinen, Mika
Keywords
TETRA system, location information, location system, LIP standard, TETRA standard, AVL, location update interval, TETRA järjestelmä, paikkatieto, paikkatietojärjestelmä, LIP-standardi, TETRA-standardi, AVL, paikkatiedon päivitysväli
Citation